Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN MACIĄŻEK"

Wykorzystanie teorii mocy Fryzego do predykcyjnego sterowania energetycznym filtrem aktywnym


  W artykule zaprezentowano przykład wykorzystania teorii mocy Fryzego do wyznaczenia wzorcowych prądów kompensujących energetycznego filtru aktywnego. Dodatkowo w układzie zastosowano sterowanie predykcyjne, co zminimalizowało opóźnienia oraz przyczyniło się do poprawy dynamiki EFA. Opracowany układ sterowania został zasymulowany w pakiecie Matlab/Simulink oraz zrealizowany praktycznie przy wykorzystaniu zmiennoprzecinkowego procesora sygnałowego TMS320F28835. Szybki rozwój techniki powoduje, że na rynku pojawia się coraz więcej urządzeń elektronicznych wymagających wysokiej jakości zasilania. Te same urządzenia - z punktu widzenia sieci zasilającej - jako odbiorniki nieliniowe same przyczyniają się do jej pogarszania [17]. Dodatkowo dynamiczny charakter zmian sumarycznego udziału tego rodzaju obciążeń powoduje, że eliminacja ich szkodliwego wpływu na sieć zasilającą nie jest możliwa przy wykorzystaniu prostych układów kompensacyjnych (np. filtrów rezonansowych). Urządzeniami, które mogą poprawić jakość energii w układach z dynamicznie zmieniającym się charakterem odkształceń prądów lub napięć zasilających są energetyczne filtry aktywne (EFA) [16]. Pełnią one w układzie zasilającym funkcję źródeł dodawczych prądów lub napięć, kompensując chwilowe odchyłki prądów lub napięć fazowych od przebiegów sinusoidalnych. Układ sterowania EFA Układ sterowania jest podstawowym elementem energetycznego filtru aktywnego [13]. Jego zadaniem jest wyznaczenie wzorcowych prądów/napięć kompensujących oraz wprowadzenie ich do układu zasilania (najczęściej poprzez falownik napięcia - układ VSI). Wyznaczenie wzorcowych (optymalnych w zadanym sensie) prądów kompensujących wymaga wykorzystania tzw. teorii mocy. Jej zadaniem powinien być opis oraz interpretacja zjawisk energetycznych zachodzących w obwodzie elektrycznym oraz definicja wielkości z nimi związanych. Powstało wiele różnych teorii wykorzystujących zarówno dziedzinę częstotliwości [3, 7,[...]

Teoria mocy p-q poprawna teoria czy użyteczny algorytm sterowania kompensatorów kluczujących

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metody szybkiej identyfikacji stanu energetycznego układów trójfazowych z przebiegami okresowymi odkształconymi (wartości mocy chwilowych) przy wykorzystaniu wybranych teorii mocy chwilowych. Metody te można wykorzystać w układach sterowania energetycznymi filtrami aktywnymi, które są skutecznym narzędziem [...]

Wybrane metody eliminacji wyższych harmonicznych z przebiegów prądów i napięć


  Przedstawione w artykule zagadnienia dotyczą tematyki jakości energii elektrycznej. Problemy techniczne i skutki ekonomiczne, wynikające ze stale pogarszających się parametrów jakości energii powodują, że analiza tych zagadnień jest tematem aktualnym i ważnym. Dynamiczny rozwój technologii skutkuje szybkim wzrostem liczby odbiorników, które mają nieliniową charakterystykę prądowo-napięciową. W efekcie w przebiegach prądów i napięć pojawiają się dodatkowe składowe (wyższe harmoniczne), a same przebiegi przestają mieć charakter sinusoidalnie zmienny. Najczęściej analiza układów z przebiegami odkształconymi wykorzystuje rozkład tych przebiegów w szereg Fouriera. Szereg taki składa się ze składowej stałej oraz nieskończonej (teoretycznie) liczby składowych sinusoidalnych o różnyc[...]

Predykcja w układach sterowania energetycznych filtrów aktywnych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono przykładowy algorytm sterowania Energetycznym Filtrem Aktywnym z predykcyjnym regulatorem prądu. Algorytm ten bazuje na dyskretnym modelu układu z wykorzystaniem estymatora napięcia lub obserwatora napięcia. W artykule przedstawiono również ogólne porównanie uĸładów sterowania z predykcją i bez predykcji. Analizy teoretyczne uzupełnione zostały wynikami symulacji. Abstract. In the paper the control system of Active Power Filter with model based predictive current control has been presented. The estimator and phase voltage observer has been designed and implemented into control system. The properties of controller with and without prediction has been compared. Theoretical analysis has been followed by results of simulations.(Prediction in control systems of active power filters) Słowa kluczowe: energetyczne filtry aktywne, algorytmy sterowania, jakość energii Keywords: active power filters, control algorithms, power quality Wstęp Energetyczne filtry aktywne (EFA) pełnią w układzie zasilającym rolę źródeł dodawczych prądów lub napięć, kompensujących chwilowe odchyłki prądów lub napięć zasilających od przebiegów sinusoidalnych. Podstawową przyczyną odkształceń przebiegów prądów i napięć zasilających są odbiorniki nieliniowe. W ostatnich latach zmienił się charakter odbiorników dominujących. O ile jeszcze kilkanaście lat temu główną przyczyną odkształceń były duże odbiorniki przemysłowe, to dzisiaj większe wartości odkształceń wprowadza bardzo duża liczba nieliniowych odbiorników małej mocy tj. zasilacze komputerów, ładowarki telefonów komórkowych, energooszczędne świetlówki kompaktowe itp. Dynamicznie zmieniająca się w ciągu doby liczba podłączonych do sieci odbiorników powoduje, że trudno jest zaprojektować rezonansowe filtry pasywne, które umożliwiłyby eliminację wyższych harmonicznych. Natomiast ich zbyt wysoki udział może być przyczyną np. przegrzewania się urządzeń przesyłowych, uszkodzeń przewodów[...]

Wprowadzenie do zagadnień analizy jakości energii elektrycznej

Czytaj za darmo! »

Coraz większy wpływ odbiorników nieliniowych na parametry jakościowe energii elektrycznej wymusza zainteresowanie teorią mocy w obwodach elektrycznych z przebiegami okresowymi odkształconymi. W artykule zdefiniowano i omówiono podstawowe pojęcia niezbędne do tej analizy. Przekazywanie energii elektrycznej od źródła do odbiornika odbywa się głównie za pomocą linii trójfazowej. również większ[...]

 Strona 1  Następna strona »