Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF KRASUSKI"

Badania eksperymentalne z zastosowaniem magnetooptycznego przekładnika prądowego zainstalowanego w biegunie wyłącznika średniego napięcia DOI:10.15199/48.2016.10.04

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę możliwości zastosowania czujnika światłowodowego w kontekście dotychczas stosowanych przekładników prądowych w elektroenergetyce. Zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych pola magnetycznego występującego w otoczeniu toru prądowego wyłącznika średniego napięcia. Badania wykonano przy zastosowaniu dwóch czujników światłowodowych przeznaczonych do współpracy z innymi długościami fali świetlnej: 635 nm i 1550 nm. Przedstawiono analizę odpowiedzi czujników światłowodowych. Abstract. The analysis of the possibility of applying of fiber optic sensors in power engineering are presented in the article. The paper deals with the results of the experimental investigations of magnetic fields existing in the surroundings of the model of bus bar conducting the current. Investigations were executed with use of coil-shaped fiber optic sensors designed to the co-operation with the different wavelengths: 635 nm and 1550 nm. The sensors were installed in the pole of the medium-voltage circuit breaker. The analysis of answer signals from fiber optic sensors is presented. (Experimental investigation with use the optical fiber current sensor installed in the pole of medium-voltage circuit breaker). Słowa kluczowe: pole magnetyczne, efekt magnetooptyczny, czujnik światłowodowy, pomiar prądu. Keywords: magnetic field, magneto-optic effect, fibre optic sensor, measurement of current. Wprowadzenie Jednym z przykładów zastosowań czujników optycznych do pomiaru prądu jest przemysł metalurgiczny. Produkcja aluminium, manganu, miedzi, cynku wymaga zasilania w energię elektryczną prądu stałego o natężeniu do 500 kA przy napięciu 1 kV. Przy takich parametrach zasilania zachodzi konieczność pomiaru prądu stałego o natężeniu setek tysięcy amperów. Aby skutecznie były kontrolowane procesy, urządzenia pomiarowe muszą zapewniać pomiar prądu z dokładnością rzędu 0,1 %. Wymóg takiej dokładności pomiaru wynika z faktu, że przy parametrach[...]

Układ stykowy AMF do próżniowej wyłącznikowej komory gaszeniowej

Czytaj za darmo! »

Łuk elektryczny powstający podczas rozchodzenia się styków próżniowej komory gaszeniowej, w celu rozwarcia obwodu elektrycznego, przybiera różne postaci zależne od wartości prądu wyłączalnego.Wkomorach stycznikowych służących do częstego włączania i wyłączania odbiorników energii elektrycznej prądy robocze nie przekraczają zwykle kilku kiloamperów i łuk elektryczny w nich występujący ma postać rozproszoną (dyfuzyjną), składającą się z wielu równoległych łuków przewodzących prądy rzędu kilkudziesięciu amperów. Łuk dyfuzyjny swoim działaniem powoduje równomierną erozję nakładek stykowych bez przegrzewania i topieniamateriału stykowego i dzięki temu nie stwarza problemów z jego gaśnięciem przy przechodzeniu prądu przemiennego przez zero. Zastosowanie próżniowych komór gaszeniowyc[...]

Zastosowanie efektów magnetooptycznych do pomiaru prądu w środowisku średnich i wysokich napięć

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem czujnika optycznego do pomiaru prądu w środowisku średnich napięć. Rolę czujnika pełnił światłowód jednomodowy w kształcie cewki. Badano pole magnetyczne, którego źródłem był prąd (Imax = 11 kA) generowany w wyniku rozładowania baterii kondensatorów (UBKmax = 11 kV). Na podstawie wyników badań oraz aktualnego stanu wiedzy analizowano wpływ konstrukcji czujnika na jego właściwości metrologiczne. Abstract. The paper presents results of investigations relating application of an optical sensor to the measurement of current in the environment of medium and high voltages. In the investigations was used optical fibre as the optical sensor of the magnetic field in shape of the optical fibre coil. Investigated of the magnetic field. The magnetic field source was the current (Imax = 11 kA) as the effect of discharging of capacitor bank (UBKmax = 11 kV). The influence of design of an optical sensor on his metrological properties was analysed on the basis of the results of investigations and the existing state of knowledge. (Application of magneto-optic effects to measurements of currents in the environment of medium and high voltages). Słowa kluczowe: pole magnetyczne, efekt magnetooptyczny, czujnik światłowodowy, pomiar prądu. Keywords: magnetic field, magneto-optic effect, fibre optic sensor, measurement of current. Wprowadzenie Badania nad praktycznym zastosowaniem efektów magnetooptycznych do pomiaru prądu w środowisku średnich i wysokich napięć są prowadzone od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Wynikami tych badań są różne konstrukcje magnet[...]

