Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Nitecki"

Naprawy i modernizacje urządzeń transportu bliskiego


  Jednym z najbardziej istotnych elementów zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych są działania użytkowników realizowane w fazie ich eksploatacji. Do działań tych można zaliczyć m.in. wykonywanie napraw i modernizacji urządzeń technicznych. Z uwagi na rodzaje zagrożeń, jakie stwarzają urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu zagadnienia te zostały unormowane przez ustawodawcę. Ustawa o dozorze technicznym w art. 9 stanowi, że urządzenia techniczne oraz materiały i elementy stosowane do ich wytwarzania, naprawy lub modernizacji mogą być wytwarzane, naprawiane lub modernizowane przez wytwarzającego, naprawiającego lub modernizującego, który posiada uprawnienie wydane w formie decyzji administracyjnej. Należy wspomnieć o istotnej regulacji prawnej zawartej w art. 20a ustawy o dozorze technicznym. Regulacja ta przewiduje m.in, że art. 8 ust 1-3 i 9 ustawy o dozorze technicznym nie dotyczy wyrobów zgodnie z prawem wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz w Republice Turcji lub zgodnie z prawem wyprodukowanych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Oznacza to w praktyce możliwość wykonywania napraw i modernizacji urządzeń o których mowa w art. 20a przez niektóre podmioty nie posiadające uprawnień do wykonywania napraw i modernizacji. Obowiązki konserwatora a wymagania stawiane eksploatującemu utb przy wykonywaniu naprawy, czyli jakie naprawy może wykonać konserwator bez konieczności uzgadniania warunków naprawy. D O��������������������������������������������ᦙ[...]

 Strona 1