Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSANDER ZAWADA"

Próżniomierz ultradźwiękowy

Czytaj za darmo! »

Niska próżnia ( podciśnienie) jest obecnie szeroko stosowana w różnych gałęziach przemysłu. Z wielu procesów przemysłowych, gdzie znajduje ona zastosowanie wymienić tu można pakowanie próżniowe, suszenie czy wykonywanie form do odlewów. Kontrola tych procesów wymaga dokonywania pomiaru ciśnień z zakresu 1…1000 mbar. W tym celu najszerzej stosowane są wakuometry mechaniczne ze sprężyną Bourdona, które nie pozwalają zazwyczaj na przetworzenie ciśnienia na wielkość elektryczną. Mniej rozpowszechnione są próżniomierze oporowe, pracujące w zakresie konwekcyjnym. Charakteryzują się one małą dokładnością dla ciśnień powyżej 100 mbar [1]. Dużą dokładnością charakteryzują się natomiast membranowe próżniomierze pojemnościowe, są jednak dość kosztowne. W zakresie 100...1000 mbar zn[...]

Głowica próżniomierza z katodą renowo - molibdenową

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono sposób doboru katody oraz przedstawiono właściwości katody renowo-molibdenowej oraz sondę jonizacyjną z wykorzystaniem tej katody. Wygląd sondy typu SJW3, wykonanej w Zakładzie Aparatury Próżniowej ITR przedstawiono na rys. 1. Parametry sondy są ujęte w tabeli 1. Jako zestaw przepustów elektrycznych sondy wykorzystano talerzyk metalowo-ceramiczny. Talerzyk ten jest wytwarzany w ITR w Zakładzie Podzespołów Próżniowych pod nazwą TMC8. Podczas projektowania głowicy próżniomierza jonizacyjnego bardzo ważny jest dobór katody i określenie jej trwałości. Trwałość decyduje bowiem o tym, jak często katodę należy wymieniać i co za tym idzie - jak często trzeba będzie demontować głowicę. Jako materiał do wykonania katod stosuje się czysty wolfram, niekiedy wolfram t[...]

Badanie desorpcji gazów z materiałów próżniowych metodą dynamiczną DOI:


  Podczas produkcji żarówek z odbłyśnikiem, jednym z procesów jest napylanie aluminium na powierzchnię szklaną baniek. Proces ten odbywa się na automacie karuzelowym. Bańki są pompowane do wysokiej próżni, rzędu 10-5 hPa (na kolejnych pozycjach automatu następuje opróżnianie baniek z powietrza, co skutkuje coraz lepszą próżnią w bańce). W środku bańki umieszczony jest wolframowy grzejnik sublimatora z aluminium. Po osiągnięciu odpowiedniej próżni, na jednej z ostatnich pozycji automatu następuje podgrzanie sublimatora, wskutek przepuszczenia prądu elektrycznego i następuje rozpylenie aluminium. Metalizowane bańki kierowane są do dalszych operacji technologicznych. Bardzo ważne jest, ażeby rozpylenie aluminium następowało w wysokiej próżni. Niespełnienie tego warunku powoduje, że warstwa aluminium jest wadliwa (czarna, z plamami itp.). Wadliwie napylony odbłyśnik powoduje, że bańka jest odpadem. Przyczyną pogorszenia próżni, obok możliwej nieszczelności układu pompowego, niewłaściwej pracy pomp w automacie i innych, może być także zanieczyszczenie sublimatorów. Podczas nagrzewania następuje desorpcja gazów z zanieczyszczonego sublimatora, co skutkuje oczywiście pogorszeniem próżni i złą jakością napylonej powłoki na wewnętrznej powierzchni bańki żarówki. Zjawisko to może występować szczególnie przy pierwszym włączeniu sublimatora, które ma miejsce po jego wymianie. Sublimatory mogą pracować tylko przez pewną liczbę cykli (zwykle liczba cykli wynosi kilkadziesiąt, po czym sublimatory ulegają przepaleniu i muszą być wymienione). Z tego względu odpad powstający podczas dnia produkcyjnego może być stosunkowo duży. Jak widać z powyższego, pożądane jest, ażeby sublimatory charakteryzowały się możliwie ograniczoną desorpcją gazów, czyli potocznie mówiąc - małym gazowaniem. Zapewnienie tego stanu jest możliwe, o ile: [...]

