Wyniki 1-10 spośród 49 dla zapytania: authorDesc:"A. Jankowska"

Energiewende - wspólnie dla przyszłości


  Nie tylko Fukushima Gdy w marcu 2011 r. rząd niemiecki ogłosił wygaszanie elektrowni jądrowych, najpóźniej do 2022 r., i niedługo potem przedstawił strategię transformacji energetycznej "Energiewende", to jest odchodzenie od paliw kopalnych i energii jądrowej na rzecz energii odnawialnych, w Polsce komentowano tę decyzję jako spontaniczną reakcję na awarię w elektrowni jądrowej w Fukushimie. Taka ocena wydaje się jednak zbytnim uproszczeniem, gdyż decyzję tę poparły zgodnie wszystkie partie reprezentowane w niemieckim parlamencie. Ruchy społeczne Decyzje polityczne nie zapadają jednak w próźni. Przynajmniej od lat 60. rozwijał się i działał w Niemczech ruch antyatomowy. Powiązany był on z ruchem antywojennym, sprzeciwiającym się wykorzystywaniu energii jądrowej do celów militarnych. Ruchy te, z roku na rok mobilizujące coraz większą cześć społeczeństwa, organizowały protesty przy okazji budowy kolejnych elektrowni jądrowych, ich członkowie zakładali lub zasilali szeregi lokalnych i ogólnokrajowych organizacji ekologicznych i innych pozarządowych, a w końcu zorganizowali się politycznie (przynajmniej część z nich) i w 1983 r. wprowadzili do parlamentu własną reprezentację polityczną, partię Zielonych. Jednocześnie ruchy te od samego początku formułowały alternatywy dla energii jądrowej w postaci zrównoważonego rozwoju i energetyki opartej na wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i energooszczędności. Rozwój polityki odnawialnych źródeł energii W 1989 r. rząd federalny przyjął pierwszy krajowy program wsparcia dla fotowoltaiki, tzw. program[...]

Rzeka Śląska Ochla jako wskaźnik czystości środowiska

Czytaj za darmo! »

Na podstawie charakterystyki zlewni oraz wykonanych oznaczeń podstawowych wskaźników fizykochemicznych przedstawiono stan ekologiczny rzeki Śląska Ochla w dorzeczu środkowej Odry na ziemi lubuskiej. Czystość wód rzeki znajduje się pod presją gospodarki rolniczej i komunalnej w zlewni. Zwiększone stężenie wskaźników w okresie wiosennym wskazuje na powierzchniowe źródła zanieczyszczeń Śląs[...]

Oczyszczanie powietrza z cząstek o nanowymiarach przez włókniny polipropylenowe formowane techniką pneumotermiczną

Czytaj za darmo! »

Cząstki pyłowe są jednym z głównych zanieczyszczeń występujących w powietrzu. Najbardziej szkodliwe są pyły drobne, szczególnie o wymiarach nanometrycznych, które kumulują się w płucach i mogą powodować różne schorzenia, w tym pylice i choroby nowotworowe. Ochrona człowieka, a także środowiska naturalnego przed szkodliwym działaniem pyłów wymaga stosowania coraz skuteczniejszych materiałów filtracyjnych [1, 2]. Olbrzymią większość produkowanych w świecie materiałów włókienniczych do wysokoskutecznej filtracji powietrza stanowią włókniny zbudowane z mikrowłókien, formowane techniką pneumotermiczną (melt-blown) bezpośrednio z polimeru termoplastycznego [3-7]. Wysoką sprawność filtracji zawdzięczają one przede wszystkim obecnością w swojej strukturze bardzo cienkich włókien, o średnicy w [...]

Badania korozyjne nośników mas czynnych


  W pracy przedstawiono możliwość oceny parametrów korozyjnych nośników mas dodatnich akumulatora ołowiowego metodami stało i zmiennoprądowymi oraz ich korelacji z cyklicznymi testami trwałości ogniw badawczych, opartych o te nośniki. W badaniach wykorzystano nośniki mas aktywnych odlane grawitacyjnie, ze stopów niskoantymonowych. Słowa kluczowe: akumulator ołowiowy, kolektor prądowy, korozja.1. Wstęp Jednym z negatywnych procesów zachodzących w akumulatorze ołowiowym jest korozja anodowa kolektorów prądowych, zwanych kratkami (ze względu na ich kształt). Stanowi ona jeden z kluczowych czynników wpływających na właściwości funkcjonalne i trwałości tego układu. Ogniwo ołowiowe tworzą: elektroda (tzw. płyta) ujemna zawierające tzw. ołów gąbczasty oraz elektroda dodatnia, gdzie materiałem aktywnym elektrochemicznie jest tlenek ołowiu (IV) (PbO2). Jako elektrolit wykorzystywany jest wodny roztwór kwasu siarkowego (VI) [1, 2]. Elektrolit, oprócz funkcji przewodnika jonowego, pełni również rolę składnika masy aktywnej. Jest to związane z jego reakcjami na elektrodach, gdzie podczas pracy ogniwa dochodzi do przemiany Pb w PbSO4 (elektroda ujemna) oraz PbO2 w PbSO4 (elektroda dodatnia) lub odwrotnie. Elektroda składa się z kolektora prądowego i naniesioną na niego masą aktywną. W większości akumulatorów ołowiowych nośnik prądowy jest w formie kratki (obecnie inne rozwiązania konstrukcyjne są rzadkie), pełni funkcję szkieletu konstrukcyjnego każdej płyty (mechanicznego utrzymywania masy aktywnej) oraz funkcję kolektora prądu elektrycznego [3, 4]. Do produkcji nośnika prądowego wykorzystywane są prawie wyłącznie stopy ołowiu gdyż czysty ołów jest materiałem zbyt miękkim. W akumulatorach rozruchowych stosuje się kratki wykonane ze stopów antymonowych (Pb-Sb) o zawartości antymonu najczęściej 1,0÷1,5% oraz ze stopów ołowiowo-wapniowych z dodatkiem cyny (Pb-Ca-Sn) [5-7]. Oprócz wspomnianych głównych składników stopowych stosuj[...]

