Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Dąbrowski"

Bezpieczeństwo prac podczas użytkowania elektrowni wiatrowych DOI:10.15199/148.2016.11.5


  W artykule omówiono zagrożenia wypadkowe występujące podczas użytkowania i obsługi elektrowni wiatrowych. Przedstawiono wymagania dotyczące kwalifikacji i wyszkolenia operatorów oraz wyposażenia ich w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Opisano również główne zadania, urządzenia ochronne oraz wybrane zasady bezpieczeństwa pracy w elektrowni wiatrowej. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pracy, elektrownia wiatrowa, park wiatrowy, użytkowanie, obsługa, zagrożenia wypadkowe, zasady bezpieczeństwa.Użytkowanie urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE), a zwłaszcza turbozespołów wiatrowych, budzi wiele obaw ze względu na domniemany wpływ na zdrowie ludzi i środowisko naturalne [1]. W opracowaniach organizacji europejskich [2] i międzynarodowych [3] o odnawialnych źródłach energii określono zagrożenia związane z ich produkcją i użytkowaniem, a także przewidywany rozwój nowych technologii OZE i wynikające z niego problemy zdrowotne oraz zmiany w środowisku naturalnym. Według danych Ministerstwa Gospodarki [4] w latach 2005 - 2010 zainstalowana moc elektrowni wiatrowych w Polsce zwiększyła się czternastokrotnie, a prognozy wskazują zwiększenie udziału elektrowni wiatrowych w produkcji energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii do 47% w 2020 r. Na świecie notuje się stały wzrost liczby wypadków w elektrowniach wiatrowych (rys. 1), zwanych również turbogeneratorami wiatrowymi [5]. W tematycznej bazie Caithness Windfarm [6] zarejestrowano ponad 1,5 tys. takich wypadków i różnego typu awarii. Dotyczą one m.in. wypadków podczas prac transportowych, upadków, przygnieceń, przypadków uderzenia oderwaną z wirnika bryłą lodu, uszkodzeń konstrukcji (złamania wieży lub łopaty turbiny) oraz innych uszkodzeń mechanicznych, pożarów i eksplozji, przekroczeń dopuszczalnego hałasu oraz awarii elektrycznych (rys. 2). Wypadki związane z elektrowniami wiatrowymi w Polsce zgłaszane są do bazy danych Państwowej Inspekcji Prac[...]

Porównanie właściwości przepływowych nowych czynników chłodniczych podczas wrzenia w przepływie za pomocą MAP wrzenia


  Artykuł przedstawia zastosowanie dostępnych w literaturze procedur budowania tzw. map wrzenia dla czynników chłodniczych. Dokonuje się tego przez implementację metody charakterystyk przemian fazowych. Pokazują one możliwe struktury wrzenia w przepływie w rurze poziomej w funkcji stopnia suchości i gęstości strumienia masy. Od przedstawionych w ten sposób właściowści zależy wartość lokalnego współczynnika wnikania ciepła, który wyznacza się również w zależności od stopnia suchości mieszaniny parowocieczowej. W pracy przedstawiono wyniki analiz porównawczych dla obecnie powszechnych zamienników (HFC-404A, HFC-410A) wycofywanego z rynku chłodniczego i klimatyzacyjnego czynnika HCFC-22. THE Comparative ANALYSIS OF FLOW PROPERTIES OF NEW REFRIGERANTS BASED ON LOCAL FLOW BOILING MAPS The paper introduce possibility of building of "boiling maps". It is done through the implementation of phase change characteristics analyzed with so-called flow pattern maps. They show possible flow boiling structures of refrigerants in the horizontal pipe in the function of both vapour quality and density of mass flux. These properties influence on the values of a local heat transfer coefficients which depend on vapour quality. The authors introduce results of comparative analysis made for present universal substitutes (HFC-404A, HFC-410A) of HCFC-22 which will be regularly removed from the refrigeration, air-conditioning and heat pump market.OZNACZENIA A - pole powierzchni przekroju, m2, g - przyśpieszenie ziemskie, m/s2, h - wysokość, m, M - masa molowa, kg/kmol, m˙ - gęstość strumienia masy, kg/(m2s), p - ciśnienie, Pa, T - temperatura, K, t - temperatura, °C, q - gęstość strumienia ciepła, W/m2, x - stopień suchości. Symbole greckie α - współczynnik przejmowania ciepła, W/(m2K), δ - grubość filmu cieczy, m, ε - lokalny udział przestrzeni parowej, ξ - współczynnik tarcia, λ - przewodność cieplna, W/(mK), μ - lepk[...]

 Strona 1