Badania układów stykowych w rozbieralnej komorze próżniowej


  Artykuł zawiera opis stanowiska oraz wyniki badań łączeniowych styków wytwarzających osiowe pole magnetyczne (AMF) oraz styków wytwarzających radialne pole magnetyczne (RMF). Liczne patenty i publikacje opracowane w różnych ośrodkach dowodzą, że rozkład pola magnetycznego na powierzchni styków ma wpływ na równomierność rozkładu łuku dyfuzyjnego na całej powierzchni nakładek stykowych. Optymalny kształt układów stykowych powoduje zwiększenie zdolności wyłączeniowej komory, a jednocześnie pozwala na zmniejszenie jej gabarytów. Skupienie łuku w centralnej części elektrod jest przyczyną intensywnej erozji styków i powoduje obniżenie trwałości łączeniowej komory próżniowej [1-4]. Instytut Elektrotechniki przy współpracy z Instytutem Tele- i Radiotechnicznym prowadzi badania zwarciowe układów stykowych w rozbieralnej komorze próżniowej opracowanej w ramach projektu badawczego. Przeprowadzono próby otwierania styków przy prądzie od 2 do 16 kA - przy częstotliwości przemysłowej. Badania łączeniowe wykonano przy użyciu układu drgającego LC, korzystając z baterii kondensatorów i układu dławików wielkoprądowych. Zdjęcia poddano obróbce numerycznej w celu określenia rozkładu plamek katodowych na powierzchni nakładek stykowych. Celem pomiarów jest zbadanie wpływu kształtu nacięć na nakładkach stykowych na postać łuku pomiędzy stykami. Wyniki badań posłużą do zaprojektowania nowych modeli styków. Stanowisko badawcze Bazując na doświadczeniach zdobytych podczas badań komór próżniowych różnych producentów opracowano założenia do budowy rozbieralnej komory próżniowej [6]. Instytut Tele- i Radiotechniczny wykonał model rozbieralnej komory próżniowej zgodnie z dokumentacją opra[...]

Experimental Comparison of Two Various Optical Fibre Current Sensors Dedicated to High Current Applications DOI:10.12915/pe.2014.10.29

Czytaj za darmo! »

The analysis of the possibility of applying of fiber optic sensors in power engineering are presented in the article. The paper deals with the results of the experimental investigations of magnetic fields existing in the surroundings of the model of air line conducting the current. Investigations were executed with use of coil-shaped fiber optic sensors designed to the co-operation with the different wavelengths: 635 nm and 1550 nm. The analysis of answer signals from fiber optic sensors is presented. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę możliwości zastosowania czujnika światłowodowego w kontekście dotychczas stosowanych przekładników prądowych w elektroenergetyce. Zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych pola magnetycznego występującego w otoczeniu modelu linii napowietrznej przewodzącej prąd. Badania wykonano przy zastosowaniu dwóch czujników światłowodowych przeznaczonych do współpracy z innymi długościami fali świetlnej: 635 nm i 1550 nm. Przedstawiono analizę odpowiedzi czujników światłowodowych. (Eksperymentalne porównanie dwóch różnych światłowodowych czujników prądu przeznaczonych do zastosowań w środowisku wielkich prądów). Słowa kluczowe: pole magnetyczne, efekt magnetooptyczny, czujnik światłowodowy, pomiar prądu. Keywords: magnetic field, magneto-optic effect, fibre optic sensor, measurement of current. doi:10.12915/pe.2014.10.29 Introduction Over the past 30 years two major product revolutions have taken place due to the growth of the optoelectronics and fiber optic communications industries. The optoelectronics industry has brought about such products as compact disc players, laser printers, bar code scanners, and laser pointers. The fiber optic communications industry has literally revolutionized the telecommunications industry by providing higher-performance, more reliable telecommunication links with ever-decreasing bandwidth cost. This revolution is bringing about the benefits of highvolume productio[...]

