Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Witold Lewandowski"

Rozwój racjonalnej energetyki z wykorzystaniem absorpcyjnych pomp ciepła


  Przedstawiono analizę rozwoju energetyki na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz przesłanek ekonomicznych. W rozwój ten wpisują się agregaty absorpcyjne. Zaprezentowano efektywność ekonomiczną rozwiązań oraz potrzebę wykorzystania urządzeń absorpcyjnych w układach centralnego chłodzenia i ogrzewania. Za pomocą prezentacji rzeczywistych układów skojarzonych pracujących na terenie Polski, wykorzystujących urządzenia absorpcyjne, zwrócono uwagę na szeroki wachlarz i potrzebę zastosowań takich urządzeń. Development of rational energetics with used of the absorptive pumps of warmth The analysis of the development of the energetics was introduced in the support for valid legal acts and economic premises. Absorptive aggregates enroll in development this. The economic efficiency of solutions need used absorptive devices in the configuration central cooling and heating were presented. With the help of the introduction with real arrangements associated with working on the terrain of the Poland using absorptive devices, the attention was paid to wide fan and need to uses such devices.Biorąc pod uwagę zmniejszające się światowe zasoby paliw kopalnych a także potrzebę ochrony środowiska naturalnego przed degradacją, coraz większą popularność zdobywają metody wykorzystujące w pełni dostępne źródła energii. Potrzebę taką wymuszają również warunki ekonomiczne, głównie przez rosnące ceny surowców oraz polityka zmierzająca do możliwie dużego uniezależnienia gospodarki od zewnętrznych surowców energetycznych. Celowe jest więc jak najpełniejsze wykorzystanie dostępnych źródeł energii. Jednym z bardziej korzystnych rozwiązań jest wykorzystanie ciepła odpadowego, o stosunkowo niskich parametrach termicznych, do napędu obiegów chłodniczych sorpcyjnych. W metodzie tej, zwanej dalej gospodarką skojarzoną, wykorzystuje się uboczne efekty procesów technologicznych (strumień ciepła odpadowego) lub też inne źródła energii (np. źródła geoterm[...]

Materiały zmiennofazowe. Właściwości, klasyfikacja, zalety i wady


  Energia promieniowania słonecznego jest najbardziej atrakcyjną, z punktu widzenia środowiska, energią odnawialną. Wykorzystanie jej nie powoduje żadnych efektów ubocznych ani emisji szkodliwych substancji. Nie następuje zubożenie jej zasobów naturalnych. Energia promieniowania słonecznego jest energią łatwo dostępną, ale charakteryzującą się małą gęstością strumienia i dużą stochastycznością. Wśród problemów praktycznego wykorzystania tej energii jest konieczność zapewnienia możliwości gromadzenia nadmiaru ciepła w okresie dużego napromieniowania słonecznego, aby mogło być ono łatwo wykorzystywane w nocy lub innych okresach chłodnych. Podobne problemy występują w systemach odzysku ciepła odpadowego, w których dostępność ciepła i okresy użytkowania są różne. Gromadzenie ciepła z energii słonecznej może być również stosowane w większości budynków, w których koszty ogrzewania i energii elektrycznej są znaczące, co pozwoli na znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynków. Jedną z potencjalnych technik magazynowania energii słonecznej jest zastosowanie materiałów zmiennofazowych PCM (phase change materials). Zgromadzono informacje na temat wymogów dotyczących stosowania tej technologii, klasyfikacji materiałów, ich dostępności, problemów i możliwych rozwiązań w budynkach. A review, with 56 refs., of inorg. and org. phase change materials used for solar energy storage. Ciepło może być magazynowane w sposób utajony podczas zmiany stanu skupienia materiału akumulującego ciepło przebiegającej w stałej temperaturze (przemiany fazowe, najczęściej topnienie-zestalanie, materiały zmiennofazowe; rys. 1)1-7). Energia uwalniana lub absorbowana podczas tego procesu jest z reguły wielokrotnie większa niż energia niezbędna do zmiany temperatury substancji (ciepło jawne). Na przykład do stopnienia Politechnika Gdańska Anna Melcer,, Ewa Klugmann-Radziemska *, Witold Lewandowski Materiały zmiennofazowe. Właściwości, klasyfikacja,[...]

Materiały zmiennofazowe dostępne na rynku. Właściwości i zastosowanie


  W 1990 r. tylko ok. 12 firm, głównie w USA, było zaangażowanych w produkcję materiałów magazynujących ciepło. Moduły wykorzystywane do magazynowania ciepła wykonane były w postaci rurek z polietylenu i piłek poliolefinowych, zawierających takie materiały zmiennofazowe, jak chlorek wapnia, dekahydrat siarczanu sodu lub parafiny. Tylko moduły stworzone na bazie chlorku wapnia miały gwarantowany czas eksploatacji ok. 10 lat, dla pozostałych zaś okres ten wynosił 1-2 lat. Przedstawiono przegląd dostępnych na rynku materiałów zmiennofazowych w różnych zastosowaniach wraz z podaniem ich termodynamicznych właściwości. A review, with 20 refs., of com. phase-change materials. Głównymi producentami materiałów zmiennofazowych są firmy: Cristopia (Francja)1), TEAP Energy (Australia)2), Rubitherm GmbH (Niemcy)3), EPS Ltd. (UK)4-7), PCM Thermal Solutions (USA)8), Climator (Szwecja)9) i Mitsubishi (Japonia)10). Szeroką gamę materiałów zmiennofazowych produkuje firma EPS Ltd. Mitsubishi Chemical Corporation, w której opracowano kilka potencjalnych materiałów PCM (phase change materials) do magazynowania ciepła i chłodu, niestety, dane dotyczące ich właściwości nie zostały opublikowane. Podobnie PCM Thermal Solutions, która oferuje PCM produkowane przez firmę TEAP i parafiny z Honeywell oraz firma Merck, która uruchomiła własną produkcję PCM, nie podają wszystkich właściwości materiałów PCM, zwłaszcza parafin. Materiały PCM mogą znaleźć wiele ciekawych i nowatorskich zastosowań w coraz bardziej rozwijającej się dziedzinie, jaką jest ochrona środowiska poprzez poszanowanie i oszczędzanie energii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza słonecznej, podnoszenie sprawności urządzeń i technologii w przemyśle, budownictwie, rolnictwie, transporcie i komunikacji. Najważniejsze potencjalnie możliwości wykorzystania materiałów PCM to (i) aku- Politechnika Gdańska AnnA Melcer, ewA KlugMAnn-rAdzieMsKA*, witold lewAndowsKi, weroniKA iwA[...]

 Strona 1