Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ADAM PAPIERSKI"

Wybrane modernizacje pomp dla ciepłownictwa


  Omówiono algorytm metody projektowania elementów układu przepływowego modernizowanych pomp. Przedstawiono wykresy charakterystyk przepływowo-energetycznych pomp po modernizacji z których wynika, że zmodernizowane pompy realizują założone parametry przepływowo-energetyczne.ZMIANY w zapotrzebowaniu na ciepło wymuszają modernizację pomp pracujących w układach ciepłowniczych elektrowni i elektrociepłowni. Założenia do modernizacji muszą uwzględniać: - realizację nowych parametrów przepływowo-energetycznych, - wykorzystanie jak największej liczby elementów z istniejących rozwiązań. W ostatnim okresie wykonane zostały modernizacje pomp typu 20W39 i 125Ysbx4. Zakresy modernizacji obejmowały projekt i wykonanie wirników, kierownic odśrodkowych i dośrodkowych. Pozostawiono bez zmian elementy węzłów konstrukcyjnoruchowych (wał, łożyska, przeciwtarcze, korpusy ssawne i tłoczne). Do wyznaczenia parametrów geometrycz[...]

Efekty modernizacji układów hydraulicznych wybranych ciepłowni Część I


  Opisano efekty trzech przypadków modernizacji układów hydraulicznych ciepłowni. Przeprowadzono analizę różnych wariantów regulacji oraz ich ocenę ekonomiczną.1. Modernizacja Przepompowni PEC Schemat Przepompowni PEC przedstawiono na rys. 1. Przepompownia PEC wchodzi w skład układu, w którym wyodrębniono również Stację Ciepłowniczą oraz Odbiorców. Przepompownia ta spełnia funkcję dużego węzła cieplnego zmieszania pompowego, którego zadaniem jest przetworzenie parametrów termicznych czynnika (temperatury na zasilaniu) i parametrów hydraulicznych (regulacja przepływów). Zainstalowane są trzy pompy mieszające PM1÷PM3 typu W24x2P oraz pompa powrotna POP typu 35B40. Charakterystyki przepływu H = f (Q) pomp przepompowni w zakresie obrotów 1÷0,6 nzn oraz charakterystyki strat Δh=f (Q) wybranych gałęzi układy ciepłowniczego przedstawiono na rys. 2 i 3. Efekty modernizacji układów hydraulicznych wybranych ciepłowni Część I Effects of Modernization Concerning Hydraulic Systems of Selected District Heating Plants Part I ANDRZEJ BŁASZCZYK1) ADAM PAPIERSKI2) MARIUSZ SUSIK3) RADOSŁAW CYWKA4) DARIUSZ WOŹNIAK5) Rys. 1. Schemat Przepompowni PEC (stan przed modernizacją) Rys. 2. Charakterystyki przepływu H=f (Q) pomp przepompowni w zakresie obrotów 1÷0,6 nzn Stacja ciepłownicza E ZR3 B H A D ZR2 PM1 PM2 ZR4 PM3 POP J G Pompownia PEC C F I Miasto Odbiorcy Osiedle 54 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 44/2 (2013) podmieszaniem (przez pompy PM). Średnia sumaryczna ilość wody w systemie PEC-u wynosi 1590 t/h. Z analizy danych pomiarowych wynika że: - praktycznie przez cały sezon ogrzewczy w Przepompowni PEC-u występuje redukcja ciśnienia wody zasilającej o ok. 0,5 MPa, - za wyjątkiem okresów przejściowych (wyższa temperatura zewnętrzne) przez cały sezon pracuje jedna pompa mieszająca, - ilość wody w systemie Przepompowni PEC-u wynosi od ~1290 do 1850 t/h. Obecnie, obowiązującą regulacją dostawy ciepła do Przepo[...]

Efekty modernizacji układów hydraulicznych wybranych ciepłowni Część I


  Opisano efekty trzech przypadków modernizacji układów hydraulicznych ciepłowni. Przeprowadzono analizę różnych wariantów regulacji oraz ich ocenę ekonomiczną.3. Projekt modernizacji ciepłowni o mocy 100 MW Przedmiotem analiz był układ pomp obiegowych zainstalowanych w ciepłowni. Zakres prac obejmował: ● inwentaryzację i pomiary ruchowe układu wody sieciowej niezbędne do realizacji postawionego celu, ● wyznaczenie charakterystyki współpracy pomp z siecią oraz określenie wymaganych parametrów pracy poszczególnych zespołów pomp (sieciowych, gorącego i zimnego podmieszania) w okresie ogrzewczym, ● opracowanie propozycji modernizacji zespołów ww. pomp oraz sposobu ich regulacji pozwalającej na optymalizację pracy ciepłowni, ● ocenę nakładów i efektów możliwych do uzyskania w wyniku wykonania modernizacji układu. Obecny układ hydrauliczny źródła ciepła przedstawiono na rys. 19. Słowa kluczowe: układ hydrauliczny, ciepłownia Streszczenie Opisano efekty trzech przypadków modernizacji układów hydraulicznych ciepłowni. Przeprowadzono analizę różnych wariantów regulacji oraz ich ocenę ekonomiczną. Keywords: concerning hydraulic systems, district heating plants Abstract Three cases of modernization are described concerning hydraulic systems of district heating plants. An analysis of some control variants has been carried out as well as their economic evaluation. © 2006-2013 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved Efekty modernizacji układów hydraulicznych wybranych ciepłowni Część I Effects of Modernization Concerning Hydraulic Systems of Selected District Heating Plants Part I ANDRZEJ BŁASZCZYK1) ADAM PAPIERSKI2) MARIUSZ SUSIK3) RADOSŁAW CYWKA4) DARIUSZ WOŹNIAK5) 1) Prof. dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk - akblaszc@p.lodz.pl 2) Dr hab. inż. Adam Papierski - adpapier@p.lodz.pl 3) Mgr inż. Mariusz Susik - mariusz.susik@p.lodz.pl Instytut Maszyn Przepływowych, Politechnika Łódzka 4) Mg[...]

 Strona 1