Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Urbańczyk"

Zapewnienia jakości produkcji oraz technologia spawania gazoszczelnych ścian rurowych


  Gazoszczelne ściany rurowe są obecnie powszechnie stosowanymi rozwiązaniami kotłów eksploatowanych w przemyśle energetycznym. Początki zastosowania gazoszczelnych ścian rurowych, zwanych również ścianami membranowymi w budowie powierzchni ogrzewalnych kotłów datuje się na koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Pierwsze gazoszczelne ściany rurowe miały za zadanie ochronę obmurza komory paleniskowej kotła przed wysoką temperaturą płomienia w szczególności przenoszoną przez promieniowanie. Wykonanie komory paleniskowej ze ścian membranowych miało na celu uzyskanie gazoszczelności oraz zmniejszenie grubości powłok izolujących komorę paleniskową. W szczególności zastąpienie ciężkiego obmurza lekkimi materiałami izolującymi i pancerzem. Ściany membranowe, projektowo zagwarantowały szczelność kotła po stronie spalin. O ile w kotłach z obmurzem ciężkim szczelność kotła zależała od jakości obmurza i warunków eksploatacji, o tyle w kotłach ze ścianami membranowymi szczelność jest zagwarantowana przez zastosowaną technologię wytwarzania. Podstawowe znaczenie ma również zwiększenie powierzchni ogrzewalnej kotła (płetwa ściany szczelnej przenosząc ciepło traktowana jest jako żebro). Początkowo podczas produkcji gazoszczelnych ścian rurowych stosowano różne metody łączenia rur w celu uzyskania szczelnego połączenia rur między innymi metodą nadtapiania. Obecnie najczęściej spotykaną technologią wytwarzania gazoszczelnych ścian rurowych jest tworzenie połączeń spawanych pomiędzy rurami i płaskownikiem tworzącym tzw. płetwę. W procesie wytwarzania gazoszczelnych ścian rurowych powszechnie stosowaną metodą spawania jest metoda 12 (spawanie łukiem krytym) ze względu na duże wydajności oraz szybkość spawania. Tematem publikacji jest technologia wytwarzania oraz zapewnienie jakości przy wykonaniu i montażu ścian szczelnych kotła pyłowego. Ściany szczelne wykonywane są jako rury połączone płaskownikiem za pomocą spawania. Połączenia spawane [...]

Modelowanie współspalania węgla i biomasy w kotle energetycznym DOI:10.15199/9.2017.5.1


  W artykule przeanalizowano wpływ współspalania węgla kamiennego i pelletu z łuski słonecznika w kotle energetycznym o mocy 125 MW na skład chemiczny spalin. Warunki początkowe sformułowano na podstawie danych uzyskanych z kotła, a mianowicie temperatury spalania, strumieni reagentów tj. powietrza, węgla i biomasy oraz składu elementarnego wprowadzanych do kotła paliw. Następnie przeprowadzono symulacje komputerowe, w ramach których wyznaczono skład chemiczny spalin. Obliczenia numeryczne wykonano przy użyciu oprogramowania CHEMKIN-PRO. Obliczenia dotyczyły 134 związków chemicznych i 4169 reakcji chemicznych, łącznie z reakcjami formowania związków chloru. Dodatkowo przeanalizowano wpływ wybranych parametrów (np. temperatura), na zmiany składu chemicznego produktów spalania. Opracowany model obliczeniowy wraz z zaimplementowanym mechanizmem chemicznym zweryfikowano za pomocą danych zebranych z rzeczywistego obiektu, co zwiększyło wiarygodność uzyskanych wyników.Współspalanie biomasy z węglem uważane jest obecnie za ekonomiczny i ekologiczny sposób jej energetycznego wykorzystania. Współspalanie nie wymaga kosztownych modernizacji istniejących już układów energetycznych, należy jednak pamiętać o odpowiednim udziale biomasy w mieszance paliwowej [5, 13, 16, 21]. Największe znaczenie praktyczne biomasa ma w energetyce zawodowej, gdzie proces spalania, mimo swojej złożoności i wielu trudności zarówno logistycznych (transport i magazynowanie biomasy), jak i technicznych (przygotowanie biomasy do spalania tj. suszenie, rozdrobnienie, podawanie itp.), realizowany jest na dużą skalę. Większość problemów towarzyszących energetycznemu wykorzystaniu biomasy związana jest z gorszymi właściwościami biomasy (np. duża i zmienna zawartość wilgoci, zależna od wielu czynników) oraz ze znacznymi różnicami we właściwościach fizykochemicznych w porównaniu z węglem [7, 8, 12, 14]. Różnice te są szczególnie widoczne w zawartości pierwiastka węgl[...]

 Strona 1