Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW HAŁAS"

Spektrometr mas do analizy izotopowej chloru

Czytaj za darmo! »

Stabilne izotopy chloru i bromu są bardzo interesującym obiektem badawczym. Badania stosunków izotopowych dla chloru mają zastosowanie w geologii i hydrologii (np. śledzenie cyrkulacji wód gruntowych) [1]. Przez badanie stosunku izotopowego 37Cl/35Cl można również weryfikować pochodzenie substancji zawierających chlor. Ostatnio stwierdzono istotne różnice w stosunkach izotopowych chloru w substancjach pochodzenia naturalnego i antropogenicznego [2]. Organiczne związki choru wliczając w nie powszechnie używane rozpuszczalniki (np. czterochlorek węgla) są najczęściej wykrywanymi zanieczyszczeniami wód gruntowych. Te niebezpieczne dla człowieka substancje (właściwości rakotwórcze i mutagenne) z uwagi na łatwy transport w środowisku wodnym i trudność ich usunięcia w zakładach uzda[...]

Spektrometr mas z dwuwłóknowym termoemisyjnym źródłem jonów do analizy izotopowej

Czytaj za darmo! »

Jednym z ważnych zastosowań spektrometrii mas są badania izotopowe. Wyniki tych badań stanowią doświadczalną bazę dla wielu różnorodnych dyscyplin naukowych oraz przemysłowych aplikacji. Wystarczy tu wymienić geologię, kosmogonię, ochronę środowiska, medycynę czy też przemysł wydobywczy i metalurgiczny. W ostatnich dwóch dekadach obserwowany jest wzrost zainteresowania problemami związanymi z ochroną środowiska. Przekłada się to na liczbę publikowanych prac dotyczących badań izotopowych litu i boru.Wgeologii natomiast, po udoskonaleniu nowej metody datowania wykorzystującej izotopy renu i osmu, gwałtownie wzrasta liczba prac poświęconych tym pierwiastkom. ok. 3 µm (metodą rozpylania magnetronowego). Podłoże z warstwą SiC połączono z podłożem szklanym (Borofloat 3.3, Sch[...]

O pomiarach pracy wyjścia stopów metali trudnotopliwych

Czytaj za darmo! »

Praca wyjścia WF (ang. Work Function) czystych metali trudnotopliwych takich jak W, Re, Mo,Ta, Hf jest znana od co najmniej pół wieku. W ostatnich latach jako metali trudnotopliwych używa się coraz częściej stopów ReWi ReMo w celu polepszenia właściwości czystych metali (W i Mo), które stają się kruche po długotrwałym żarzeniu w próżni lub atmosferze gazu szlachetnego wskutek rekrystalizacji. Ponadto użycie wymienionych stopów pozwala na zmniejszenie zużycia kosztownego renu. Te nowoczesne stopy nie były badane jednak ze względu na ich prace wyjścia elektronów. Brak danych na ich temat zmusił nas do wynalezienia nowej, oszczędnej a zarazem precyzyjnej metody pomiaru wykorzystującej zjawisko termoemisji elektronowej. Pomiary Do pomiaru stosowaliśmy jako katodę krótkie prostoli[...]

Próżniomierz jonizacyjny z katodą renowo-wolframową

Czytaj za darmo! »

W artykule pt. "Sonda jonizacyjna z katodą renowo-molibdenową" [1] autorzy wskazali na niedostatek katody renowomolibdenowej, objawiający się tym, że ma ona większą parowalność niż katoda wolframowa. Tej niedogodności nie jest w stanie skompensować niższa temperatura pracy katody renowo-molibdenowej, warunkowana jej pracą wyjścia. Z tego względu postanowiono wypróbować inny materiał na katodę: stop renu i wolframu. Na rynku dostępne są stopy Re-W o różnych zawartościach renu 3...26%. Wybór padł na stop o zawartości 25% renu i 75% wolframu w postaci drutu o średnicy 0,178 mm. Pomiary wartości pracy wyjścia dla różnych materiałów wykonywane są w Zakładzie Spektrometrii Mas na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [2]. Pomiar dla stopu 25%Re75%W wykazał wartość (4,0 [...]