Corrosion tests of grids


  The study presents the possibility of assessment of the corrosion parameters of positive grid of lead acid batteries. DC and alternating current techniques were applied and correlated with cyclic stability test results. For the study grids were manufactured by gravity casting method applying low antimony alloy. Keywords: lead-acid battery, battery grids, corrosion.1. Introduction One of the negative processes in the lead- acid battery is anode corrosion of current collector, called grid (because of her shape). It is one of the key factors affecting the functional properties and durability of the system. Lead-acid cell consists of the negative electrode (so-called plate) containing the so-called spongy lead and the positive electrode where the electrochemically active material is lead oxide (IV) (PbO2). An aqueous sulfuric solution (VI) is used as the electrolyte [1, 2]. The electrolyte, besides the functions of ionic conductor, also serves as a component of active mass. It is associated with the reactions at the electrodes, where during the work of cell there is a change of Pb in PbSO4 (negative electrode) and PbO2 in PbSO4 (positive electrode) or vice versa. The electrode consists of grid and the active mass is deposited on it. In most lead-acid batteries, current media is in the form of grid, serves as a structural frame of each plate (of mechanical maintenance of active mass ) and as an electric current collector [3, 4]. For the production of grids almost exclusively alloys are used because pure lead is too soft material. In the starter batteries, grids are made of antimony alloy (Pb-Sb) with an antimony content 1,0÷1,5% and of the lead-calcium alloy with the addition of tin (Pb-Ca-Sn) [5-7]. In addition to the main alloy components, small quantities of many other additives (for example Se, Al, Ag) are used. They are designed to improve the castability alloy and corrosion resistance, etc. [8-10]. Alloy material[...]

Badania odporności korozyjnej kolektora prądowego stacjonarnych akumulatorów kwasowo ołowiowych przeznaczonych do pracy w systemach pracy rezerwowej DOI:10.15199/40.2015.4.3


  W pracy przedstawiono badania odporności korozyjnej kolektorów prądowych akumulatorów stacjonarnych przeznaczonych do pracy w systemach pracy rezerwowej. Badano dwie grupy akumulatorów tzn. nowe oraz po pracy w systemach zasilania rezerwowego. W obu grupach akumulatorów stosowane były kolektory prądowe odlewane grawitacyjnie ze stopu Pb-Ca-Sn. Stwierdzono zwiększony ubytek masy po badaniach korozyjnych kolektorów prądowych układów po pracy w systemach zasilania rezerwowego w stosunku do nowych. Równocześnie kolektory prądowe akumulatorów po pracy w systemach zasilania rezerwowego charakteryzują się gorszą spójnością struktury w stosunku do nośników układów nowych. Słowa kluczowe: akumulator kwasowo ołowiowy, akumulatory stacjonarne; kolektory prądowe, korozja, adhezja The study on corrosion resistance of the current collector in stationary lead acid batteries destined for backup power systems This paper presents a study on the corrosion resistance of a current collector of lead acid batteries designed for backup power systems. Two groups of batteries were studied i.e a group of batteries that had operated in backup power systems and a group of new ones. In both groups, the current collectors, which were made of Pb-Ca-Sn alloys and manufactured by radial cast gravity method, were used in batteries. After a corrosion, test an increased weight loss of current collectors from battery after operation in backup power systems was found. Moreover, the corrosion test showed that these current collectors had worse cohesion of the structure than the grid from new systems. Keywords: lead acid battery, current collector, stationary acid lead batteries, corrosion, adhesion.1. Wstęp Chociaż pierwsze akumulatory kwasowo ołowiowe zostały opracowane ponad sto lat temu, są nadal najczęściej stosowanymi chemicznymi źródłami prądu w wielu dziedzinach. Układy te wykorzystywane są min. w przemyśle motoryzacyjnym (akumulatory rozruchowe), oraz jako źródło zasi[...]

 Strona 1  Następna strona »