Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"HUBERT SMORĄG"

Rozwiązania instalacji do termicznej utylizacji odpadów komunalnych


  W artykule opisano technologie stosowane w instalacjach do termicznej utylizacji odpadów komunalnych.POLITYKA Unii Europejskiej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów) oraz narastająca góra odpadów komunalnych zmusza kraje członkowskie do zajęcia się szerzej problemem ich utylizacji. Polska gospodarka odpadami ogranicza się prawie wyłącznie do składowisk, a przecież istnieje, co najmniej kilka modeli na ograniczenie tego typu zanieczyszczeń, jak: - segregacja odpadów przez samych mieszkańców, - kompostowanie selektywnie pozyskanych frakcji organicznych i biologicznych, - utylizacja lub dalsze przetworzenie wydzielonych odpadów niebezpiecznych, - selektywne gromadzenie surowców wtórnych, - utworzenie kontrolowanych składowisk przetworzonych odpadów, - spalanie i inne metody z wykorzystaniem odzysku energii. Segregacja odpadów w gospodarstwach domowych, to głównie sprawa kultury osobistej mieszkańców i dostępności odpowiednich pojemników do segregacji. Oczywiście, główną sprawą pozostaje tu odpowiednia edukacja i konsekwencja w dostarczaniu posegregowanych odpadów do miejsc recyklingu, co w Polsce jednak stanowi problem. Sprawdzonym, nie tylko w Europie, sposobem na ograniczenie tego typu zanieczyszczeń są technologie termicznej utylizacji. Wśród wielu metod przekształcania odpadów w energię elektryczną i/lub ciepło, żadna z metod czy oparta na technologiach plazmowych czy procesie pirolizy nie mają takich zalet, jak termiczna utylizacja odpadów w kotłach rusztowych. Polska nie ma żadnych doświadczeń w zakresie budowy zakładów utylizacji odpadów. Odpady z naszych domów trafiają bez żadnej segregacji na jedno z 1500 składowisk, które zajmują powierzchnię około 3 tysięcy hektarów. Miasto Kielce a cementownie Jednym z regionów Polski, będących w czołówce pod względem zagospodarowania odpadów komunalnych, jest miasto Kielce. Choć nie mówi się tu o spalarni odpadów, to w większości problem śm[...]

Analiza przydatności odpadów komunalnych do termicznego przekształcania, na przykładzie badań odpadów komunalnych w województwie świętokrzyskim


  Autorzy proponują, w miejsce spalania zmieszanych odpadów komunalnych, podjęcie działań zmierzających do rozwoju sieci instalacji produkujących paliwa alternatywne. Pozwoli to na podniesienie i ustabilizowanie parametrów energetycznych odpadów, paliw z odpadów oraz przyczyni się do dywersyfikacji rynku tych paliw. W artykule przedstawiono zakres badań i interpretacje wybranych wyników, istotnych dla procesu spalania. Badania były przeprowadzone w okresie od lipca do grudnia 2011 roku na terenie województwa świętokrzyskiego, które, pomimo relatywnie małego obszaru może być reprezentatywne dla całego kraju.WYTWARZANIE odpadów komunalnych i wzrost ich ilości, to proces uwarunkowany zamożnością społeczeństwa, ale jednak proces ciągły. Artykuł ten jest krótką analizą przydatności odpadów komunalnych do termicznego przekształcania, uzasadnionego ekonomicznie. Analiza ta jest wykonana na podstawie badań odpadów komunalnych w całym województwie świętokrzyskim i pomija aspekty możliwych kierunków zagospodarowania odpadów, a skupia się na rzeczywistych zbadanych parametrach fizykochemicznych i morfologicznych. Badania zainicjowano przez "Fabrykę Kotłów Sefako SA", a wykonano dzięki "Świętokrzyskiemu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o." oraz Firmie "Gospodarka Odpadami - Ochrona Środowiska - Zespół Ekspertów". Analizy fizykochemiczne zostały wykonane przez laboratorium kredytowe WESSLING POLSKA sp. z o.o.. Założenia do badań Badania przeprowadzono z bieżąco dostarczanych odpadów komunalnych ze wszystkich 15 czynnych składowisk odpadów komunalnych w województwie świętokrzyskim. Próbki pobrano w 2011 roku w 2 sezonach: letnim oraz jesienno-zimowym (rys. 1). Badania przeprowadzono również dla kilku frakcji odsiewanych odpadów komunalnych, w ramach prób przemysłowych, na składowiskach Janik i Jańczyce oraz na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Próbom przemysłowym poddawano każdorazowo od 10 do 25 Mg zmieszanych odpadó[...]

 Strona 1