Badania składu izotopowego litu metodą TIMS


  Atomy litu są jednymi z najmniej rozpowszechnionych we Wszechświecie atomów pierwiastków lekkich, rzadziej występują tylko atomy berylu [1]. Oszacowania takiego dokonuje się w oparciu o badania składu chemicznego meteorytów oraz o analizę danych astrofizycznych atmosfery Słońca i innych gwiazd oraz składu mgławic pozagalaktycznych. Również na Ziemi atomy litu występują we względnie niewielkich ilościach. Minerały litu występują głównie w skałach górnych warstw skorupy ziemskiej, towarzysząc związkom sodu i potasu, jako np. krzemian litu oraz w słonych jeziorach jako węglan litu i chlorek litu. Lit z tych źródeł można łatwo pozyskiwać metodami górniczymi lub za pomocą odparowywania solanki. Prawdopodobnie najbogatszym źródłem litu jest woda morska, zawierająca miliardy ton skrajnie rozcieńczonego litu, niemożliwego jednak do pozyskania na skalę przemysłową, ze względu na niską koncentrację wynoszącą około 200 mg litu na metr sześcienny wody [2]. Naturalne izotopy litu 6Li i 7Li o rozpowszechnieniu odpowiednio 7,5 oraz 92,5% charakteryzuje, szczególnie w porównaniu z pierwiastkami ciężkimi, stosunkowo duża względna różnica mas, wynosząca około 16%. Ma to zasadniczy wpływ na efektywność frakcjonowania litu w przyrodzie. Ta właściwość izotopów litu stanowi też utrudnienie w spektrometrycznych pomiarach stosunku izotopowego litu, wykonywanych przy zastosowaniu termoemisyjnego źródła jonów. W przypadku jonizacji powierzchniowej atomów litu na pojedynczym włóknie, zachodzące podczas parowania próbki wyróżnienie izotopowe prowadzi do wzbogacenia próbki w izotop cięższy a tym samym wartość stosunku izotopowego np. 7Li/6Li staje się rosnącą funkcją czasu [3, 4]. Materiałem aplikowanym do źródła jonów spektrometru mas są odpowiednie związki chemiczne analizowanego pierwiastka. W przypadku analizy izotopowej litu mogą być na przykład stosowane: wodorotlenek, fosforan, fluorek, chlorek, jodek i siarczan litu. Kryteriami wyboru rodzaju[...]

Warunki krytyczne dla prostego magnetronu o geometrii osiowej


  The motion of electrons in homogeneous magnetic field perpendicular to electric field with axial geometry of a cylindrical capacitor was considered yet in early 30-ties of 20-th century, eg. [1] and references therein. The most useful trajectories are those which do not terminate on the anode and the motion can be periodic. The maximum size has so called critical trajectory being tangential to the inner surface of anode, see Fig. 1. This formula may be used for determination of electron charge to its mass ratio for small radii of the cathode [2, 3]. However, in the general case, we have obtained the following formula: (4) where the factor Θ may be calculated numerically for the critical trajectory as described below. Computation of the radius of curvature Computer simulation of particle motion[...]

Wyznaczenie pracy wyjścia stopu 75W25Re metodą termoemisji elektronowej wspomaganej symulacją komputerową


