Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"BOŻENA DOBROWIECKA"

Przenośny system telediagnostyczny na potrzeby monitorowania i diagnostyki z chorobą Parkinsona

Czytaj za darmo! »

Opisany w artykule system realizowany jest w ramach projektu badawczo-rozwojowego nr R13 047 02, którego celem jest opracowanie zintegrowanego systemu monitorowania i diagnostyki pacjentów z chorobą Parkinsona, umożliwiającego realizowane na bieżąco monitorowanie całodobowego drżenia kończyn u pacjentów w warunkach domowych, co stwarza unikalne możliwości diagnostyczne oraz umożliwia określ[...]

Prototyp doświadczalny zintegrowanego systemu monitorującego na potrzeby diagnostyki pacjentów z chorobą Parkinsona

Czytaj za darmo! »

Przedstawiony w artykule zintegrowany system monitorujący na potrzeby diagnostyki pacjentów z chorobą Parkinsona realizowany w ramach projektu badawczo-rozwojowego nr R13 047 02, ma na celu umożliwienie bieżącego monitorowania całodobowego drżenia kończyn u pacjentów w warunkach domowych oraz śledzenie ich dobowej aktywności życiowej w celu poszerzenia możliwości diagnostyki choroby Parkinsona, jak również kontroli przebiegu procesu leczenia. W odróżnieniu od wcześniejszych artykułów dotyczących tej problematyki, skoncentrowano się na prezentacji systemu oprogramowania budowanego tremorometru-aktografu. Wskład prototypu doświadczalnego systemu monitorowania i diagnostyki, zgodnie z przyjętymi założeniami, wchodzą następujące komponenty: - moduł rejestratora sygnału tremoromet[...]

Oprogramowanie przenośnego systemu diagnostycznego pacjentów z chorobą Parkinsona DOI:


  W skład prototypu doświadczalnego systemu diagnostycznego, umożliwiającego całodobowe monitorowanie drżenia kończyn u pacjentów w warunkach domowych oraz śledzenie ich dobowej aktywności życiowej w celu poszerzenia możliwości diagnostyki choroby Parkinsona, jak również kontroli przebiegu procesu leczenia, zgodnie z przyjętymi założeniami, weszły następujące komponenty:  moduł rejestratora sygnału tremorometrycznego wraz z układami przetworników drżeń przedstawiony na rys.1,  moduły oprogramowania wbudowanego w rejestrator tremorometryczny,  oprogramowanie serwera systemu komputerowego składające się z modułu komunikacyjnego i bazy danych,  oprogramowanie stacji roboczej składające się z interfejsu użytkownika i modułów przetwarzania danych osobowych i medycznych oraz modułów przetwarzania i analizy cyfrowych sygnałów drżeń. Prototyp rejestratora (tremorometru) wraz z zespołem czujników do rejestracji drżeń przedstawiono na rys.1. Tremorometr wykorzystuje dwa przyciski sterujące: przycisk LEWY do inicjowania procesu pomiarowego i PRAWY do odczytu na wyświetlaczu wskazań stanu naładowania baterii. Oprogramowanie wbudowane Oprogramowanie wbudowane w rejestrator tremorometryczny [1] składa się z modułu akwizycji i wstępnego przetwarzania sygnałów oraz z modułu komunikacyjnego rejestratora. Zostało ono zaimplementowane oraz poddane testom końcowym z wynikiem pozytywnym w początkowych etapach projektu. Podstawowym medium transmisyjnym (w trybie zdalnym) do przesyłania danych z rejestratora do systemu komputerowego jest sieć komórkowa GSM, z wykorzystaniem protokołu GPRS. Możliwe jest również przesyłanie danych w trybie lokalnym bezpośrednio przez port USB stacji roboczej. Format danych przesyłanych z modułu rejestratora jest jednakowy dla trybu zdalnego i lokalnego. Dane dotyczące pacjentów oraz wyniki badań są przechowywane w bazie danych umieszczonej na dedykowanym serwerze stron WWW. Transm[...]

