Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"MIROSŁAWA PLUCIŃSKA"

Krótki przegląd technik biometrycznych do rozpoznawania osób


  Biometria zajmuje się pomiarem i selekcją indywidualnych, fizjologicznych lub behawiorystycznych cech organizmów żywych oraz udoskonalaniem metod pomiaru i wyboru najbardziej niepowtarzalnych osobniczo parametrów. Obecnie istnieje na rynku szereg technik biometrycznych wykorzystywanych w systemach kontroli dostępu i uwierzytelniania osób. Techniki te są ciągle rozwijane i ulepszane, a także pojawiają też nowe techniki. Najnowszym trendem są multibiometrie, czyli łączenie kilku technik biometrycznych, co zwiększa pewność prawidłowego rozpoznawania osoby i podwyższa bezpieczeństwo systemów je wykorzystujących. Prace nad wykorzystaniem biometrii do celów rozpoznawania osób koncentrują się głównie na łatwo dostępnych cechach fizycznych. Wstępnie techniki biometryczne przydatne do uwierzytelniania osób można podzielić na trzy podstawowe grupy: 1. Techniki biometryczne znane od dawna: - rozpoznawanie rysów twarzy, - rozpoznawanie odcisku palca, - rozpoznawanie kształtu dłoni, - rozpoznawanie siatkówki oka, - rozpoznawanie tęczówki oka, - rozpoznawanie głosu. 2. Techniki biometryczne obecnie preferowane: - rozpoznawanie naczyń krwionośnych palca, - rozpoznawanie naczyń krwionośnych dłoni. 3. Techniki biometryczne przyszłości: - rozpoznawanie głosu (nowej generacji), - multibiometrie, w tym rozpoznawanie odcisku palca + naczyń krwionośnych palca. Interesujące są również techniki rozpoznawania cech behawioralnych takich, jak: - sposób pisania odręcznego (prędkość, nacisk, kąt), - sposób uderzania w klawisze klawiatury, - sposób mówienia (ruch ust), mimika. Prowadzone są także badania nad uwierzytelniania osób za pomocą rozpoznawania np.: geometrii uszu, odcisku kostek dłoni, chodu danego człowieka. Opis technik biometrycznych Rozpoznawanie rysów twarzy Rozpoznawanie geometrii twarzy jest wygodnym środkiem rozpoznawania - "swoją twarz masz zawsze ze sobą". Użytkownik spogląda w kamerę, która rejestruje obraz. Po obróbce i mat[...]

Techniki biometryczne - stan obecny i perspektywa zastosowań


  Rozpoznanie cech fizjologicznych lub behawioralnych człowieka za pomocą urządzeń, a następnie porównanie uzyskanych wyników z uprzednio pobranymi wzorcami tych cech, uwalnia nas od konieczności noszenia pęku kluczy, pliku kart, czy pamiętania wielu haseł lub kodów. Wysoka dokładność, jaką uzyskuje się obecnie przy stosowaniu rozwiązań biometrycznych, pozwala na zapobieganie oszustwom, a także pozwala eliminować papierowe dokumenty transakcji. Koniec pierwszej dekady tego wieku skłania do przyjrzenia się, jakie przemiany następowały w tej dziedzinie w ostatnich latach [1], a także jakie perspektywy dalszego rozwoju biometrii rysują firmy analizujące ten rynek i oferujące raporty na ten temat. Techniki Procentowy udział najczęściej używanych technik w rynku biometrycznym przedstawia tabela 1. Dane te uzyskano z miesięcznika Biometric Technology Today (BTT) [2], publikacji International Biometric Group (IBG) [3, 4] i Acuity Market Intelligence (AMI) [5]. Z tabeli widać, że dominującą techniką jest rozpoznawanie linii papilarnych, przy czym większość rozwiązań opartych na tej technice stanowią systemy automatycznej identyfikacji AFIS (Automated Fingerprint Identification System). Co więcej, przewidywania o zmniejszaniu się udziału tej techniki w rynku biometrycznym w roku 2009 nie sprawdziły się i prawdopodobnie prognozy dla lat 2015-17 również trzeba będzie skorygować. Wśród firm zajmujących się techniką rozpoznawania linii papilarnych należałoby wyróżnić firmę Cross Match Technologies, czołowego producenta sprzętu i Bio-key Technologies jako najważniejszego twórcę oprogram[...]

