Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"BOGUSŁAW MALUDZIŃSKI"

Współdziałanie centralnej regulacji jakościowej i zaworu termostatycznego w ogrzewaniach z obniżeniami nocnymi

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono problematykę współdziałania centralnej regulacji jakościowej i zaworu termostatycznego z obniżeniami nocnymi. Okazuje się, że nieprawidłowe ustawienia regulatorów pogodowych nie przynoszą spodziewanych oszczędności ciepła. W artykule zaproponowano takie ustawienia krzywych obniżeń nocnych aby możliwe było uzyskiwanie oszczędności. ZASADNICZY wpływ na koszty ogrzewania mają właś[...]

Analiza celowości zastąpienie gazowych podgrzewaczy przepływowych wody centralnym systemem przygotowania ciepłej wody użytkowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę ekonomiczną w odniesieniu do centralnego systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wykonano ją na podstawie danych technicznych istniejących typów piecyków łazienkowych stosowanych w dwóch budynkach wielorodzinnych w Krakowie.PRZED UŻYTKOWNIKAMI gazowych przepływowych podgrzewaczy wody (GPPW) zaczyna się pojawiać coraz częściej pytanie, czy angażować się w ich likwidację i korzystać z oferty centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej. Problem ten należy rozpatrywać pod kątem zagadnień technicznych, ekonomicznych i bezpieczeństwa eksploatacji piecyków łazienkowych, w odniesieniu do centralnego systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Analizę ekonomiczną wykonano na podstawie danych technicznych istniejących typów piecyków łazienkowych, stosowanych w dwóch budynkach wielorodzinnych w Krakowie. Dane dotyczące gazowych podgrzewaczy przepływowych uzyskano z przeprowadzonej inwentaryzacji. Podczas inwentaryzacji uzyskano informacje dotyczące typów podgrzewaczy pod względem rodzaju zapłonu, roku produkcji i liczby osób eksploatujących te urządzenia. W obliczeniach wykorzystano dane do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej (Dz.U. nr 201 poz 1240) z Rozporządzenia Ministr[...]

Problemy z wentylacją naturalną po termomodernizacji budynków i możliwości jej poprawy - studium przypadku


  W wielu budynkach występują problemy z prawidłowym działaniem wentylacji naturalnej zwanej grawitacyjną, a nawet z pojawiającym się odwróconym ciągiem. W budynkach można czasami zauważyć na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych oddzielających kuchnię od łazienki wykraplanie się wilgoci. Powodem tych zjawisk jest zawsze temperatura powierzchni ściany, która jest niższa niż temperatura punku rosy. Okazuje się, że działania termomodernizacyjne mogą być powodem niewłaściwego działania wentylacji naturalnej. Aby działania te nie zakłóciły wentylacji naturalnej powinny być przeprowadzone kompleksowo. Artykuł powstał na podstawie wyników pomiarów i obserwacji w wytypowanych budynkach należących do spółdzielni mieszkaniowej.BUDYNKI będące przedmiotem analizy zbudowano w latach 1960-1970 w różnych technologiach. Od roku 2000 poddawano je termomodernizacji. W budynkach tych początkowo były osobne kanały dymowe do trzonów kuchennych zlokalizowanych w kuchniach oraz do pojemnościowych podgrzewaczy wody opalanych węglem, znajdujących się w łazienkach. W kolejnych latach ich eksploatacji, po doprowadzeniu do budynków gazu, zamieniono jeden z przewodów dymowych (np. dymowy z łazienki) na spalinowy, do którego podłączono GPPW (piecyk łazienkowy), jako podgrzewacz ciepłej wody użytkowej w mieszkaniu. Drugi z przewodów (np. dymowy z kuchni od trzonu kuchennego) pozostał nieczynny, zakończony wylotem nad kominem i drzwiczkami wyciorowymi w piwnicy. Odpowiednie warunki mikroklimatu w pomieszczeniach zapewniała wentylacja naturalna z zastosowaniem zbiorczych kanałów wentylacyjnych z kuchni, łazienek i WC. Kanały te były wykonane z prefabrykowanych pustaków. Układ kanałów w pięciokondygnacyjnym budynku pokazano na rys. 1. Wentylacja ta podłączona jest co drugą kondygnację do kanału wentylacyjnego zbiorczego. Oznacza to, że do zbiorczego kanału wentylacyj- Rys. 1. Schemat połączenia kanałów wentylacyjnych w budynku pięciokondygnacyjnym parter [...]

