Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH WRÓBLEWSKI"

Integrated microsensor array for the recognition of tea and herbal products

Czytaj za darmo! »

Electronic tongue systems are devices that couple sensor arrays with chemometric tools in order to read out sample characteristics (quality, origin, type, etc.). Usually, separate sensors form the sensor array based on e.g. macro-scale potentiometric electrodes [ , 2]. there have been few attempts to construct sensor arrays integrated on one substrate, because those devices work in simplifie[...]

Badania nad aktywnością powierzchniową soli lipofilowych stosowanych w membranach elektrod selektywnych na jony azotanowe

Czytaj za darmo! »

Najważniejszym elementem jonoselektywnych sensorów potencjometrycznych jest membrana jonoselektywna. Do konstrukcji takich czujników najczęściej stosowane są membrany polimerowe, szklane bądź krystaliczne. Idealna membrana powinna być selektywna, niewrażliwa na zjawiska adsorpcji oraz mieszanie próbki. Powinna również charakteryzować się stabilnym i odtwarzalnym potencjałem. Typowa polimero[...]

Badanie akumulacji ołowiu w blaszce liściowej kukurydzy zwyczajnej za pomocą zminiaturyzowanej matrycy elektrod jonoselektywnych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono zastosowanie układu elektrod jonoselektywnych do badań porównawczych próbek liści kukurydzy zwyczajnej (łac. Zea Mays), które traktowane były roztworami o różnym stężeniu jonów ołowiu. Sprawdzono możliwości opracowanej matrycy elektrod potencjometrycznych względem rozróżniania poziomu akumulacji metalu w różnych częściach blaszki liściowej: części nasadowej, części środkowej i części wierzchołkowej. Dzięki przeprowadzonej Analizie Głównych Składowych sklasyfikowano próbki roślin według kryterium zawartości jonów ołowiu w podłożu na którym rosły. Abstract. The Increasing awareness of dangers related with environment pollution involve frequent analysis of toxicity of air, soil and food samples. Among toxic substances negatively influencing the environment, growing caution is put on heavy metals. Their negative effect relay on accumulation in living organisms and its constant toxic effect. When the metal concentration exceeds standard limits, then toxic effect becomes a serious threat to plants which in turn cause decaying and regression of nutritional value as well as animals health. In there circumstances people are exposed on negative effect of those substances by consumption of contaminated plants. Heavy metals accumulation effect in living organism do not demonstrate immediately but after few years delay. This is why heavy metals could cause dangerous illness. From this point of view estimation of heavy metals in plants tissue is very desired. In this paper Ion-Selective Electrode (ISE) array was applied for the analysis of maize’s samples (lat. Zea Mays) that were treated with solution of various of lead ion concentration. It was checked, if the prepared sensor array exhibit appropriate classification capabilities towards the recognition of various parts of maize lamina (containing various amounts of Pb). Thanks to Principal Component Analysis it was possible to distinguish plant samples based on lead accumulati[...]

Immobilizacja kwasów aryloboronowych na powierzchni elektrod złotych

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zostały przedstawione wyniki badań nad immobilizacją molekuł pochodnej kwasu aryloboronowego na powierzchni klasycznej dyskowej elektrody złotej w postaci samoorganizującej się monowarstwy (SAM). Proces osadzania monowarstw oraz ich oddziaływanie z fruktozą oceniano z wykorzystaniem technik woltamperometrii cyklicznej oraz woltamperometrii fali prostokątnej prowadzonych w roztworze jonów Fe[CN]6 3-/4-. Ponadto zbadano możliwość oznaczania fruktozy za pomocą elektrod modyfikowanych kwasem aryloboronowym. Abstract. In this paper we presented results of our research on immobilization of arylboronic acid on the surface of classic gold disk electrode in the form of self-assembled monolayer (SAM). The self-assembly process and interaction of created SAM with fructose has been examined by using cyclic voltammetry and square wave voltammetry measurements conducted in solution of Fe[CN]6 3-/4- ions. (Immobilization of arylboronic acids on the surface of gold electrodes). Słowa kluczowe: kwasy aryloboronowe, samoorganizujące się monowarstwy, fruktoza, woltamperometria cykliczna, woltamperometria fali prostokątnej. Keywords: arylboronic acids, self-assembled monolayers, fructose, cyclic voltammetry, square wave voltammetry. Wprowadzenie Kwasy aryloboronowe (ABA) są przedmiotem intensywnych badań prowadzonych w ciągu ostatniej dekady. Powodem zainteresowania tą grupą związków jest ich zdolność do kowalencyjnego wiązania 1,2- i 1,3- dioli [1, 2]. Powstanie takiego wiązania powoduje zmianę we właściwościach kwasowo-zasadowych ABA. Pełne przedstawienie równowag chemicznych w układzie zawierającym kwas aryloboronowy, diol i jony hydroksylowe ilustruje rysunek 1 [2]. Oddziaływania między ABA a diolami były wykorzystane w licznych opracowaniach sensorów chemicznych czułych na glukozę [3-6] i fruktozę [5,6]. Zastosowanie ABA prowadzi do zmian gęstości ładunku elektrycznego na powierzchni elektrody na skutek wiązania cząsteczek[...]

Analiza przepływowa artykułów spożywczych zawierających pomidory za pomocą potencjometrycznej matrycy czujników na stałym podłożu

Czytaj za darmo! »

Potrzeba kontroli stanu środowiska, procesów przemysłowych czy jakości wyrobów przyczyniła się do prowadzenia prac nad miniaturyzacją elektrod jonoselektywnych. Miniaturyzacja sensorów chemicznych umożliwia analizę niewielkich objętości próbek, co ma ogromne znaczenie przede wszystkim w diagnostyce medycznej. W analizach środowiskowych miniaturyzacja w znacznym stopniu ogranicza zużycie duży[...]

Wytwarzanie miniaturowych sensorów elektrochemicznych i matryc sensorów na podłożu krzemowym


  Materiały i metody technologiczne, wypracowane dla potrzeb technologii planarnej układów scalonych, znajdują także zastosowanie w produkcji różnego rodzaju sensorów. W Zakładzie Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych ITE w Piasecznie podejmowano już prace związane z wytwarzaniem czujników chemicznych na podłożach krzemowych [1, 2]. W ramach niniejszej pracy wytworzono trzy rodzaje sensorów w technologii planarnej, kompatybilnej z technologią CMOS. Prace prowadzone były na linii technologicznej, działającej w cleanroomach klasy ISO 6 (1000) i ISO 4 (10). Opis technologii W pracach używano jednostronnie polerowane płytki z monokrystalicznego krzemu o orientacji (100) i średnicy 100 mm. Na płytkach o rezystywności 0,01 Ωcm wytwarzano warstwę tlenku termicznego o grubości 100 nm w rurze kwarcowej w 1000°C. Następnie w reaktorze LPCVD w wyniku reakcji dwuchlorosilanu (SiH2Cl2) z amonia[...]

 Strona 1