Zagadnienia związane z wytwarzaniem i miernictwem próżni w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym DOI:10.15199/13.2016.6.7


  Przedstawiono zarys historyczny rozwoju technik próżniowych i miernictwa próżni w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym. Przedstawiono także kilka nowych konstrukcji urządzeń próżniowych opracowanych w ITR a mianowicie: aparaturę ciśnieniowo - próżniową przeznaczoną do hiperpolaryzacji gazów i stosowania obrazowania w badaniach medycznych, aparaturę przeznaczoną do puryfikacji gazów wydzielanych w procesie wygrzewania minerałów ilastych, zastosowaną do oznaczania wieku minerałów w badaniach geologicznych. Zaprezentowano także nowo opracowane pompy próżniowe jak pompa PJ-25S oraz próżniomierz cieplno- -przewodnościowy. Opisano także zakres prac prowadzonych w laboratorium wzorcującym miernictwa próżni - akredytowanym w Polskim Centrum Akredytacji. Słowa kluczowe: wytwarzanie próżni, miernictwo próżni, aparatura próżniowa.Środowisko próżni jest niezbędne do prowadzenia wielu procesów fizycznych i chemicznych. Przykładowo można tu wymienić tylko kilka z nich: epitaksję z wiązek molekularnych, destylację pod zmniejszonym ciśnieniem, liofilizację, napełnianie czystymi gazami różnego rodzaju lamp czy powszechnie stosowane pakowanie próżniowe. Specyfika poszczególnych procesów technologicznych wymaga uzyskiwania ciśnienia niższego niż atmosferyczne. W zależności od wartości tego ciśnienia mówimy o próżni niskiej (podciśnieniu), średniej, wysokiej i ultrawysokiej. Próżnia jest narzędziem, które znalazło zastosowanie w ró[...]

Próżniomierz jonizacyjny z katodą renowo-wolframową

Czytaj za darmo! »

W artykule pt. "Sonda jonizacyjna z katodą renowo-molibdenową" [1] autorzy wskazali na niedostatek katody renowomolibdenowej, objawiający się tym, że ma ona większą parowalność niż katoda wolframowa. Tej niedogodności nie jest w stanie skompensować niższa temperatura pracy katody renowo-molibdenowej, warunkowana jej pracą wyjścia. Z tego względu postanowiono wypróbować inny materiał na katodę: stop renu i wolframu. Na rynku dostępne są stopy Re-W o różnych zawartościach renu 3...26%. Wybór padł na stop o zawartości 25% renu i 75% wolframu w postaci drutu o średnicy 0,178 mm. Pomiary wartości pracy wyjścia dla różnych materiałów wykonywane są w Zakładzie Spektrometrii Mas na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [2]. Pomiar dla stopu 25%Re75%W wykazał wartość (4,0 [...]

Nowe lampy próżniowe - źródła światła na zimnych katodach nanokrystalicznych

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach ze względu na gwałtowny rozwój nanotechnologii obserwuje się wzrost zainteresowania wykorzystaniem zjawiska emisji polowej z nanostruktur węglowych do konstrukcji źródeł promieniowania elektromagnetycznego. Katody skonstruowane z nanostruktur węglowych charakteryzują się wysoką wydajnością emisyjną, stabilnością pracy, szybkim startem emisji oraz niskim zużyciem energii. Emitery węglowe charakteryzują się wysoką gęstością prądu przy stosunkowo niskiej próżni (10-6 mbar) [1-7]. Lampy z zimną katodą znajdują szerokie zastosowanie w elektronice, rzadziej spotyka się propozycje rozwiązań polegających na zastosowaniu zimnej katody w elementach oświetleniowych. Takie rozwiązania mogą być stosowane w wyświetlaczach małoi wielkoekranowych, w elementach oświetleniowy[...]

Spektrometryczna analiza składu pierwiastkowego drobin pyłowych zanieczyszczeń powietrza w środowisku miejskim oraz drobin adsorbowanych w układzie oddechowym mieszkańców aglomeracji miejskiej

Czytaj za darmo! »

Zanieczyszczenia pyłowe powietrza w środowisku miejskim są jednym z wielu czynników mających wpływ na niekorzystne kształtowanie warunków zdrowia środowiskowego. Ograniczenie emisji pyłowych zanieczyszczeń do atmosfery stało się wymogiem określonym przez obowiązujące normy prawne oraz dyrektywy Unii Europejskiej, nakłaniające do stopniowego obniżania poziomów zanieczyszczeń pyłowych w środowisku miejskim. Stan zanieczyszczeń w środowisku miejskim polskich miast jest monitorowany na mocy ustawy "Prawo ochrony środowiska" [1].Wwiększych miastach określany jest poziom zanieczyszczeń pyłowych o średnicach drobin mniejszych od 10 μm (PM10), a w niektórych miastach także drobin mniejszych od 2,5 μm (PM2,5), w związku z przewidywaną modyfikacją dyrektywy UE w nieodległej pr[...]

 Strona 1