Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marta Chmiel"

Komputerowe systemy wizyjne w ocenie jakości mięsa wołowego


  Mięso wołowe oferowane na polskim rynku charakteryzuje się zróżnicowaną jakością. Jest to wynik pozyskiwania mięsa ze zwierząt w różnym wieku, płci i typie użytkowym. Coraz częściej obserwuje się także wady jakościowe mięsa wynikające m.in. z intensyfikacji produkcji oraz niewłaściwego dobrostanu zwierząt. Długotrwały stres, zmęczenie podczas transportu oraz niewłaściwe postępowanie ze zwierzętami przed ubojem mogą być przyczyną nieprawidłowego przebiegu glikolizy w mięśniach bydła. Skutkuje to występowaniem niekorzystnych cech jakościowych określanych jako wada DFD (Dark, Firm, Dry - ciemne, twarde, suche) [15]. Mięso obarczone tą wadą w porównaniu z mięsem bez niej charakteryzuje się wyższym pH, ciemniejszą barwą oraz zwartą konsystencją. Mięso takie ma ograniczoną przydatność do produkcji mięsa kulinarnego z powodu mniejszej trwałości mikrobiologicznej spowodowanej wysokim pH oraz ciemnej, nienaturalnej barwy [7, 23]. Jakość technologiczną mięsa od dawna ocenia się na podstawie pomiaru barwy, w tym jej jasności. Do identyfikacji mięsa wadliwego na podstawie jasności barwy, oprócz pomiarów w systemie CIELab, można stosować komputerowe systemy wizyjne (Computer Vision Systems - CVS). W przemyśle mięsnym komputerowe systemy wizyjne stosowane są do klasyfikacji i oceny mięsności tusz dużych zwierząt rzeźnych, do oceny barwy i marmurkowatości mięsa wieprzowego i wołowego [1, 3, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 19], a także do wykrywania wady PSE mięsa wieprzowego [5]. Niewiele jest natomiast badań związanych z zastosowaniem CVS do wykrywania wady DFD mięsa wołowego. Celem pracy jest określenie możliwości wykorzystania komputerowych systemów wizyjnych do wykrywania wady DFD mięsa wołowego. MATERIAŁ DO BADAŃ Materiał do badań stanowiło mięso pozyskane z górnej zrazowej 24 krów i buhajów ubitych w wieku od 18 do 24 mi[...]

 Strona 1