Techniki biometryczne - oceny i kierunki rozwoju


  W poprzednim artykule [1] został przedstawiony poziom rozwoju i zastosowań technik biometrycznych oraz rynek jaki one tworzyły w latach 1999-2009. Obecnie zostanie krótko opisany dalszy rozwój tego nowoczesnego sposobu identyfikacji i weryfikacji osób, a także zostaną przytoczone najnowsze opinie, raporty i doniesienia na ten temat. Opis przekształceń sektora biometrycznego Kryzys finansowy w ostatnich latach miał pewien wpływ na osłabienie tempa rozwoju biometrii, nie okazał się jednak tak znaczący jak w innych dziedzinach. Stało się tak, dzięki dużemu udziałowi zamówień sektora rządowego na systemy biometryczne. W tym czasie następowała znaczna konsolidacja firm biometrycznych. Utworzenie firmy L-1 Identity Solutions, zapoczątkowało istotne zmiany własnościowe wśród czołowych uczestników rynku biometrycznego. Następnie L-1 została wykupiona przez francuską grupę Safran [2] za ponad miliard dolarów, z perspektywą włączenia do wchodzącej w skład grupy firmy Morpho, przekształconej z Sagem Securité [3]. Wcześniej L-1 sprzedała za prawie 0,3 mld USD dział związany z usługami dla rządu USA w dziedzinie obrony i wywiadu firmie BAE Systems. Na podobnym poziomie (943 mln USD) był dokonany zakup dobrze dotychczas prosperującej firmy Cogent Systems [4] przez firmę 3 M. Nastąpiło również połączenie dwóch konkurujących ze sobą producentów sensorów linii papilarnych i oprogramowania z tym związanego AuthenTec i UPEK [5]. Zauważalny jest również dalszy rozwój prac nad wielkimi projektami, o których wspomniano w poprzednim artykule [1]. Między innymi w Indiach jest realizowany duży projekt UIAI (Unique Identification Authority of India), którego celem jest stworzenie platformy do pobierania danych demograficznych i biometrycznych obywateli, a następnie do ich uwierzytelniania przy korzystaniu z usług rządowych i komercyjnych. W[...]

Postęp w upowszechnianiu biometrii


  Ostatnie lata charakteryzują się wzrostem zainteresowania systemami biometrycznymi i ich wykorzystaniem w dziedzinach, w których dotychczas stosowanie biometrii było zbyt kosztowne lub poziom techniczny rozwiązań biometrycznych nie był wystarczająco satysfakcjonujący. Tab. 1. Przychody rynku biometrycznego w mln USD Tabl. 1. Revenues of the global biometric market in USD Million Prognoza dla roku Prognoza z roku 2007 2009 2012 2012 6982 5970 7590* 2014 9043 8566 10020** 2017 - 10882 13890*** 2019 - - 14685**** Źródło: [1] * - [2],** - [3], *** - [4],**** - [5] Tabela 1 pokazuje prognozy rozwoju globalnego rynku biometrycznego w latach 2007-2012. Prognoza z 2007 r. okazała się w świetle występującego dwa lata później kryzysu ekonomicznego zbyt optymistyczna i w 2009 r. obniżono jej wartość średnio o około 12%. Najnowsza prognoza (z 2012 r.) jest jednak korzystniejsza nawet od tej pierwszej z 2007 r. i to o około 13%. Świadczy to o tym, że mimo zapowiedzi nowego kryzysu, następuje dalsze upowszechnienie zastosowań biometrii i warto przyjrzeć się temu zjawisku dokładniej. Średni roczny współczynnik wzrostu rynku biometrycznego dla pierwszej prognozy wynosił 30,4% (dla lat 2007-2015), a dla drugiej 19,9% (dla lat 2009-2017). Dla ostatniej prognozy, gdzie dane uzyskiwano z różnych źródeł, osiągał on mniejsze wartości - w zakresie 14…19%, chociaż jedna prognoza z tego samego roku [6] szacowała ten współczynnik na 21% dla lat 2012-2014. Tab. 2. Tempo zmian czynników przyspieszających rozwój biometrii Tabl. 2. Drivers of the biometric market Rok 2002 2006 2010 Cena przenośnego urządzenia identyfikacji [USD] 15000 3000 1000 Średnia roczna obniżki [%] 49,5 31,6 Współczynnik fałszywego odrzucenia (przy współczynniku fałszywej akceptacji 0,1%) [%] 20 1 0,3 Średnia roczna obniżki [%] 111 35,1 Tabela 2 podaje znalezione w literaturze ceny podręcznych (ang. hand-held ) urządzeń identyfikacyjnych używanych w systemach AFIS[...]

