Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ JANKOWSKI"

Wpływ parametrów strukturalnych na opory przepływu powietrza przez warstwowe układy włóknin wytworzonych metodą "spun - lace"

Czytaj za darmo! »

Materiały filtracyjne znajdują szerokie zastosowanie w filtrach powietrza stosowanych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych [1]. Włókniny wytwarzane różnymi technikami oraz ich warstwowe układy stanowią znaczącą pozycję wśród włókninowych materiałów filtracyjnych. Podstawowym parametrem charakteryzującym pracę filtra włókninowego, oprócz skuteczności filtracji, są opory przepływu powietrz[...]

Filtracja aerozoli cieczy i ciał stałych w materiałach włókninowych


  Filtration of oil mists and dust through nonwoven fabrics This article presents some aspects of test methods and results of the filtration of dust and liquid aerosol through nonwoven fabrics, which are used in capture, purification and separation systems during machining with using coolant oil. Zagrożenie szkodliwymi aerozolami cieczy i pyłami może występować w szczególności w procesach obróbki mechanicznej [1]. Procesy obróbki mechanicznej metali są jednymi z podstawowych procesów przemysłowych, w których są szeroko stosowane chłodziwa olejowe [2]. Podstawowymi zanieczyszczeniami emitowanymi podczas obróbki mechanicznej, w szczególności metali są: mgła olejów mineralnych i pył [3]. W celu ograniczenia lub wyeliminowania zagrożenia spowodowanego rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń emitowanych podczas obróbki mechanicznej stosuje się różne rozwiązania układów do oczyszczania i separacji cząstek aerozoli cieczy i ciał stałych. W związku z tym, istnieje możliwość oddziaływania cząstek aerozolu cieczy i pyłu na powierzchni i wewnątrz struktury materiałów włókninowych stosowanych w systemach wentylacji miejscowej procesów obróbki mechanicznej. W artykule przedstawiono wyniki badań na etapie początkowym i na etapie zmian oporów przepływu i sprawności filtracji cząstek pyłów i aerozolu cieczy w określonych warunkach przepływu powietrza przez wybrane układy filtracji. Celem niniejszych badań było uzyskanie na drodze eksperymentalnej charakterystyki zależności przebiegu procesu filtracji mieszaniny aerozoli cieczy i ciał stałych od parametrów filtracyjnych i właściwości strukturalnych układów włókninowych. Proces filtracji aerozoli cieczy i ciał stałych Układy filtracji są stosowane zwykle jako ostatni etap procesu oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń aerozolami cieczy i ciał stałych. Zasadniczymi elementami układów filtracji są filtry powietrza. Konfiguracja w układach filtracji zależy od wymagań dotyczących stopnia zanieczys[...]

Znaczniki gazowe w badaniach dygestoriów laboratoryjnych


  Metody badania określone w normach serii PN-EN 14175 mogą być stosowane do oceny działania wyciągu laboratoryjnego, przy określonych przez producenta warunkach badań oraz wyciągu laboratoryjnego zainstalowanego w pomieszczeniu wyposażonym w system wentylacji ogólnej i urządzenia wentylacji miejscowej, np. inne wyciągi laboratoryjne. Obecnie, w pomiarach skuteczności wentylacji ogólnej i miejscowej stosowanej w pomieszczeniach pracy, jest często stosowany heksafluorek siarki. W artykule przedstawiono charakterystykę metod badawczych i wyniki badania prędkości powietrza, natężenia przepływu powietrza, spadku ciśnienia, hermetyczności, stopnia hermetyczności i wydajności wymiany powietrza w wyciągach laboratoryjnych. Keywords: gas tracer, laboratory, air pollutants, fume cupboard, hermeticity Abstract Test methods specified in the standards series PN-EN 14175 can be used to evaluate the performance of the fume cupboard with the test conditions specified by the manufacturer and with fume cupboard installed in a room equipped with a general ventilation system and local exhaust ventilation, e.g. other laboratory fume cupboards. Currently, in measuring the effectiveness of general and local ventilation used in the workplaces sulfur hexafluoride is often applied. The article presents the characteristics of research methods and measurement results of air velocity, air flow rate, pressure drop, hermeticity, air tightness and the air exchange efficiency rate in laboratory fume cupboards. © 2006-2012 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Mgr inż. Tomasz Jankowski - Pracownia Aerozoli, Filtracji i Wentylacji, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB; tojan@ciop.pl Znaczniki gazowe w badaniach dygestoriów laboratoryjnych Gas Tracers in Tests of Laboratory Digesters TOMASZ JANKOWSKI*) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 43/4 (2012) 161÷166 www.cieplowent.[...]

Efficiency of local exhaust ventilation used in machining of nanomaterials Skuteczność działania wentylacji miejscowej wywiewnej stosowanej przy obróbce nanomateriałów DOI:10.15199/62.2016.6.29


  Nano Fe2O3-filled polyurethane foams were machined in presence of SF6 and the produced dust was removed from the workplace space by ventilation (4 variants). The highest air turbulence was achieved when local one-directional ventilation was used together with a general one. Przedstawiono metody badawcze rozdzielania strumienia powietrza wentylacyjnego i mechanizmy emisji zanieczyszczeń powietrza w procesach obróbki mechanicznej elastycznych pianek formowanych. Omówiono wyniki badania ruchu powietrza, emisji jego zanieczyszczeń i skuteczności działania wentylacji miejscowej w przestrzeni roboczej źródła emisji cząstek o wymiarach nanometrycznych. Stwierdzono wpływ zmian poszczególnych czynników lokalnych wentylacji i emisji zanieczyszczeń powietrza na prawidłowość doboru koncepcji rozdziału powietrza wentylacyjnego w stosunku do rodzaju źródła emisji nanocząstek. Na świecie obserwuje się wzrost liczby zastosowań nanomateriałów w życiu człowieka1). Z badań GUS prowadzonych w Polsce w 2012 r. wynika, że liczba przedsiębiorstw, które wykazały działalność nanotechnologiczną wyniosła 48, a działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie nanotechnologii prowadziły 123 podmioty (z tego 34 przedsiębiorstwa)2). Wielkość nakładów wewnętrznych poniesionych na działalność w zakresie nanotechnologii w 2012 r. wyniosła 161,7 mln zł. Jak wynika z informacji GUS wartość wyrobów produkowanych przez przedsiębiorstwa to 5894,9 mln zł. Właściwości nanomateriałów są bardzo pożądane z punktu widzenia inżynierii materiałowej, dlatego materiały te coraz chętniej stosuje się w różnorodnych produktach codziennego użytku3). Oprócz wielu korzyści, które wynikają z zastosowań nanotechnologii nie można zapominać o zagrożeniach pojawiających się przy działaniach w skali nano4, 5). Narażeni mogą być pracownicy sektora badań i rozwoju nanotechnologii oraz wielu gałęzi przemysłu. W 2012 r. w działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie nanotechnologii zaangażo[...]

 Strona 1