Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Leszek WYDŹGOWSKI"

Sieć bezprzewodowa do zastosowań w automatyce budynkowej DOI:10.15199/48.2015.09.53

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia projekt sieci bezprzewodowej przeznaczonej do zastosowań w automatyce budynkowej. W artykule opisano zagadnienia związane z wyszukiwaniem połączeń pomiędzy węzłami sieci, ustalaniem trasy przesyłanych danych i unikaniem kolizji. Przedstawiona wersja sieci służy do sterowania standardowymi elementami wykonawczymi automatyki budynkowej, ale zastosowane w niej algorytmy mogą służyć do odczytywania danych z sieci czujników lub urządzeń pomiarowych zliczających zużycie mediów (np. liczników energii elektrycznej). Abstract. The article presents the project of wireless network designed for applications in building automation. The article includes issues related to the search of connections between network nodes, setting the route transmitted data and collision avoidance. The presented version of the network used to control actuators standard of building automation, however described algorithms can be adapted to read data from the network of sensors or measuring devices counting media consumption (eg. energy meters). (Wireless network for applications in building automation). Słowa kluczowe: sieć bezprzewodowa, automatyka budynkowa, protokoły routingu. Keywords: wireless network, building automation, routing protocols. Wstęp Obecnie istnieje wiele rozwiązań sieci bezprzewodowych o różnym stopniu złożoności. Szeroko rozpowszechniona komunikacja bezprzewodowa opiera się na sieciach służących do szybkiej wymiany dużej ilości danych. Najbardziej popularne są sieci Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave [1,2,3,4,5,6]. Implementacja złożonych protokołów komunikacyjnych tych sieci wymaga stosunkowo dużej ilości pamięci i odpowiednio szybkich procesorów. Nie jest celowym stosowanie tak złożonych protokołów komunikacyjnych w sieciach, które nie wymagają przesyłania dużej ilości danych jak to ma miejsce w automatyce budynkowej czy sieciach zdalnie odczytujących ilość zużytych mediów. W przedstawionej w dalszej części artykułu sieci radi[...]

Turbiny wiatrowe małej mocy do zastosowań w obszarach zurbanizowanych


  Chęć pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych wynika zarówno z coraz większej dbałości o środowisko naturalne jak i możliwości uzyskiwania energii z niewyczerpalnych zasobów. Obecnie obserwuje się gwałtowny wzrost technologii związanych z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych zarówno w makroskali (od 100 kW do 5 GW) jak i mikroskali (do 40 kW). Oprócz oczywistych korzyści, jakie płyną z odnawialnych źródeł energii (OZE ), należy zdawać sobie sprawę z ograniczeń wynikających z pozyskiwania energii w ten sposób. Są one rezultatem kilku uwarunkowań [1]. Podstawowym ograniczeniem jest dopływ energii uzależniony od zmieniających się warunków klimatycznych i jego stochastyczny charakter. Wymusza to (szczególnie dla małych źródeł) konieczność stosowania magazynów energii. Dobrym rozwiązaniem jest też jednoczesna współpraca układów pozyskujących energię z różnego rodzaju źródeł (np. turbina wiatrowa i panel fotowoltaiczny). Kolejnym uwarunkowaniem utrudniającym wykorzystanie OZE jest postać ich występowania - duże rozproszenie i mała gęstość powierzchniowa (energia słoneczna, wiatrowa itp.) czy objętościowa (biomasa, biogaz itp.). Następnym uwarunkowaniem niepozwalającym w pełni wykorzystać OZE jest aspekt ekonomiczny. Inwestycje związane z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych wymagają stosunkowo dużych nakładów - potrzebne są odpowiednie mechanizmy wsparcia, które zachęcą inwestorów do pozyskiwania energii odnawialnej. Powyższe ograniczenia sprawiają, że udział odnawialnych źródeł energii w światowym bilansie energetycznym jest ciągle na niskim poziomie. Ilość energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych jest podyktowana także przyjęciem międzynarodowych zobowiązań dotyczących zwiększenia udziału OZE w całkowitym bilansie energetycznym. Według przyjętych przez Polsk[...]