Próżniowe komory wyłącznikowe DOI:


  Komory próżniowe, instalowane w wyłącznikach przeznaczonych dla energetyki są powszechnie stosowane w konstrukcjach łączników niskiego i średniego napięcia, wypierając aparaty łączeniowe małoolejowe, magnetowydmuchowe czy z sześciofluorkiem siarki. Dynamiczny rozwój zastosowań próżniowych łączników wynika z ich zalet, z których najważniejszymi są: całkowite odizolowanie łuku elektrycznego oraz brak produktów rozkładu ośrodka gaszącego łuk, powodującego zanieczyszczanie środowiska naturalnego, małe gabaryty, duża niezawodność działania i trwałość w skutek małej energii wydzielanej między stykami podczas wyłączenia prądów zwarciowych. Zespół Technologii Próżni w ciągu kilkudziesięciu lat zdobył duże doświadczenie w konstruowaniu i wytwarzaniu próżniowych komór gaszeniowych do zastosowań w stycznikach energetycznych, a ostatnie lata poświecił także na opracowanie próżniowych komór wyłącznikowych przewidzianych do pracy dla niskich i średnich napięć znamionowych. Finansowanie tych prac uzyskiwano z wielu źródeł: dotacji statutowej dla Instytutu, projektu celowego własnego, projektu NATO Science for Peace "LOVARC", a także z europejskich funduszy strukturalnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Konstrukcja komór wyłącznikowych Próżniowe wyłącznikowe komory gaszeniowe są podzespołami wyłącznika, których zadaniem jest przede wszystkim wyłączanie znamionowego prądu łączeniowego o częstotliwości 50/60 Hz oraz prądu zwarciowego rzędu kilkudziesięciu kiloamperów. W czasie otwierania się styków komór próżniowych powstaje łuk elektryczny, który jest gaszony podczas pierwszego przejścia prądu przez zero, a następnie wzrasta wytrzymałość powrotna do poziomu wymaganego przez normy przedmiotowe. Wyłączenia lub włączenia prądów roboczych rzędu kilku kiloamperów oraz prądów zwarciowych o wartościach nawet do dwudziestokrotnej wartości prądu roboczego, powodują erozję styków. Ilość dopuszczalnych wyłączeń prądu zwarciowego okreś[...]

Rozbieralna komora próżniowa do badań łuku dyfuzyjnego


  Badania w rozbieralnej komorze próżniowej mają na celu dobór optymalnej konstrukcji styków komór próżniowych i nacięć na ich nakładkach. Z badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych wynika, że rozkład składowej osiowej indukcji magnetycznej powinien być możliwie równomierny na całej powierzchni styku, ponieważ ma decydujący wpływ na rozkład łuku dyfuzyjnego pomiędzy stykami i przyczynia się do zwiększenia zdolności i trwałości łączeniowej komory, przy jednoczesnym zmniejszeniu jej wymiarów. Skupienie energii łuku w centralnej części elektrod powoduje przyspieszone zużywanie się styków oraz, co za tym idzie zmniejszenie trwałości łączeniowej komory próżniowej [1, 2]. Obliczenia oraz badania różnych konstrukcji styków ułatwią znalezienie rozwiązania, zapewniającego w miarę równomierny rozkład składowej osiowej [3, 4]. W pracy zaprezentowano opracowaną w Instytucie Telei Radiotechnicznym i Instytucie Elektrotechniki konstrukcję komory rozbieralnej, która umożliwiła prowadzenie badań łuku dyfuzyjnego pomiędzy stykami wyłącznikowych komór próżniowych w warunkach wyłączania prądu zwarciowego oraz łuku pomiędzy stykami stycznikowej komory próżniowej podczas badań w znamionowych i zwarciowych warunkach pracy. Budowa komory rozbieralnej Rozbieralna komora próżniowa składa się z p[...]