System diagnostyczny dla oceny sztywności kończyn w terapii choroby Parkinsona


  Metodyka i koncepcja kontroli efektu sztywności parkinsonowskiej W projekcie N R13 0066 10 pt. "Mobilny system diagnostyczny dla oceny efektu sztywności kończyn w terapii choroby Parkinsona", na podstawie którego powstał niniejszy artykuł, przyjęto, że sposób badania efektu sztywności w chorobie Parkinsona, będący jednym z podstawowych objawów klinicznych tej choroby [1], będzie analogiczny do obecnie stosowanego przez lekarza, tj. z manualnym wymuszaniem ruchu przedramienia pacjenta, ale w którym ocena oporów ruchu będzie dokonywana poprzez analizę zmierzonych i zarejestrowanych takich parametrów, jak: siła oporu przy ruchu dwukierunkowym, charakter zmian tej siły w funkcji kąta obrotu przedramienia, zmiany przyśpieszenia, prędkość. Akwizycja danych pomiarowych jest dokonywana w sposób automatyczny, a zapamiętane dane są przesyłane do komputera lekarza w sposób bezprzewodowy. Komputer jest wyposażony w oprogramowanie diagnostyczne z modułami programowymi do statystycznej obróbki danych pomiarowych i archiwizacji z wykorzystaniem komputerowej bazy danych. Konstrukcyjnie system pomiarowy ograniczony jest do niewielkiego układu elektronicznego oraz uchwytu z czujnikami pomiarowymi zakładanego na przegub dłoni pacjenta. Jest to więc system mobilny, umożliwiający monitorowanie objawów sztywności mięśni zarówno w gabinecie lekarskim, jak i w warunkach domowych. W ramach projektu jest również opracowywana zmodyfikowana wersja systemu ze zmechanizowanym wymuszaniem ruchu przedramienia. Opory ruchu są mierzone w tym przypadku poprzez pomiar momentu siły. Ze względu na rozwiązania konstrukcyjne system ten jest przeznaczony do zastosowań stacjonarnych w gabinetach lekarskich. Dodatkowym wyposażeniem zestawu urządzeń diagnostycznych choroby Parkinsona będzie system do badań i oceny zaburzeń postawy pacjenta. System ten wraz z tremorometrem i wyżej przedstawionymi systemami do oceny sztywności mięśni kończyn będzie stanowił kompletną[...]

Implementacja systemu diagnostyki choroby Parkinsona


  Wynikami projektu badawczo-rozwojowego N R 13 0066 10 pt. "Mobilny system diagnostyczny dla oceny efektu sztywności kończyn w terapii choroby Parkinsona" jest powstanie trzech podsystemów diagnostycznych służących do efektu sztywności w chorobie Parkinsona, jednego z podstawowych objawów klinicznych tej choroby [1, 2]. Tak więc opracowany system diagnostyki medycznej zawiera trzy podsystemy: - system diagnostyczny nadgarstkowy (rigidometr mobilny), - system ze zmechanizowanym wymuszaniem ruchu przedramienia (rigidometr stacjonarny, - system do badań i oceny zaburzeń postawy pacjenta (posturograf), które w połączeniu z wcześniej opracowanym tremorometrem i aktografem tworzą zintegrowany system diagnostyczny do diagnostyki choroby Parkinsona. Zaproponowany wariantowy system diagnostyczny pozwala na jego elastyczne wykorzystywanie, tj. lekarz-diagnosta może kontrolować sztywność kończyn pacjentów z chorobą Parkinsona za pomocą wybranej metody [3]. Najbardziej kompleksowe badania umożliwi jednak dysponowanie wszystkimi trzema wariantami rozwiązań, tj.: - systemem do kontroli oporów ruchów przedramienia pacjenta wymuszanych ręką lekarza (rigidometr mobilny), - systemem do kontroli oporów ruchów przedramienia wymuszanych mechanicznie (rigidometr stacjonarny), - systemem do kontroli zaburzeń stabilności postawy (posturograf jednoplatformowy z monitorowaniem przemieszczeń położenia środka ciężkości). Przy opracowywaniu systemu starano się, aby proponowane warianty posiadały wiele wspólnych rozwiązań sprzętowych i programowych, co znacznie ułatwia obsługę i usprawnia eksploatację. Rigidometr nadgarstkowy (mobilny) Składa się on z zespołu czujników umieszczonych w opasce oraz modułu zbierania i wstępnego przetwarzania danych ze sterowaniem wykorzystującym mikroprocesor PIC 18LF4680 i układem transmisji bezprzewodowej Bluetooth i współpracuje z komputerem warstwy nadrzędnej z oprogramowaniem diagnostyczny[...]

 Strona 1