Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW GUMUŁA"

Efekt cieplarniany - zagrożenie ekologiczne pewne czy przypuszczalne?

Czytaj za darmo! »

Opisano mechanizmy fizyczne powstawania efektu cieplarnianego w atmosferze. Omówiono jego rolę w kształtowaniu parametrów termicznych atmosfery oraz pokazano charakterystyki emisyjności (absorpcyjności) dwutlenku węgla. Wskazano, że głównym czynnikiem, decydującym niemal w stu procentach o powstawaniu efektu cieplarnianego w atmosferze jest para wodna. Udział innych gazów, w tym dwutlenku wę[...]

Budowa i charakterystyki filtrów objętościowych do oczyszczania powietrza wentylacyjnego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono koncepcję filtru objętościowego zbudowanego z pięciu warstw o stałej gęstości. Pokazano rozkład masy pyłu na kolejnych warstwach filtracyjnych m(x), przez które przepływało zanieczyszczone powietrze. Filtr taki nie pracował niestety równomiernie. Pierwsza warstwa wyłapywała największą masę pyłu, co w konsekwencji prowadziło do szybkiego jej zatykania, natomiast kolejne warstwy [...]

Konwencjonalne i odnawialne źródła energii w energetyce cieplnej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analiz poświęconych porównaniu kosztów ogrzewania budynków mieszkalnych przy użyciu technologii konwencjonalnych uwzględniając olej opałowy, gaz ziemny, węgiel kamienny, drewno, ciepło z MPEC, energię elektryczną w II taryfie z technologiami opartymi na odnawialnych źródłach energii, takich jak wiatr i słońce. Analizę przeprowadzono biorąc pod uwagę koszt inwestycji w u[...]

Wskaźniki ekonomiczne produkcji energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem odnawialnych surowców energetycznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ocenę efektywności ekonomicznej inwestowania w elektrownię wiatrową, ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne o mocy zapewniającej całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz ciepło dla budynku o powierzchni 140 m2 i zapotrzebowaniu na ciepło wynoszącym 100 kWh/(m2·rok), zamieszkałego przez czteroosobową rodzinę.PODSTAWĄ decyzji o podjęciu określonej inwestycji jest ocena jej efektywności ekonomicznej. Stosowane w ekonomii metody wyznaczania wskaźników określających efektywność ekonomiczną projektów inwestycyjnych, pozwalają na szybkie porównanie wielu koncepcji i wybór najbardziej opłacalnej. W przypadku ważnych, pochłaniających duży kapitał inwestycji, należy zastosować kilka metod analizy. Im więcej wskaźników ekonomicznych wykorzysta się do analizy, tym jaśniejszy i pełniejszy będzie obraz sytuacji. 1. Obiekty badań i analiz W artykule przedstawiono ocenę efektywności ekonomicznej inwestowania w elektrownię wiatrową, ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne o mocy zapewniającej całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz ciepło dla budynku o powierzchni 140 m2 i zapotrzebowaniu na ciepło wynoszącym 100 kWh/(m2· rok), zamieszkałego przez czteroosobową rodzinę. Przy obliczaniu wskaźników ekonomicznych uwzględniono: - charakterystykę indywidualną (wskaźniki obliczono oddzielnie dla każdego typu systemu energetycznego), - charakterystykę łączną (system do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła połączono w jeden system i dla niego obliczono wskaźniki), - wykorzystanie bezpośrednie (założono, że cała wyprodukowana energia elektryczna i ciepło zostaną zużyte na potrzeby bieżące, akumulacja nie będzie potrzebna), - wykorzystanie produkowanej energii z udziałem akumulacji (do ceny systemów doliczono cenę akumulatorów). W obliczeniach uwzględniono również wpływ: ● zmiany cen energii, - wariant I - cena energii wzrasta o wartość 0,05 zł/kWh w skali roku od pozi[...]

