Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JACEK SZYMCZAK"

Ciepłownictwo, a polityka energetyczna Europy i Polski Część I


  Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na obszary merytoryczne w unijnym (część I) i krajowym (część II) systemie legislacyjnym w odniesieniu do zagadnień branżowych i stanowi zaproszenie do podjęcie nad nimi dyskusji nie tylko w ramach Forum Ciepłowników Polskich ale przede wszystkim w organach odpowiedzialnych za kształtowanie warunków do funkcjonowania ciepłownictwa. Artykuł został przygotowany na Forum Ciepłowników Polskich (Międzyzdroje, wrzesień 2009 r.) i ponieważ zmieniła się trochę sytuacja prawna, w niektórych miejscach może być nieaktualny.W CORAZ większym stopniu przekonujemy się o realnym wpływie uregulowań unijnych na wiele sfer naszego życia. Energetyka jest doskonałym przykładem takich właśnie relacji. Truizmem jest pisać o znaczeniu tej sfery dla całej gospodark[...]

Ciepłownictwo, a polityczna energetyka Europy i Polski


  Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na obszary merytoryczne w unijnym (część I) i krajowym (część II) systemie legislacyjnym w odniesieniu do zagadnień branżowych i stanowi zaproszenie do podjęcie nad nimi dyskusji nie tylko w ramach Forum Ciepłowników Polskich, ale przede wszystkim w organach odpowiedzialnych za kształtowanie warunków do funkcjonowania ciepłownictwa. Artykuł został przygotowany na Forum Ciepłowników Polskich (Międzyzdroje, wrzesień 2009 r.) i ponieważ zmieniła się trochę sytuacja prawna, w niektórych miejscach może być nieaktualny.Naturalne, nie tylko z legislacyjnego punktu widzenia jest to, by o rozwiązaniach krajowych dyskutować poczynając od polityki energetycznej kraju. W momencie opracowywania niniejszego artykułu możliwe było odniesienie się jedynie do projektu Polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Oczywiste jest, że polityka powinna być opracowana na podstawie rzetelnych danych i analiz, w sposób kompleksowy dotyczyć danego przedmiotu, zawierać zbiory narzędzi i rozwiązań, które powinny być zastosowane do osiągnięcia zakładanych przez politykę celów, uwzględniać programy strategiczne opracowywane przez inne jednostki administracyjne w kraju (np. polityka energetyczna nie może abstrahować od polityki ekologicznej kraju - szczególnie w kontekście pakietu energetycznoklimatycznego), określać realne harmonogramy realizacji celów oraz, co jest szczególnie istotne (jest to teza sformułowana na podstawie polskich doświadczeń) wskazywać jednoznacznie na podmioty odpowiedzialne za realizację konkretnych celów (chyba systemowej weryfikacji wymaga zagadnienie odpowiedzialności organów, a konkretyzując nawet osób, za realizację jakichkolwiek zadań, które są zdefiniowane w obszarze kompetencji organów władzy publicznej). Warto przy tej okazji, może po raz pierwszy przytoczyć tezę, że sprawna administracja publiczna to nie to samo co tania administracja. Administracja powinna być kompetentna i profesjona[...]

Najwyższy czas na odpowiednie uznanie pozycji ciepłownictwa w Polityce Energetycznej Polski


  W artykule podano informacje ogólne na temat ciepłownictwa i rozwoju ciepłownictwa systemowego. Omówiono organizacyjno- prawną strukturę ciepłownictwa systemowego w Polsce oraz jego potencjał i charakterystykę odbiorców. Ponadto podano najważniejsze akty prawne dotyczące ciepłownictwa systemowego oraz omówiono słabe i mocne strony tego ciepłownictwa w naszym kraju.1. Ogólna charakterystyka zaopatrzenia w ciepło Szeroko pojęte ciepłownictwo ma charakter interdyscyplinarny, obejmując swoim zasięgiem zarówno obszar energetyczny (również z racji wykorzystywania nośników energii), jak też komunalny i przemysłowy - z racji celu któremu służy. Z racji celu, któremu służy, jakim jest przede wszystkim zabezpieczenie potrzeb bytowych społeczeństwa - dotyczy wszystkich obywateli naszego kraju. Natomiast biorąc pod uwagę wszystkie sposoby wykorzystywane do zrealizowania zapotrzebowania na ciepło - jest bardzo ważnym elementem gospodarki narodowej. Poprzez takie usytuowanie podlega przez to, w różnym zakresie, szeregu regulacjom na poziomie krajowym, jak również unijnym. Czas najwyższy, aby problem zaopatrzenia w ciepło znalazł swoje, odpowiednie do wagi problemu miejsce w dokumentach strategicznych naszego kraju. Jednym z nich jest Polityka Energetyczna Polski i w nim, właśnie oczekujemy zawarcia kompleksowego podejścia do tego obszaru. Sprawa ta ważna jest, między innymi z powodu: - roli zaopatrzenia w ciepło w procesie uzyskania i utrzymywania bezpieczeństwa energetycznego państwa i jego obywateli, - pozycji procesów zaopatrzenia w ciepło w działaniach zmierzających do poprawy efektywności energetycznej, zarówno na etapie wytwarzania ciepła, jak też jego dostarczania oraz konsumpcji, bez względu na formę i wielkość prowadzonego procesu, - bezpośredniej korelacji z planowaną polityką paliwową kraju, - wykorzystania ciepła do realizacji celów ustalonych na poziomie krajowym, europejskim i światowym w zakresie np. zwiększania udzi[...]

 Strona 1