Badania styków z osiowym polem magnetycznym w rozbieralnej komorze próżniowej


  Prezentowany artykuł zawiera wyniki badań łączeniowych styków unipolarnych generujących osiowe pole magnetyczne (AMF). Badania prowadzone w różnych ośrodkach dowodzą, że osiowe pole magnetyczne powinno mieć możliwie równomierny rozkład na całej powierzchni styku. Ma to wpływ na równomierność rozkładu łuku dyfuzyjnego na nakładkach stykowych, przyczynia się do zwiększenia zdolności wyłączeniowej komory, a jednocześnie pozwala na zmniejszenie jej wymiarów. Przeciwnie, skupienie łuku w centralnej części elektrod powoduje przyspieszone zużywanie się styków przez co zmniejsza się trwałość łączeniowa komory próżniowej. W prowadzonym w ramach konsorcjum projekcie badawczym w Instytucie Elektrotechniki przeprowadzone są badania zwarciowe układów stykowych w rozbieralnej komorze próżniowej opracowanej wspólnie z Instytutem Tele- i Radiotechnicznym. Próby wykonane były podczas otwierania styków przy prądzie 4…16 kA, przy częstotliwości przemysłowej. Badania łączeniowe wykonano w układzie LC korzystając z baterii kondensatorów i układu dławików wielkoprądowych. Zdjęcia podano obróbce numerycznej w celu określenia rozkładu stóp łuku na powierzchni nakładek stykowych. Pomiary mają na c[...]

Badanie styków dla łączników próżniowych średniego napięcia

Czytaj za darmo! »

W artykule zamieszczono wyniki badań łączeniowych styków generujących osiowe i promieniowe pole magnetyczne. Badania wyładowania łukowego w procesie wyłączania prądu przemiennego od 2 kA do 16 kA wykonano w rozbieralnej komorze próżniowej. Zdjęcia łuku poddano obróbce numerycznej w celu uwidocznienia rozkładu stóp łuku na powierzchni nakładek stykowych. Wyniki badań są wykorzystywane przy opracowywaniu komór próżniowych na napięcie znamionowe 7.2 kV i prąd znamionowy 630 A i 1250 A. Abstract. The article describes the tests of the switching contacts which generate axial and radial magnetic field. Studies of the arc discharge in the AC from 2 kA to 16 kA were performed in a demountable vacuum chamber. Photos of the arc were processed for visualization of the numerical distribution of the foot arc on the contact strips surface. The results are used in the development of vacuum interrupters at 7.2 kV rated voltage and rated current 630 A and 1250A. Study of contacts for vacuum connectors MV Słowa kluczowe: wyłącznik próżniowy, osiowe pole magnetyczne, promieniowe pole magnetyczne, układ stykowy Keywords: vacuum interrupter, axial magnetic field, radial magnetic field, contact system Wstęp W wielu ośrodkach badawczo-naukowych prowadzone są badania na rzecz poprawy właściwości komór próżniowych, czego rezultatem są liczne patenty i publikacje. Z badań tych [1,7,10,11,14] wynika, że w komorach próżniowych ze stykami generującymi osiowe pole magnetyczne (AMF - Axial Magnetic Field) rozkład pola magnetycznego na powierzchni nakładek stykowych wpływa na położenie łuku dyfuzyjnego na ich powierzchni. Zastosowanie optymalnego kształtu styków pozwala na zwiększenie zdolności wyłączalnej komory próżniowej i tym samym na zmniejszenie jej gabarytów. W stykach generujących radialne pole magnetyczne (RMF - Radial Magnetic Field) łuk skupiony wirując powoduje widoczną erozję styków, w tym również w środkowej części styków, co może powodować wzrost n[...]

 Strona 1