Analiza technik biometrycznych do uwierzytelniania osób DOI:10.15199/ELE-2014-015


  Elektronizacja administracji (e-administracja), upowszechnienie transakcji i usług internetowych (e-usługi) wymagają jednoznacznej weryfikacji osoby korzystającej z tych udogodnień. Wydaje się, że takie jednoznaczne potwierdzenie tożsamości osoby może zapewnić biometria. W związku z tym należy rozpatrzyć dostępne techniki biometryczne, przyjrzeć się im i wybrać te, które będą najbardziej przydatne do uwierzytelniania. Ogólny przegląd technik biometrycznych istniejących i rozwijanych obecnie na rynku z krótkim opisem metody działania i najważniejszymi wadami i zaletami został umieszczony w artykule pt.: "Krótki przegląd technik biometrycznych do rozpoznawania osób" autorstwa M. Plucińskiej i w związku z tym w obecnym artykule nie będzie przypomnienia technik jakie są obecnie na rynku, a jedynie ich porównanie. Najważniejsze cechy technik biometrycznych Analizę i porównywanie technik biometrycznych można przeprowadzić w różnych aspektach. Do najważniejszych cech charakteryzujących poszczególne techniki biometryczne opisanych parametrami urządzeń biometrycznych należą - wiarygodność techniki, akceptowalność społeczna i łatwość użycia, przepustowość określona czasem weryfikacji, wielkość wzorca, wielkość urządzenia, cena i inne. Akceptowalność społeczna Jedną z ważnych cech dotyczących technik biometrycznych jest akceptowalność społeczna biometrii. Strach przed przyłożeniem palca czy oka do urządzenia skanującego oraz obawa przed zostawianiem swoich danych biometrycznych są ciągle duże, ale ogólne podejście społeczeństwa do biometrii zmienia się. Z danych przytoczonych na Konferencji Naukowej Biometria 2010 (organizator Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa) w prezentacji prof. A. Koziczak z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, aż 77% ankietowanych studentów Wydziału Prawa i Administracji w wieku od 22 do 30 lat było za stosowaniem cech biometrycznych do szybkiego sprawdzenia tożsamości. Ankietowani godzili się na [...]

