Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"RAFAŁ URBANIAK"

Analiza wpływu konfiguracji ustawień sterowania na pracę kotła małej mocy


  W artykule przedstawiono analizę pracy kotła małej mocy opalanego paliwem stałym, sterowanego za pomocą mikroprocesorowego regulatora temperatury. Celem badań było poszukiwanie prostej metody znajdującej zastosowanie w życiu codziennym, umożliwiającej poprawny dobór parametrów pracy układu. W celu praktycznego wykorzystania wyników analizy, badania przeprowadzono w typowych dla warunków rzeczywistych nastawach temperatury i przy typowych obciążeniach kotła.NIEPEWNA sytuacja finansowa związana z kryzysem gospodarczym lat 2008-2009 zaowocowała wyraźną zmianą ukierunkowania popytu w sektorze małych kotłów grzewczych na paliwa stałe. Obecnie, w segmencie kotłów znajdujących zastosowanie do ogrzewania domków jednorodzinnych, obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania urządzeniami tańszymi, charakteryzującymi się większą uniwersalnością w zakresie spalanych paliw. Istnieje co najmniej kilka powodów mających wpływ na zmniejszenie zainteresowania kotłami z automatycznym podawaniem paliwa. Do najważniejszych należy zaliczyć: dwukrotnie większy koszt zakupu w porównaniu z kotłami z ręcznym załadunkiem paliwa oraz większe wymagania odnośnie do sortymentu spalanego paliwa. Biorąc to pod uwagę, wytypowano kocioł wodny niskotemperaturowy typu KWSM z górnym spalaniem, z zastosowaniem którego zbudowano stanowisko badawcze (rys. 1). Budowa tych kotłów jest nieskomplikowana. Mają one komorę spalania, zasypową oraz jeden lub kilka ciągów spalinowych. Sprawność wynosi od 82 do 83% [1], a czas spalania jednego załadunku paliwa wynosi maksymalnie do 24 godzin. Paliwem podstawowym jest miał węglowy. Kotły te wyposażone są w wentylatory doprowadzające powietrze do komory spalania oraz w automatykę sterującą pracą wentylatora i pompy obiegowej w funkcji temperatury wody w kotle. Organizacja spalania polega na tym, że przez leżącą na ruszcie warstwę węgla powietrze przepływa od spodu, a strefa spalania przemieszcza się od góry do dołu. W warstwie[...]

Metodologia realizowania obliczeń numerycznych modelowania procesu wymiany ciepła w kotłach małej mocy opalanych paliwami stałymi DOI:10.15199/9.2017.7.2

Czytaj za darmo! »

Zadaniem kotłów energetycznych jest zamiana energii chemicznej spalanego paliwa na ciepło, które przekazywane jest za pomocą czynnika roboczego do odbiorników końcowych. Obecnie w procesie projektowania kotłów małej mocy nie wykorzystuje się metod numerycznych. W większości przypadków są one projektowane na podstawie doświadczeń konstruktora oraz przyjętych założeń obciążeniowych. Opracowane urządzenia w większości przypadków, spełniają podstawowe założenia konstrukcyjne, jednak częsta nieznajomość zagadnień termodynamiki i mechaniki płynów doprowadza do braku prawidłowego i równomiernego rozkładu obciążenia cieplnego poszczególnych elementów, co w dłuższym czasie powoduje probley eksploatacyjne. Metoda ta skutkuje bardzo szybkim wykonaniem prototypu projektowanego urządzenia cieplnego, zaś samych prototypów w procesie projektowania jednego kotła wykonywanych jest nawet kilka. Podczas przeglądu stanu wiedzy na temat obliczeń numerycznych, określających rozkład temperatury w komorach paleniskowych kotłów, natknięto się jedynie na publikacje dotyczące kotłów o dużych mocach. W pracy [6] wyznaczono, przy wykorzystaniu metod numerycznych, rozkład temperatury w kotle dużej mocy będącym częścią 278 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/7 (2017) bloku energetycznego, spalającego pył węglowy w palnikach pyłowych rozmieszczonych w układzie tangencjalnym. Z tych powodów autorzy niniejszego artykułu podjęli się wykonania badań związanych z realizacją obliczeń numerycznych dla kotłów małej mocy. Kotły małej mocy na paliwa stałe stanowią bardzo intensywnie rozwijającą się dziedzinę urządzeń energetycznych, a Polska należy do czołówki państw europejskich produkujących kotły małej mocy. Szacuje się, że roczna produkcja kotłów małej mocy na paliwa stałe w Polsce wynosi około 180 tysięcy [3]. Według literatury [4] udział indywidualnych instalacji grzewczych w polskich budynkach położonych na wsi wynosi około 65%. Jednak jedynie 20%[...]

Emisja tlenku węgla i tlenków azotu z kotła małej mocy w zależności od zastosowanego paliwa węglowego DOI:10.15199/9.2018.3.2


  1. Wstęp Podstawowym zadaniem stawianym kotłom energetycznym jest konwersja energii chemicznej paliwa w ciepło. Jednym z elementów towarzyszącym procesowi spalania w kotle jest emisja spalin. Spaliny, jako produkt reakcji gwałtownego utleniania cząsteczki węgla w otoczeniu tlenu składają się z wielu związków chemicznych w tym substancji szkodliwych. Wiele z powstających produktów spalania ma negatywny wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka i otaczające go środowisko. Podstawowymi nieprzyjaznymi ludziom i środowisku substancjami gazowymi emitowanymi przez kotły opalane węglem są: tlenek węgla (CO) i tlenki azotu (NOX). Tlenek węgla potocznie zwany czadem, jak i tlenki azotu mają negatywny wpływ na układ krążeniowo-oddechowy człowieka. Gazy te w dużym stężeniu mogą powodować nieodwracalne zmiany w tkankach jak również doprowadzić do śmierci. Od niedawna widzimy wzmożony ruch na krajowym rynku kotlarskim wynikający z wprowadzanych zmian w przepisach dotyczących efektywności energetycznej kotłów oraz emisji zanieczyszczeń. Branża kotlarska jest sektorem produkcji urządzeń energetycznych, która w ostatnim czasie uległa wielu ostrym obostrzeniom dotyczącym wytwarzanych produktów. [1] Śledząc trendy rozwojowe konstrukcji dostępnych na rynku widzimy, że wymagania stawiane kotłom spowodowały, iż wielu producentów wycofało się z produkcji kotłów zasypowych starszej generacji na rzecz rozwiązań z automatycznym podawaniem paliwa (por. [2] [3]). W sektorze tym liderem są kotły z podajnikiem automatycznym zaopatrzone w palnik retortoCIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/3 (2018) 91 wy. Większość wytwórców ma już w swojej ofercie tego typu kotły. Od 1 października 2017 roku w świetle obowiązujących przepisów kotłami niskotemperaturowymi na paliwo stałe, które wolno produkować, są urządzenia spełniające warunki piątej klasy zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012. Fakt ten wynika z wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i[...]

 Strona 1