Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"January Bień"

Przebieg procesu hydrolizy w stabilizacji beztlenowej osadów ściekowych

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie Celem przeprowadzonych badań była analiza przebiegu fazy hydrolitycznej procesu stabilizacji beztlenowej osadów ściekowych, prowadzonego w mezofilowym reżimie temperatur oraz ocena efektywności procesu fermentacji na podstawie tempa wzrostu oraz stężenia lotnych kwasów tłuszczowych, generowanych w kolejnych dobach procesu stabilizacji.Podczas fermentacji metanowej ponad 50% redukcji chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) oraz produkcji metanu zachodzi wskutek rozkładu tłuszczów. Szybkość rozkładu większości składników frakcji tłuszczowej może być przyjęta do określenia czasu przebywania osadów w komorze fermentacyjnej [1]. Początkowo metanogeneza przez niektórych naukowców uważana była za fazę limitującą przebieg całego procesu stabilizacji beztlenowej. Jednakż[...]

Potencjalne możliwości przeróbki osadów nadmiernych powstających w ciągu technologicznym komunalnej oczyszczalni ścieków


  W dobie poszukiwania technologii bezodpadowych, nie zanieczyszczających wtórnie środowiska naturalnego, termiczne procesy unieszkodliwiania odpadów, tj. stabilizacja beztlenowa, kompostowanie, czy też wspomaganie stabilizacji osadów poprzez ich termiczną obróbkę stanowią obiecujące pod względem zarówno ekologicznym, jaki i ekonomicznym rozwiązanie procesowe. Stabilizacja beztlenowa, w odniesieniu do innych metod unieszkodliwiania odpadów ze względu na swój charakter tj. ustabilizowany produkt końcowy, jakimi są osady przefermentowane oraz powstający w trakcie procesu, posiadający znaczną wartość energetyczną - biogaz jest procesem niezwykle konkurencyjnym. Ograniczenia dotyczące wolnego tempa przebiegu zachodzących podczas stabilizacji beztlenowej reakcji, a także złożoności samego procesu stabilizacji wymagają modyfikacji technologii stabilizacji beztlenowej poprzez termiczną obróbkę osadów przed planowanym procesem fermentacji. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił znaczny rozwój technologii oczyszczania ścieków. Głównym produktem ubocznym biologicznego oczyszczania ścieków różnego pochodzenia są osady nadmierne, wykazujące określona podatność na proces biodegradacji. Prawidłowo prowadzony proces stabilizacji osadów pochodzących z przemysłu chemicznego daje możliwość zadawalającego stopnia ich stabilizacji tj. w zakresie od ok. 37% do ok. 39% redukcji zawartości substancji organicznych. Należy podkreślić, że ze względu na charakter osadów oraz możliwość dalszego ich wykorzystania w praktyce, alternatywą dla procesu stabilizacji beztlenowej jest proces kompostowania. Stwierdzono, iż odnotowany w trakcie kompostowania wzrost temperatury powyżej 60ºC utrzymującej się przez trzy doby, pozwala na osiągnięcie zupełnej higienizacji kompostu oraz zmniejszenie ilości bakterii chorobotwórczych.1. Wprowadzenie Termiczne procesy zachodzące w produkcji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków są wciąż istotnym zagadnieniem badawcz[...]

 Strona 1