Rozwój biometrii mobilnej na tle innych zastosowań DOI:10.15199/13.2015.7.15


  Obszar zastosowań biometrii rozszerza się wraz z upływem czasu i o ile przed laty ograniczał się do wdrożeń w kryminalistyce, a później kontroli dostępu, to obecnie pojawiło się wiele nowych rozwiązań. Wśród nich najbardziej znaczące są zastosowania biometrii w urządzeniach mobilnych, a zwłaszcza w smartfonach. Tabela 1 przedstawia dane dotyczące wybranych obszarów zastosowań. Tabela 1 wyraźnie wskazuje na duży rozwój biometrycznych urządzeń mobilnych. Najnowsze prognozy [17] podają jeszcze większe wartości rynku urządzeń mobilnych, przekraczające nawet dane dla całego globalnego rynku biometrycznego podawane przez inne źródła. Bardziej szczegółowe informacje odnośnie tego rynku, możemy znaleźć w [18]. Ich uproszczoną wersję pokazano na rys. 1. W prognozie rozwoju biometrii mobilnej, często uwzględnia się silnie rozwijający się obecnie rodzaj techniki, który nosi w języku angielskim nazwę "wearable" (różnego rodzaju opaski, inteligentne zegarki, okulary - np. Google Glass, biżuteria). Przykładem takiego podejścia jest artykuł [19], którego autor z firmy Goode Intelligence przewiduje, iż w roku 2019 ponad 70% mieszkańców ziemi (łącznie z niemowlętami) będzie użytkownikami tych dwóch rodzajów urządzeń. Wyższe tempo wzrostu liczbowego smartfonów w stosunku do wartościowego w tabeli 1 świadczy o ciągłym spadku ich ceny. Natomiast duży udział zastosowań biometrii w dziedzinie przestrzegania prawa można Technika Informatyczna Elektronika 7/2015 75 tłumaczyć nieostrymi podziałami między poszczególnymi zastosowaniami. Problemem okazało się również znalezienie aktualnych danych odnośnie zastosowań w kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, mimo spotykanych stwierdzeń [20], że to właśnie zapotrzebowanie na kontrolę dostępu pobudza rynek biometryczny. Można też łatwo znaleźć doniesienia o osiągnięciach chińskiej firmy ZKTeco w obszarze rejestracji czasu pracy [21]. Znaczny postęp można zaobserwować w zastosowaniach finansow[...]

Potrzeba silnego uwierzytelniania motorem rozwoju rynku biometrycznego DOI:10.15199/13.2015.8.10


  W przeszłości nie było potrzeby uwierzytelniania użytkownika, gdyż transakcje przeprowadzano między osobami, które znały się nawzajem, bądź potwierdzały tożsamość swą obecnością. Rozwój informatyki i internetu zmienił to, ponieważ dzisiaj większość transakcji dokonywana jest między człowiekiem, a maszyną. Początkowo problem potwierdzenia tożsamości dotyczył nie tyle bezpieczeństwa, a raczej zarządzania dostępem do zasobów. Należało znaleźć sposób porozumienia się z komputerem i wtedy pojawiła się metoda polegająca na wykorzystaniu nazwy użytkownika i hasła. Mimo, że nie była ona projektowana z myślą o transakcjach bezpośrednich, do dziś jest stosowana, nie dając ani należytego zabezpieczenia przed oszustwami, ani wiarygodnego uwierzytelnienia. O potrzebie pewnego uwierzytelniania świadczy powstawanie stowarzyszeń tworzonych przez firmy informatyczne i finansowe, które usiłują opracować standardy dla nowych metod, zapewniających większe bezpieczeństwo transakcji i ochronę prywatności użytkownika przy jednoczesnym ułatwieniu stosowania. Niektóre z tych prac idą dalej i proponują konkretne rozwiązania sprzętowe i programowe realizujące zasady tych standardów. Najbardziej znanym jest konsorcjum noszące skrót FIDO (Fast Identity Online) [1]. Założone latem 2012 roku przez PayPal, Lenovo, Nok Nok Labs, Validity Sensors, Infineon i Agnitio, rozpoczęło publicznie działalność w lutym 2013 roku i już po ośmiu miesiącach liczyło 50 członków [2], a obecnie (I połowa maja 2015 r.) - 190, w tym 20 w zarządzie i 54 sponsorów [1]. Można wśród nich znaleźć takich potentatów jak Google, Microsoft, MasterCard czy Samsung. Przed pierwszą rocznicą działalności konsorcjum opublikowało projekt swych specyfikacji [3], a na ostatnich dwóch pokazach elektroniki użytkowej w Las Vegas (CES 2014 i CES 2015) został zademonstrowany program certyfikacji [1] oraz konkretne rozwiązania, które uzyskały tę certyfikację dla różnych technik biometrycznych [4]. [...]

