Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"LESZEK WÓJCIK"

Wpływ potencjału repelera na przebieg reakcji jonowo-molekularnych w mieszaninach czterofluorku węgla z etanem

Czytaj za darmo! »

Wźródłach jonów konwencjonalnych spektrometrów mas jony powstają w wyniku jonizacji i jonizacji połączonej z dysocjacją molekuł gazu bombardowanych elektronami w warunkach niskiego ciśnienia gazu. Nawet w takich warunkach obserwowane były jony wtórne, których istnienie wytłumaczyć można było występowaniem reakcji jonowo-molekularnych. Zasadniczo istnieją dwie metody masowo spektrometryczne badania takich reakcji. Jedna z nich to metoda "wysokociśnieniowa", w której zwiększenie prawdopodobieństwa zachodzenia reakcji jon-molekuła uzyskuje się dzięki zwiększeniu ciśnienia gazu w źródle jonów odpowiedniej konstrukcji. Druga metoda polega na wydłużeniu czasu przebywania jonów w obszarze jonizacji (np. metoda ICR) [1]. W metodzie "wysokociśnieniowej" można również wpływać na prawdop[...]

Badanie benzoesanu srebra przy użyciu spektrometru mas tof ze żródłem jonów lD


  W metodzie laserowej desorpcji (LD) badana substancja (próbka) w formie roztworu nanoszona jest najczęściej bezpośrednio na powierzchnię stolika desorpcyjnego ze stali kwasoodpornej, a rozpuszczalnik odparowany. Jak pokazują badania istnieje wiele czynników mających wpływ na charakter, uzyskanego przy pomocy spektrometru typu TOF, widma mas takiej próbki [1]. Do czynników tych można zaliczyć między innymi: preparatykę próbki, energię jonów, czas trwania impulsu wiązki laserowej oraz sposób jej ogniskowania na próbce. Duże znaczenie ma również rodzaj zastosowanego podłoża próbki [2-9]. Eksperyment W przeprowadzonych badaniach jonizacja molekuł próbki następowała w wyniku jej naświetlania impulsową wiązką lasera azotowego (λ = 337 nm) w warunkach wysokiej próżni rzędu 10-7 Tr (~ 10-5 Pa), przy napięciu przyspieszającym jony 17 kV. Analizowaną substancją był benzoesan srebra (AgBz, C6H5CO2Ag, M = 228 Da). Jako podłoża zastosowano: folię aluminiową (grubość ok. 1 mm), płytkę miedzianą (grubość ok. 0,5 mm), folię, z której wykonana jest dyskietka (grubość ok. 0,1 mm), płytkę szklaną, (grubość ok. 0,17 mm) oraz mikę blokową (grubość ok. 0,18 mm). Badania przeprowadzono przy dodatniej polaryzacji komory źródła jonów. W efekcie sporządzone zostały widma mas dodatnich jonów benzoesanu srebra naniesionego na poszczególne podłoża. Zbadano wpływ użytych podłoży na procesy klasteryzacji srebra w trakcie desorpcji laserowej. Pod uwagę wzięto intensywność poszczególnych wierzchołków masowych Agn +, Agg - (n = 1, 2, 3…) oraz maksymalną wielkość "n" dodatniego jonu klastera Agn zarejestrowanego w każdym przypadku. Wszystkie pomiary zostały przeprowadzone przy zastosowaniu liniowej wersji spektrometru mas TOF zbudowanego w Zakładzie Fizyki Molekularnej Instytutu Fizyki UMCS [11-13]. Źródło jonów tego spektrometru działa w oparciu o impulsowy laser azotowy generujący wiązkę fotonów o długości fali λ[...]

