Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSANDER DZIADECKI"

Metoda bezczujnikowego sterowania napędem SRM

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki prac badawczych nad układem sterowania napędem z przełączalnym silnikiem reluktancyjnym (SRM) bez mechanicznego czujnika położenia wirnika. Sygnał położenia wirnika wytwarzany jest na podstawie bieżącego pomiaru indukcyjności uzwojenia maszyny, dokonywanego przez przyłączenie dodatkowego sygnału napięciowego do bezprądowej fazy silnika. Przedstawiono ideę pomiaru, realizację praktyczną oraz wyniki badań laboratoryjnych, dotyczących pracy napędu SRM realizującego proponowany sposób sterowania. Abstract. The paper shows research results and laboratory tests of sensorless controlled SRM drive system, in which the commutation angle of rotor is calculated on the base of winding inductance, measured by additional voltage signal applied to the no-current phase winding. The idea of measure, practical realization of control and comparison of laboratory test results are presented. (Sensorless control system of SRM drive) Słowa kluczowe: przełączalny silnik reluktancyjny, bezczujnikowe sterowanie. Keywords: switched reluctance motor, sensorless control. Wstęp Przełączalny silnik reluktancyjny (SRM) wykazuje w układach napędowych wiele zalet, do których należą: prosta budowa, brak uzwojeń w wirniku, brak magnesów trwałych. Te zalety stwarzają duże pole potencjalnych zastosowań, z których część jest realizowana już obecnie, a wciąż pojawiają się nowe. Z istoty działania przełączalnego silnika reluktancyjnego wynika konieczność określania położenia kątowego wału maszyny, a przynajmniej pewnych określonych położeń tego wału. Użycie mechanicznego przetwornika położenia kątowego jest niewygodne, zmniejsza niezawodność i podnosi koszty napędu, stąd też problem odtwarzania położenia wirnika maszyny na podstawie dostępnych sygnałów o charakterze elektrycznym jest znany i rozważany od wielu lat [1] - [11]. Stosowanych jest kilka podstawowych rozwiązań, w tym pomiar indukcyjności fazy w danym położeniu wirnika przez załą[...]

Metoda bezczujnikowego sterowania napędem SRM na podstawie sygnału prądu maszyny DOI:10.15199/48.2015.02.30

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki prac badawczych nad układem sterowania napędem z przełączalnym silnikiem reluktancyjnym (SRM) bez mechanicznego czujnika położenia wirnika. Sygnał położenia wirnika wytwarzany jest na podstawie bieżącego pomiaru indukcyjności uzwojenia maszyny, dokonywanego przez analizę kształtu chwilowej wartości prądu fazowego maszyny. Przedstawiono ideę pomiaru, realizację praktyczną oraz wyniki badań laboratoryjnych, dotyczących pracy napędu SRM realizującego proponowany sposób sterowania. Abstract. The paper shows research results and laboratory tests of sensorless controlled SRM drive system, in which the commutation angle of rotor is calculated on the base of phase current analysis. The idea of measure, practical realization of control and comparison of laboratory test results are presented. (Sensorless control system of SRM drive) Słowa kluczowe: przełączalny silnik reluktancyjny, bezczujnikowe sterowanie. Keywords: switched reluctance motor, sensorless control. Wstęp Powszechnie znane są zalety przełączalnego silnika reluktancyjnego (SRM) w układach napędowych. Wśród najważniejszych wymieniana jest prosta i zwarta budowa, brak uzwojeń w wirniku, brak magnesów trwałych. Z uwagi na te zalety stale rozszerza się obszar praktycznych zastosowań. Dla prawidłowego sterownia pracą przełączalnego silnika reluktancyjnego konieczna jest informacja o położeniu kątowym wirnika maszyny, albo przynajmniej o pewnych określonych, charakterystycznych położeniach tego wirnika. Użycie mechanicznego przetwornika położenia kątowego, jakkolwiek możliwe, jest jednak niewygodne, znacznie zmniejsza niezawodność i podnosi koszty napędu, stąd też problem odtwarzania położenia wirnika maszyny na podstawie dostępnych sygnałów o charakterze elektrycznym jest znany i szeroko rozważany przez wielu autorów i konstruktorów [1] - [14]. W praktyce jest stosowanych kilka podstawowych rozwiązań, w tym pomiar indukcyjności fazy w danym położen[...]

Zasilacz dużej mocy do wielkogabarytowej wyrzutni magnetronowej

Czytaj za darmo! »

Magnetronowe rozpylanie jonowe [1, 2, 3] jest najpowszechniej stosowaną techniką pokrywania różnorodnych podłoży cienkimi warstwami metali i ich związków. Zwiększanie wielkości produkcji i gabarytów nanoszonych warstw zmusza do rozwiązywania problemów związanych z budową wielkogabarytowych komór próżniowych, wyrzutni magnetronowych [4, 5], jak i ich zasilaczy [6-11]. Prezentowany zasilacz z[...]

Bezczujnikowe sterowanie napędem SRM

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki prac konstrukcyjnych i badań laboratoryjnych układu sterowania napędem z przełączalnym silnikiem reluktancyjnym (SRM) bez mechanicznego czujnika położenia wirnika, którego funkcję odtwarza wypracowany sygnał położenia na podstawie bieżącego pomiaru zmian wielkości elektrycznych i wyliczeniu wielkości proporcjonalnej do położenia kątowego. Przedstawiono ideę pomiaru, realizację praktyczną oraz wyniki badań laboratoryjnych, dotyczących pracy napędu SRM realizującego proponowany sposób sterowania Abstract. The paper shows research results and laboratory tests of sensorless controlled SRM drive system, in which mechanical angle of rotor is calculated on the base of electrical signal measure. The idea of measure, practical realization of control and comparison of laboratory test results are presented. (Sensorless control system of SR drive) Słowa kluczowe: przełączalny silnik reluktancyjny, bezczujnikowe sterowanie. Keywords: switched reluctance motor, sensorless control. Wstęp Przełączalny silnik reluktancyjny (SRM) wykazuje w układach napędowych wiele zalet, do których należą: prosta budowa, brak uzwojeń w wirniku, brak magnesów trwałych. Prace nad tym rodzajem napędu szczególnie intensywnie prowadzone są na dwóch polach: optymalizacji części energoelektronicznej napędu (dla zmniejszenia negatywnego wpływu na sieć zasilającą [1]) oraz konstrukcji bezczujnikowego układu sterowania napędu. Problem zastosowania w miejsce mechanicznego czujnika położenia wirnika układu odtwarzania położenia na podstawie sygnałów o charakterze elektrycznym jest znany i rozważany od wielu lat i wynika z ogólnej tendencji odtwarzania wielkości mechanicznych na podstawie modelu matematycznego maszyny elektrycznej z sygnałów o charakterze elektrycznym [2][3]. Stosowanych jest kilka podstawowych rozwiązań, w tym pomiar indukcyjności fazy w danym położeniu wirnika przez załączanie w fazach maszyny dodatkowych impulsów pomiarowyc[...]

 Strona 1