  W ostatnich latach jako metali trudnotopliwych używa się stopów zamiast czystych metali (W, Mo, Re). Jedną z zalet, którą posiadają stopy jest lepsza wytrzymałość mechaniczna po długotrwałym wygrzewaniu, co m.in. przekłada się na trwałość katod pracujących w źródłach jonów. Często używanym metalem do tworzenia stopów z wolframem jest ren. Stopy WRe względem czystego wolframu posiadają lepsze właściwości w różnych zastosowaniach, a optymalna zawartość renu w stopach z wolframem mieści się w granicach 18…32% [1]. Oprócz nowych właściwości mechanicznych, stopy uzyskują zazwyczaj inne parametry elektryczne, które są trudne do teoretycznego określenia. Niezbędne są zatem pomiary, które w sposób szybki i niewymagający skomplikowanego eksperymentu dostarczą szukanych parametrów. Nasza metoda pozwala poprzez nieskomplikowane pomiary napięcia i natężenia prądu oraz przeprowadzenie komputerowej symulacji żarzenia katody wyznaczyć zależność oporu właściwego od temperatury oraz określić pracę wyjścia. Eksperyment Katoda z badanego stopu była umieszczona wewnątrz spiralnej anody wykonanej z drutu molibdenowego. Katoda w postaci cienkiego drutu była przyspawana do doprowadzeń prądowych wykonanych z drutu niklowego o średnicy 1 mm, a w miejscach łączenia zostały dodatkowo umieszczone termopary Pt-PtRh służące do rejestrowania temperatury końców katody T1, T2 podczas eksperymentu. Platynowe druty termopar posłużyły również do pomiaru napięcia żarzenia U na katodzie. Całość została zmontowana bezpośrednio na przepuście elektrycznym i umieszczona w komorze próżniowej. Do żarzenia katody użyto laboratoryjnego stabilizatora prądu. W p[...]

Studies on quantitative and qualitative changes in dissolved inorganic carbon content in a river drainage area Badania zmian ilościowych i jakościowych rozpuszczonego węgla nieorganicznego w strefie drenażu rzecznego DOI:10.15199/62.2015.6.27


  Groundwaters of the Wygnanowice area (Poland) were studied for dissolved inorg. C and 13C/12C isotope ratio in CO2. The concns. of CO2 in spring draining porous Quaternary rocks were higher than that in soil waters and water in solid rocks of Cretaceous aquifer, which are drained to the spring and the Giełczew river. The anal. of 13C isotope showed a high CO2 concn. in the spring water because of biogenic processes in peats and/or fossil soils. The enrichment of water in CO2 took place during infiltration below the level of soil. Przedstawiono wyniki badań zmian ilościowych i jakościowych rozpuszczonego węgla nieorganicznego oraz stosunków izotopowych 13C/12C w obiegu hydrologicznym w rejonie Wygnanowic (Wyżyna Lubelska). W badanych wodach wysokie stężenie CO2(aq) miało źródło porowe drenujące utwory wieku czwartorzędowego. Znacznie niższe stężenie CO2(aq) miały wody glebowe oraz wody głównego kredowego zbiornika wód podziemnych drenowane przez źródło szczelinowe i rzekę Giełczew. Wartości δ13C wskazują, że duże stężenie CO2, w wodach źródła porowego może być wynikiem przemian biochemicznych zachodzących w torfach i glebach kopalnych. Wyniki badań udokumentowały wzrost zawartości ditlenku węgla podczas podziemnej fazy migracji wody poza współczesnym poziomem gleb. Podczas migracji wody z atmosfery do obiegu podziemnego i rzecznego, następuje wzbogacanie wody w rozpuszczony węgiel nieorganiczny DIC (dissolved inorganic carbon). Podstawowym źródłem DIC w wodzie podziemnej jest wolny rozpuszczony ditlenek węgla (CO2(aq)) pochodzenia glebowego oraz jony HCO3 - i CO3 2-, powstałe z ługowania minerałów. Wody przepływające przez skały zawierające w swoim składzie minerały zasobne w węglany (głównie kalcyt i dolomit) mają wyższe stężenia jonów HCO3 - + CO3 2- niż wody przepływające przez skały zbudowane z minerałów krzemionkowych1-4). Formy DIC w wodzie tworzą tzw. układ węglanowy, który buforuje naturalne wody wpływaj[...]

 Strona 1