Badanie procesów jonizacji i fragmentacji metanolu CH3OH przy użyciu podwójnie ogniskującego spektrometru mas


  Zastosowanie spektrometru podwójnie ogniskującego wykorzystującego odwróconą geometrię pól analizujących B i E, daje możliwość określenia widma masowego badanego związku oraz energii pojawienia jonów otrzymanych w wyniku zderzeń jego molekuł z elektronami. Ponadto stosując technikę MIKE, można określić kanały rozpadu jonów powstałych w źródle, oraz czas życia fragmentów powstałych w wyniku ich rozpadu. Co więcej, technika MIKE daje możliwość określenia energii uwolnionej podczas procesu fragmentacji [1]. Takie pomiary wykonano wcześniej m.in. dla akrylonitrylu [2], czy etanalu [3]. W niniejszej pracy pomiary takie przeprowadzono dla metanolu (CH3OH), który ze względu na prosty proces produkcji oraz swoje właściwości znalazł szerokie zastosowanie. Metanol używany jest jako rozpuszczalnik, dodawany do paliw pełni ważną rolę w przemyśle. Ze względu na swoje właściwości jest stosowany jako rozpuszczalnik w chromatografii cieczowej oraz spektroskopii UV/VIS. Spotykany również w kosmosie m.in. w obszarach powstawania masywnych gwiazd, w protogwiazdach o małej masie, czy też w ogonach komet [4-8]. Metanol jest związkiem silnie trującym, a szerokie zastosowania sprawiają, że jego ślady występują w atmosferze w postaci cząsteczek oraz jonów. Tam ulegają różnym reakcjom oraz procesom fragmentacji. Ze względu na szerokie zastosowanie oraz powszechne występowanie, z punktu widzenia ochrony środowiska bardzo ważna jest znajomość procesów fragmentacji oraz reakcji, jakim ulegają molekuły tego związku. Eksperyment Do przeprowadzenia pomiarów jonizacji i fragmentacji zachodzącej w wyniku zderzeń elektronów w molekułami badanego związku, na podstawie których można uzyskać widmo masowe, określić potencjały pojawiania się oraz prześledzić kanały rozpadu, został użyty podw[...]

Reakcje jonowo-molekularne w mieszaninach propanu z argonem


  Badania reakcji jonowo-molekularnych w mieszaninach C3H8 z He+, Ne+, Ar+, Kr+ i Xe+ prowadzone były przez wielu badaczy z użyciem różnych metod. Wykorzystywana była niskociśnieniowa metoda z pułapkowaniem jonów ICR [1]. Badane były reakcje wymiany ładunku między jonami gazów szlachetnych a propanem z wykorzystaniem spektrometru mas z sektorowym polem magnetycznym [2]. Mayhew badał reakcje jonów Ne+ i Ne++ z C3H8 przy użyciu techniki SIFT (Selected Ion Flow Tube) [3]. Cermak i Herman badali reakcje wymiany ładunku gazów szlachetnych z propanem [4]. Bederski i Szymańska- Chargot badali jonowo-molekularne reakcje wymiany ładunku w mieszaninie 1% C3H8 + 99% Ne. Wyznaczone zostały względne natężenia prądów jonowych C2H2 +, C2H3 +, C2H4 +, C2H5 +, C3H5 +, C3H7 + i Ne+ w funkcji ciśnienia gazu mieszaniny (w zakresie ciśnień 1,33 - 40,00 Pa) i potencjału repelera (w zakresie 3…10 V). [5]. W niniejszej pracy wykonane zostały badania reakcji jonowo-molekularnych w mieszaninach argonu z propanem o różnej zawartości procentowej obu składników i różnych ciśnieniach całkowitych. Badania reakcji jonowo-molekularnych zachodzących w wymienionych mieszaninach mogą pomóc w zrozumieniu elementarnych procesów, gdzie występują korzystne warunki jonizacji i oddziaływań między jonami, a neutralnymi cząsteczkami atmosfery ziemskiej. Poznanie mechanizmów zachodzenia reakcji jonowo-molekularnych w mieszaninach C3H8 z Ar ma istotne znaczenie dla procesów detekcji tych gazów w atmosferze ziemskiej, a w przyszłości może umożliwić neutralizację zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Eksperyment W pomiarach reakcji jonowo-molekularnych zachodzących w mieszaninach argonu z propanem wykorzystano kwadrupolowy spektrometr mas z wysokociśnieniowym źródłem jonów skonstruowany w Zakładzie Fizyki Stosowanej IF UMCS w Lublinie [6-8]. Zakres analizowanych mas spektrometru wynosi 1…400 u. System detekcji jonów, o bardzo dużej czułości zbudowan[...]

 Strona 1