Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ PELC"

Trochoidal Electron Monochromator

Czytaj za darmo! »

Since the explanation of the formation of ozone hole by the reaction of ozone with free halogen radical an increase of scientific interest in negative ion generation is observed [1]. The electron capture by molecule process is one of the most important in case of anions formation. For the accurate investigation of this kind of processes the monochromatized low energy and small angular distribution electron beam is needed. Using the electron monochromator this type the appropriate electron beam could be formed. For the adequate studies of electron attachment processes the electron energy could be at 0...10 eV range (especially the electron energy close to 0 eV is of particular interest in the electron capture investigations). Using so called Trochoidal Electron Monochromator (T[...]

Wytwarzanie jonów ujemnych z SF6 za pomocą termoemisyjnego źródła jonów


  Sześciofluorek siarki (SF6) jest związkiem antropogenicznym o szerokich zastosowaniach przemysłowych. Ze względu na swoje własności fizykochemiczne (niska przewodność elektryczna, niepalność) jest szeroko stosowany np. w elektroenergetyce jako dielektryk i substancja gasząca łuk elektryczny w różnego rodzaju przełącznikach i przekaźnikach. Dodatkowymi zaletami SF6 w zastosowaniach energetyce jest również lepsza od powietrza przewodność cieplna oraz porównywalna z gazami szlachetnymi niska aktywność chemiczna. Sześciofluorek siarki jest również stosowany podczas wytopu magnezu, gdzie dla ochrony magnezu przed utlenianiem przez powietrze otoczenia stosowana jest atmosfera ochronna z SF6 mająca chronić powierzchnię metalu w procesie odlewania. Właściwości SF6 stawiają jednak ten związek na pierwszym miejscu wśród substancji mających wpływ na efekt cieplarniany. Przyjmuje się, że wpływ molekuły SF6 na efekt cieplarniany jest 23900 razy większy niż wpływ molekuły CO2 [1]. Pomiary zawartości SF6 w atmosferze wykazują stały wzrost koncentracji tego związku o 0,2 ppt rocznie (w ciągu ostatnich 12 lat) do ponad 7 ppt. Dodatkowo molekuły SF6 są wyjątkowo stabilne i przez to cechuje je długi czas życia w atmosferze oceniany na 800-3200 lat [2]. Biorąc jednak pod uwagę małą ilość SF6 w porównaniu do dwutlenku węgla, jego całkowity wkład do efektu cieplarnianego jest oszacowany na mniej niż 0,2%. Ze względu na swe własności i zastosowania SF6 jest bardzo interesującym obiektem badawczym i na jego temat powstało wiele ciekawych, zarówno eksperymentalnych jak i teoretycznych prac naukowych dotyczących różnorakich aspektów włączając oddziaływanie z atomami, jonami i elektronami. Szczególne miejsce wśród różnorakich metod badawczych stosowanych w przypadku sześciofluorku siarki ma spektrometria mas jonów powstałych podczas oddziaływania molekuły SF6 z elektronem. W zależności od energii kinetycznej elektronów [...]

Spektrometr mas do analizy izotopowej chloru

Czytaj za darmo! »

Stabilne izotopy chloru i bromu są bardzo interesującym obiektem badawczym. Badania stosunków izotopowych dla chloru mają zastosowanie w geologii i hydrologii (np. śledzenie cyrkulacji wód gruntowych) [1]. Przez badanie stosunku izotopowego 37Cl/35Cl można również weryfikować pochodzenie substancji zawierających chlor. Ostatnio stwierdzono istotne różnice w stosunkach izotopowych chloru w substancjach pochodzenia naturalnego i antropogenicznego [2]. Organiczne związki choru wliczając w nie powszechnie używane rozpuszczalniki (np. czterochlorek węgla) są najczęściej wykrywanymi zanieczyszczeniami wód gruntowych. Te niebezpieczne dla człowieka substancje (właściwości rakotwórcze i mutagenne) z uwagi na łatwy transport w środowisku wodnym i trudność ich usunięcia w zakładach uzda[...]

 Strona 1