Możliwości i utrudnienia w wykorzystaniu i eksploatacji lokalnych odnawialnych źródeł energii, jako jedynego źródła energii w budownictwie jednorodzinnym DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę możliwości zapewnienia wszystkich potrzeb energetycznych budynku jednorodzinnego z wykorzystaniem lokalnych, powszechnie występujących źródeł energii, takich jak: energia kinetyczna wiatru oraz energia promieniowania słońca. Ponieważ zachodzi konieczność okresowej akumulacji energii elektrycznej oraz ciepła, określono niezbędną pojemność akumulatorów do ich gromadzenia.NA TERENIE Polski występują wszystkie odnawialne źródła energii, ale dostęp do nich jest zróżnicowany. W niewielu miejscach jest możliwość wykorzystania energii spadku wód powierzchniowych. Geotermia, z uwagi na wysoki koszt odwiertów, w ogóle nie nadaje się do indywidualnego wykorzystania w budownictwie jednorodzinnym. Powszechnie dostępna jest biomasa, ale dostęp do niej jest zróżnicowany w różnych rejonach kraju. Poza tym, technologie oparte na biomasie dostarczają dużo odpadów i emitują zanieczyszczenia. Równocześnie charakteryzuje się ona niską gęstością energii wyrażoną na jednostkę objętości, dlatego powinna być wykorzystana możliwie blisko miejsca jej pozyskiwania. Ponadto, transport biomasy oraz jej magazynowanie jest kłopotliwe i kosztowne. Ze względu na bardzo ograniczony dostęp do wyżej wymienionych odnawialnych źródeł energii, w niniejszym artykule uwzględniono jedynie możliwość uzyskania energii elektrycznej oraz ciepła z promieniowania słońca (moduły fotowoltaiczne, kolektory słoneczne) i energii kinetycznej wiatru (turbina wiatrowa). Wybrano te źródła energii ze względu na powszechną dostępność, a technologie uzyskania z nich energii elektrycznej oraz ciepła, w stosunku do innych źródeł są względnie tanie i trwałe ze względu na to, że większość kolektorów słonecznych, fotoogniw [...]

The effect of greenhouse gases and natural factors on the changes in Earth temperature Wpływ gazów cieplarnianych i czynników naturalnych na kształtowanie się temperatury Ziemi DOI:10.15199/62.2015.9.13


  Impact of CO2 and H2O content in the Earth atmosphere on the air temp. was considered to explain the reasons of the greenhouse effect. Wzrost ilości gazów cieplarnianych wywołany działalnością człowieka potęguje naturalny efekt cieplarniany, w wyniku czego istnieje możliwość wzrostu średniej temperatury powierzchni Ziemi i atmosfery, a to może mieć negatywny wpływ na naturalne ekosystemy i ludzkość. Dowody potwierdzające związek pomiędzy globalnymi zmianami klimatu a działalnością człowieka stały się bodźcem do zbadania tych zależności. W publikacji zestawiono ważniejsze czynniki przemawiające za i przeciw zagrożeniom związanym z emisją do atmosfery jednego z głównych gazów cieplarnianych jakim jest ditlenek węgla. W rozważaniach uwzględniono m.in. charakterystyki absorpcji promieniowania w atmosferze w zależności od stężenia i temperatury ditlenku węgla, zmiany stężenia ditlenku węgla w atmosferze oraz związek odchyleń temperatury od jej wartości średniej a aktywnością Słońca.Grupy ekspertów coraz dobitniej wskazują, że emisja CO2 związana ze spalaniem paliw kopalnych wzmacnia efekt cieplarniany w atmosferze, czego następstwem jest systematyczny wzrost temperatury atmosfery, a wraz z nim topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu oceanów, anomalie pogodowe i katastrofy ekologiczne niszczące środowisko, gospodarkę i infrastrukturę. Zapobiegać tym zjawiskom można poprzez drastyczne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery dzięki większemu wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i oszczędzaniu energii1). Kluczowym zadaniem jest tutaj edukacja ekologiczna już od najmłodszych lat2). W ciągu ostatnich dziesięcioleci zebrano, porównano i przeanalizowano wiele danych, które pozwalają zrekonstruować średnią temperaturę naszego globu w okresie poprzedzającym bezpośrednie pomiary atmosferyczne. Uzyskane informacje pochodziły z odwiertów osadów morskich, koralowców, rdzeni lodowych oraz nacieków jaskiniowych z całego świata. Bazując [...]

 Strona 1