Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW WASZUK"

Emisja polowa w rodzinie lamp fluorescencyjnych z zimną katodą z nanokompozytowych warstw Ni-C


  Połączenie wysokorozwiniętych technologii (np. nanotechnologii) i badań materiałowych pozwoliło na wprowadzenie nowych materiałów do zastosowań elektronicznych takich jak emitery polowe. Tak się stało w wypadku nanomateriałów węglowych. Badania i rozwój tej dziedziny prowadzone są w dwóch kierunkach. Pierwszy koncentruje się wokół badania właściwości emisyjnych nowych materiałów (np. nanorurek węglowych) [1-3], drugi dotyczy zastosowań emiterów nanowęglowych w urządzeniach elektroniki próżniowej i mikroelektroniki [4]. Zastosowanie emiterów polowych bazujących na nanomateriałach węglowych do celów oświetleniowych wiąże się z budową lamp fluorescencyjnych, w których katody będą wykonane z nanowęglowymi materiałów o różnej strukturze, składzie i budowie. W pracy pokazujemy jakiego typu materiały i na ile skutecznie można zastosować do tego celu. Przeanalizowaliśmy zagadnienie emisji polowej dla warstw o nanokompozytowej budowie, które ogólnie nazwaliśmy warstwami Ni-C. Skład i budowa takich warstw, w zależności od parametrów procesu technologicznego może być różny. W tej pracy przeprowadziliśmy badania dla czterech typów warstw: a) warstw nanorurek węglowych (zawierających nanoziarna Ni) gęsto występujących na powierzchni warstwy; b) warstw nanorurek węglowych (zawierających nanoziarna Ni) rzadko występujących na powierzchni warstwy; c) nanokompozytowych warstw o litej matrycy węglowej, w której rozmieszczone są nanoziarna Ni; d) nanok[...]

Nowe lampy próżniowe - źródła światła na zimnych katodach nanokrystalicznych

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach ze względu na gwałtowny rozwój nanotechnologii obserwuje się wzrost zainteresowania wykorzystaniem zjawiska emisji polowej z nanostruktur węglowych do konstrukcji źródeł promieniowania elektromagnetycznego. Katody skonstruowane z nanostruktur węglowych charakteryzują się wysoką wydajnością emisyjną, stabilnością pracy, szybkim startem emisji oraz niskim zużyciem energii. Emitery węglowe charakteryzują się wysoką gęstością prądu przy stosunkowo niskiej próżni (10-6 mbar) [1-7]. Lampy z zimną katodą znajdują szerokie zastosowanie w elektronice, rzadziej spotyka się propozycje rozwiązań polegających na zastosowaniu zimnej katody w elementach oświetleniowych. Takie rozwiązania mogą być stosowane w wyświetlaczach małoi wielkoekranowych, w elementach oświetleniowy[...]

Lampy z zimną katodą DOI:10.15199/13.2015.1.1


  We współczesnym świecie energia elektryczna jest niezbędna w wielu sferach życia: komunikacji, transporcie, w codziennym domowym użyciu i oświetleniu. Oświetlenie rocznie pożera 2, 700, 000,000,000 kWh. We wrześniu 2009 r. w Europie postanowiono zastępować sukcesywnie niewydajne lampy innymi bardziej wydajnymi źródłami światła. Europejczycy mogą w ten sposób zaoszczędzić mnóstwo energii oraz przyczynić się znacznie do ochrony środowiska i zapobiec wielu zmianom klimatycznym. Dla zrealizowania takiego planu Komisja Europejska zaproponowała dyrektywę, według której po raz pierwszy w Unii Europejskiej (UE) włączono lampy kierunkowe do ogólnych standardów oświetleniowych. Zarekomendowano również dodanie nowych klas do standardów efektywności energetycznych, tzn. klasy A+ i A++ (dotychczas pustych, ale w przyszłości zajętych przez lampy wysokowydajne). UE proponuje, aby oznakowania wydajności energetycznej były zgodne z dyrektywą 2009/125/EC [1]. Takie oznakowanie jest już stosowane dla lamp kierunkowych (dających oświetlenia co najmniej 80% całkowitego strumienia światła w stożku 120°) i Light Emitting Diodes (tzw. LED). Od 1.09.2013 do 1.03.2014 obowiązywał okres przejściowy, w którym niektóre produkty oświetleniowe mogły być wyłączone spod działania dyrektywy. Natomiast od 1.03.2014 r. następujące produkty są objęte rozporządzeniem (tak kierunkowe jak i bezkierunkowe) i obejmują: - lampy żarowe, - lampy fluorescencyjne, - lampy wyładowcze dużej intensywności (HID), - lampy i moduły LED, - powiązane oprawy, sprzedawane użytkownikom. Nadal pozostają wyjęte spod działania dyrektywy następujące produkty oświetleniowe [2]: 1. Lampy i moduły LED o strumieniu świetlnym poniżej 30 lumenów. 2. Lampy i moduły LED sprzedawane do pracy bateryjnej. 3. Lampy i moduły LED sprzedawane dla zastosowań, w których ich głównym przeznaczeniem nie jest oświetlenie, takich jak: (i) emisja światła jako czynnika w pr[...]

 Strona 1