Dynamika rozwoju biometrii w ostatnich latach DOI:10.15199/13.2016.12.8


  W prezentacji przytoczono najnowsze dane odnośnie globalnego rynku biometrycznego i obliczone na ich podstawie tempo jego wzrostu. Podano też udział regionów geograficznych w rynku biometrycznym. Następnie pokazano listę głównych modalności biometrycznych wraz z ich wartością rynkową i rocznymi współczynnikami wzrostu oraz wykaz głównych zastosowań z uwzględnieniem ich wartości i tempa zmian. Otrzymane dane porównano z wynikami ankiety FindBiometrics. Na zakończenie podano przykłady wykorzystania biometrii do rozwiązywania problemów uchodźców i walki z terroryzmem. Słowa kluczowe: techniki biometryczne, uwierzytelnianie biometryczne, modalności biometryczne, rynek biometryczny, zastosowania biometryczne.Powszechnie znane są wady tradycyjnych systemów zabezpieczeń takich jak hasła [1] lub PIN-y. Większość haseł nie jest trudna do odgadnięcia, a w dodatku są one zapisywane w łatwo dostępnych miejscach. Wydłużanie zaś długości hasła, lub jego okresowa wymiana, utrudnia i tak uciążliwe ich zapamiętywanie. Przeprowadzone badania [2] wykazały, że w U SA i w Wielkiej Brytanii ponad połowa użytkowników korzystających z haseł chciałaby zrezygnować z ich używania. Co ciekawe, osoby które nie stosowały dotychczas biometrii, również wypowiadają się za jej wykorzystaniem, co świadczy o tym, że wiedza o niej nie jest obca szerokiej opinii publicznej. Biometria może zapewnić lepsze bezpieczeństwo i wygodę jej użytkownikom. Bezpieczeństwo jest tu rozumiane w podwójnym znaczeniu - jako ochrona przed zagrożeniem życia lub zdrowia, np. w ataku terrorystycznym lub jako ochrona przed zagrożeniem utraty mienia na skutek działania hakerów czy innych oszustów. Wygoda natomiast wynika z tego, iż nie trzeba pamiętać wielu haseł lub PIN-ów, bądź posiadać odpowiednich identyfikatorów i tylko sam użytkownik potwierdza swoją tożsamość. Biorąc pod uwagę obie wymienione korzyści, jakie daje stosowanie biometrii, należy podkreślić, że jako priorytetowe pow[...]

Dynamika rozwoju biometrii w ostatnich latach DOI:

Czytaj za darmo! »

Literatura do numeru 12/2016 s. 45 [1] Problem with passwords Biometric Technology Today (BTT) marzec 2016, str. 6. [2] http://www.biometricupdate.com/201605/consumer-password-authentication- dissatis- faction-reaches-tipping-point [3] Powering Up Biometric Security, Biometric Digest (BT) luty 2015, s. 5. [4] Biometric Market Worth $7.59 Billion, BD wrzesień 2012, s. 21. [5] Global biometric market to top $10bn by 2014, Biometric Technology Today (BTT) wrzesień 2012, str. 12. [6] 2014 global biometrics market worth $11.2bn, BTT styczeń 2014, str. 2. [7] http://www.techsciresearch.com/2220. [8] http://www.marketwatch.com/story/next-generation-biometric-market- worth-2354-bil- lion-by-2020-2014-04-09-14203245 [9] Market researchers predict growth rates for biometrics, BTT luty 2016, str. 3. [10] Plucińska M., Ryżko J.: Potrzeba silnego uwierzytelniania motorem rozwoju rynku biometrycznego, Elektronika 8/2015 str. 34. [11] Rising Asia-Pacific biometrics market looks set to overtake North America, BTT luty 2015, str. 3. [12] http://[...]

Biometria a podpis elektroniczny - studium stosowalności

Czytaj za darmo! »

Akt składania podpisu w jego ustawowo określonej wersji elektronicznej jest jeszcze czynnością niecodzienną. Ważne dokumenty, wiążące w życiowym wymiarze, podpisuje się w dalszym ciągu przeważnie odręcznie w obecności wiarygodnego męża stanu, będącego osobą o wysokim stopniu społecznego zaufania. Procedura złożenia uwierzytelniającego znaku na dokumencie wysokiej rangi jest w takim ujęciu i[...]

 Strona 1  Następna strona »