Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra KOWALSKA"

Problem fałszowania żywności w Polsce DOI:10.15199/47.2016.9.4


  Artykuł przedstawia wyniki analizy problemu fałszowania żywności w Polsce. W pracy sporządzono zestawienie przepisów prawa żywnościowego oraz przewodnika PAS 96:2014 w celu przedstawienia istoty pojęcia zafałszowanego środka spożywczego. Podstawą do dyskusji nad problemem fałszowania żywności w Polsce były badania własne autorki polegające na analizie danych upublicznianych na stronie internetowej IJHAR-S, objętych modułem wyszukiwania oraz raportu Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt RASFF, sporządzonego na podstawie zgłoszeń poszczególnych krajów o pojawieniu się produktu zagrażającego bezpieczeństwu żywności. Przeprowadzone badania pozwoliły na gruntowną analizę problemu fałszowania żywności w Polsce, z uwzględnieniem przyczyn (głównie o charakterze ekonomicznym), skali problemu fałszowania żywności w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, obszarów i kategorii produktów, w których najczęściej dochodzi do zafałszowań oraz działań podejmowanych na rzecz ochrony konsumenta przed zafałszowywaniem żywności.Wprowadzenie Podstawą wysokiej jakości życia każdego konsumenta jest prawidłowe odżywianie się. Wydatki na żywność pochłaniają prawie jedną czwartą budżetu przeciętnego gospodarstwa domowego w Polsce (24,4% w 2014 r.)1. Konsumenci mają zwykle bardzo emocjonalne podejście do jakości kupowanych artykułów rolno-spożywczych i są coraz bardziej wymagający wobec nich. Chcą, aby żywność, którą spożywają i którą karmią członków swoich rodzin była zarówno bezpieczna pod względem zdrowotnym, jak i najwyższej jakości. Konsumenci coraz częściej poszukują żywności wytworzonej przy użyciu naturalnych metod, z surowców pochodzenia ekologicznego czy bez sztucznych dodatków. Czytają zatem opis produktu umieszczony na etykiecie lub bezpośrednio na opakowaniu i chcą, aby był on wyczerpujący i wiarygodny. Można stwierdzić, iż podstawą wysokiej oceny jakości żywności j[...]

Postawy konsumentów wobec autentyczności produktów żywnościowych DOI:10.15199/48.2017.9.2


  Wprowadzenie Pojęcie autentyczności żywności kojarzone jest często w literaturze z żywnością, która nie jest zafałszowana. Tymczasem, w Polsce wraz z pojawieniem się gospodarki rynkowej i dynamicznie rosnącą konkurencją na rynku artykułów spożywczych, wartością stała się autentyczność towarów, coraz częściej traktowana w kategoriach źródła przewagi konkurencyjnej [19]. Autentyczność produktu spożywczego w kontekście nazwy, marki, miejsca pochodzenia, rodzaju, składu, sposobu przetworzenia czy wykorzystanej technologii produkcji może wpłynąć na sposób postrzegania przez konsumenta producenta i produktu. Prawdopodobnie wpłynie na wizerunek producenta, postrzeganie marki i ocenę jakości produktu przez konsumenta. Autentyczność to główny atrybut żywności tradycyjnej i regionalnej, która ma niemałe znaczenie dla rozwoju wielu regionów Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza obszarów wiejskich, również polskich [20, 34]. Powstaje pytanie, jak konsumenci postrzegają zagadnienie autentyczności żywności, czy kierują się tą cechą produktów spożywczych, podejmując decyzje zakupowe. Celem artykułu jest przedstawienie i analiza wyników badań własnych w zakresie wiedzy i postawy konsumentów wobec żywności autentycznej na tle teoretycznych rozważań na temat zagadnienia autentyczności żywności prowadzonych z ekonomicznego punktu widzenia. Do realizacji postawionego celu wykorzystano dwie metody badawcze: krytyczny przegląd literatury i badanie ankietowe, które stanowi wstęp do szerszych badań empirycznych dotyczących fałszowania i autentyczności żywności zaplanowanych wzdłuż całego łańcucha dostaw. Zagadnienie autentyczności żywności w literaturze W słowniku W. Kopalińskiego znajdujemy, iż pojęcie "autentyczność" pochodzi z greckiego authentikós, co tłumaczymy jako gwarantowany (od authénte's - sprawca lub morderca) i oznacza "prawdziwy, rzeczywisty, oryginalny, niepodrobiony, wiarygodny" [8]. Autentyczność żywności (food authenti[...]

Kwestia przekazywania konsumentom informacji na temat żywności na opakowaniach jednostkowych DOI:10.15199/48.2018.8.4


  Oczekiwania konsumentów względem opakowań produktów codziennego użytku dotyczą najsilniej ich wartości informacyjnej [23, 18]. Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności jest kwestią zasadniczą, gdyż wpisuje się w obszar priorytetowy dotyczący bezpieczeństwa zdrowotnego żywności [35], a jednocześnie dotyka problemu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego 20 2018 S i e r p i e ń JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Kwestia przekazywania konsumentom informacji na temat żywności na opakowaniach jednostkowych konsumentom żywności1, ściśle związanego z problemem fałszowania żywności [21]. Informacje, do których konsument ma dostęp, jakość przekazu i stopień ich zrozumienia to ważne czynniki wpływające na podejmowane decyzje dotyczące zakupu i/lub spożycia żywności. Pierwsze inicjatywy w obszarze znakowania żywności podejmowane były przez producentów na zasadzie dobrowolności, z czasem jednak wypracowano odpowiednie systemy znakowania żywności, początkowo na poziomie sieci handlowych, aż po stosowne uregulowania prawne przyjmowane na poziomie krajowym i międzynarodowym [35]. Problem znakowania żywności harmonizuje w ramach acquis communautaire Rozporządzenie (WE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności [34]. Co ważne, rozporządzenie to na pierwszym miejscu wprost stawia interes konsumenta [16]. Początek nowej erze bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej (UE) dało ramowe Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 i tzw. pakiet higieniczny, czyli zbiór czterech rozporządzeń mających przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw [28, 29, 30, 31, 32]. Do momentu, w którym opublikowano Rozporządzenie nr 1169/2011, zdecydowanie najwięcej miejsca w prawie żywnościowym UE poświęcano produkcji zwierzęcej. Sądzono bowiem, że główne obszary zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności związane są z produkcją zwierzęcą, co było konsekwencją afer żywnościowych związanych[...]

 Strona 1