Analiza wyników obliczeń oszczędności energii różnymi metodami - studium przypadku


  W artykule porównano wyniki obliczeń oszczędności energii końcowej za pomocą metody uproszczonej, dopuszczonej do obliczeń na potrzeby audytu efektywności energetycznej (białe certyfikaty) oraz obliczeń na potrzeby sporządzania audytu energetycznego (termomodernizacja). Przedmiotem obliczeń był ten sam budynek lecz zlokalizowany wirtualnie w pięciu polskich miastach (Gdańsk, Leszno, Kraków, Białystok, Zakopane), znajdujących się w różnych strefach klimatycznych. Analizie poddano wyniki obliczeń uzyskiwanych oszczędności energetycznych dzięki termomodernizacji: ściany zewnętrznej podłużnej i poprzecznej, stropu ostatniej kondygnacji, stropu nad piwnicą oraz wymiany lub uszczelnienia okien. Analiza dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o 5. kondygnacjach nadziemnych. Wyniki obliczeń uzyskane z różnych wzorów znacznie się różnią.ANALIZA polega na porownaniu [...]

Audyt efektywności energetycznej dotyczący ograniczenia przepływów mocy biernej poprzez zastosowanie lokalnego układu do kompensacji mocy biernej w pompowni wody - analiza przypadku DOI:10.15199/17.2017.4.17

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem audytu efektywności energetycznej była ocena efektywności energetycznej przedsięwzięcia polegającego na zastosowaniu systemu kompensacji mocy biernej w układzie napędowym pompowni wody, pompującej wodę z ujęcia powierzchniowego do procesu technologicznego. Obliczenia obejmowały aspekty energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe istotne pod względem uzyskania świadectw efektywności energetycznej tzw. "białych certyfi katów". W powyższym przypadku przedmiotem oszczędności energii jest energia elektryczna czynna zaoszczędzona w wyniku działań polegających na ograniczeniu poboru energii biernej.1. Wstęp W zakresie działań dotyczących poprawy efektywności energetycznej w ramach tzw. "białych certyfi katów" [4] mogą się znaleźć przedsięwzięcia w zakresie ograniczeń strat związanych z poborem energii biernej przez różnego rodzaju odbiorniki energii elektrycznej, w tym zastosowanie lokalnych i centralnych układów do kompensacji mocy biernej (baterie kondensatorów, dławiki oraz maszynowe i elektroniczne układy kompensacyjne). Audyt dotyczy przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej w zakresie ograniczenia strat związanych z poborem energii biernej poprzez zastosowanie lokalnego układu do kompensacji mocy biernej w postaci baterii kondensatorów w układzie napędowym pompowni wody. Zmniejszenie poboru mocy biernej przełoży się także w istotny sposób na system elektroenergetyczny. Moc bierna dostarczana do odbiorców jest bowiem wytwarzana w elektrowniach dołączonych do systemu elektroenergetycznego. Wiąże się to ze zwiększeniem prądu w liniach przesyłowych, a tym samym strat począwszy od generatorów poprzez transformatory i przewody linii zasilających/przesyłowych. Dzięki redukcji mocy biernej możliwe jest zwiększenie mocy czynnej wytwarzanej w generatorach elektrowni (bardziej efektywna produkcja energii) i oszczędności dla producentów energii. [...]

Analiza techniczno-ekonomiczna celowości modernizacji istniejącej sieci c.o. pod kątem przesyłania nią ciepła do przygotowania c.w.u.

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę celowości modernizacji istniejącej sieci czteroprzewodowej dostarczającej ciepło do c.o. oraz ciepłą wodę pod kątem zastąpienia jej siecią dwuprzewodową w celu przesyłania nią ciepła do ogrzewania i przygotowywania c.w.u. Zamieszczone obliczenia wykazały celowość takiego przedsięwzięcia. ANALIZA techniczno-ekonomiczna celowości modernizacji istniejącej sieci c.o. pod ką[...]

Analiza celowości zastąpienia grzewczego węzła grupowego, węzłami indywidualnymi zlokalizowanymi w budynkach

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę modernizacji systemu zasilania osiedla w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. Grupowe stacje wymienników zostały zastąpione układem sieci niskoparametrowych wykonanych w technologii tradycyjnej - kanałowej. Modernizacja gospodarki cieplnej analizowanego osiedla zakłada likwidację istniejącej grupowej stacji wymienników ciepła wraz z sieciami niskoparametrowymi. Nowe [...]

 Strona 1