Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA PIASKOWSKA"

Efekt cieplarniany - zagrożenie ekologiczne pewne czy przypuszczalne?

Czytaj za darmo! »

Opisano mechanizmy fizyczne powstawania efektu cieplarnianego w atmosferze. Omówiono jego rolę w kształtowaniu parametrów termicznych atmosfery oraz pokazano charakterystyki emisyjności (absorpcyjności) dwutlenku węgla. Wskazano, że głównym czynnikiem, decydującym niemal w stu procentach o powstawaniu efektu cieplarnianego w atmosferze jest para wodna. Udział innych gazów, w tym dwutlenku wę[...]

Budowa i charakterystyki filtrów objętościowych do oczyszczania powietrza wentylacyjnego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono koncepcję filtru objętościowego zbudowanego z pięciu warstw o stałej gęstości. Pokazano rozkład masy pyłu na kolejnych warstwach filtracyjnych m(x), przez które przepływało zanieczyszczone powietrze. Filtr taki nie pracował niestety równomiernie. Pierwsza warstwa wyłapywała największą masę pyłu, co w konsekwencji prowadziło do szybkiego jej zatykania, natomiast kolejne warstwy [...]

Konwencjonalne i odnawialne źródła energii w energetyce cieplnej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analiz poświęconych porównaniu kosztów ogrzewania budynków mieszkalnych przy użyciu technologii konwencjonalnych uwzględniając olej opałowy, gaz ziemny, węgiel kamienny, drewno, ciepło z MPEC, energię elektryczną w II taryfie z technologiami opartymi na odnawialnych źródłach energii, takich jak wiatr i słońce. Analizę przeprowadzono biorąc pod uwagę koszt inwestycji w u[...]

The effect of greenhouse gases and natural factors on the changes in Earth temperature Wpływ gazów cieplarnianych i czynników naturalnych na kształtowanie się temperatury Ziemi DOI:10.15199/62.2015.9.13


  Impact of CO2 and H2O content in the Earth atmosphere on the air temp. was considered to explain the reasons of the greenhouse effect. Wzrost ilości gazów cieplarnianych wywołany działalnością człowieka potęguje naturalny efekt cieplarniany, w wyniku czego istnieje możliwość wzrostu średniej temperatury powierzchni Ziemi i atmosfery, a to może mieć negatywny wpływ na naturalne ekosystemy i ludzkość. Dowody potwierdzające związek pomiędzy globalnymi zmianami klimatu a działalnością człowieka stały się bodźcem do zbadania tych zależności. W publikacji zestawiono ważniejsze czynniki przemawiające za i przeciw zagrożeniom związanym z emisją do atmosfery jednego z głównych gazów cieplarnianych jakim jest ditlenek węgla. W rozważaniach uwzględniono m.in. charakterystyki absorpcji promieniowania w atmosferze w zależności od stężenia i temperatury ditlenku węgla, zmiany stężenia ditlenku węgla w atmosferze oraz związek odchyleń temperatury od jej wartości średniej a aktywnością Słońca.Grupy ekspertów coraz dobitniej wskazują, że emisja CO2 związana ze spalaniem paliw kopalnych wzmacnia efekt cieplarniany w atmosferze, czego następstwem jest systematyczny wzrost temperatury atmosfery, a wraz z nim topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu oceanów, anomalie pogodowe i katastrofy ekologiczne niszczące środowisko, gospodarkę i infrastrukturę. Zapobiegać tym zjawiskom można poprzez drastyczne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery dzięki większemu wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i oszczędzaniu energii1). Kluczowym zadaniem jest tutaj edukacja ekologiczna już od najmłodszych lat2). W ciągu ostatnich dziesięcioleci zebrano, porównano i przeanalizowano wiele danych, które pozwalają zrekonstruować średnią temperaturę naszego globu w okresie poprzedzającym bezpośrednie pomiary atmosferyczne. Uzyskane informacje pochodziły z odwiertów osadów morskich, koralowców, rdzeni lodowych oraz nacieków jaskiniowych z całego świata. Bazując [...]

 Strona 1