High precision ΔE effect measurement with the use of ultrasonic-wave-time-of-flight method DOI:10.15199/48.2016.11.21

Czytaj za darmo! »

The paper provides description of very accurate measurement method of ferromagnetic rod Young modulus variations (ΔE effect) as a function of the magnetic field. The Young’s modulus variations measurement principle is based on change of sound velocity. The high resolution time of flight of ultrasonic wave measurement was applied. High resolution as good as 15 ps TDC (Time to Digital Converter) implemented in FPGA (Field Programmable Gate Array) was used. This feature allows measuring ΔE with accuracy of about a few ppm. The measurement accuracy mainly depends on resolution of time of flight measurement and sound speed in the tested material. The analog front-end part which is responsible for the time location of the reflected ultrasonic wave is very important part of the measurement system. In the article the results of measurements for different samples made of carbon steel are described. Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę pomiaru zmiany modułu Younga w pręcie ferromagnetycznym pod wpływem pola magnetycznego. Zastosowana metoda pomiaru zmiany modułu Younga polega na wysokorozdzielczym pomiarze czasu przelotu fali ultradźwiękowej. Zastosowano układ TDC (Time to Digital Converter) zaimplementowany w strukturze FPGA (Field Programmable Gate Array) o rozdzielczości rzędu 15 ps, co pozwala mierzyć zmianę modułu Younga z dokładnością kilku ppm. Uzyskiwana rozdzielczość pomiaru zależy głównie od rozdzielczości pomiaru czasu jak i od prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w ośrodku. Ważnym elementem systemu pomiarowego jest analogowy układ do lokalizacji w czasie czoła odbitej fali ultradźwiękowej. Zaprezentowano również przykładowe wyniki pomiarów dla różnych gatunków stali węglowej. (Precyzyjny pomiar zmiany modułu Younga metodą czasu przelotu fali ultradźwiękowej). Keywords: Young’s modulus, ΔE effect, the time of flight measurement, ultrasound, FPGA. Słowa kluczowe: moduł Younga, ΔE efekt, pom[...]

Jednofazowy mostkowy przekształtnik DC-AC z tranzystorami GaN GIT DOI:10.15199/48.2018.03.21

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach można zauważyć znaczny wzrost zainteresowania materiałami o tzw. szerokim paśmie wzbronionym (z ang. Wide Bandgap - WBG) pod kątem ich zastosowania w technologii półprzewodnikowych przyrządów mocy [1-3]. Tendencja ta wynika z właściwości przyrządów półprzewodnikowych wytworzonych na bazie węglika krzemu (SiC) oraz azotku galu (GaN). Analizując przebieg rozwoju energoelektroniki można zauważyć ważną tendencję obejmującą redukcję: gabarytów urządzeń, strat mocy przekształtników, a także minimalizacji niepożądanej interakcji na linii: źródło zasilania-przekształtnik i przekształtnik-odbiornik [4]. Redukcję gabarytów urządzeń można uzyskać poprzez: stosowanie mniejszych elementów pasywnych, układów chłodzenia, a także eliminację pasożytniczych parametrów obwodów takich jak np. pojemności oraz indukcyjności. Podejście takie wymusza konieczność odpowiedniego projektowania obwodów mocy oraz zastosowania zaawansowanych elementów elektronicznych. Chcąc uzyskać redukcję gabarytów układów chłodzenia konieczne jest zmniejszenie całkowitych strat mocy urządzenia, co wiąże się z ograniczeniem emisji ciepła pochodzącego z elementów obwodu mocy uczestniczących w procesie przetwarzania energii elektrycznej. Zastosowanie przyrządów półprzewodnikowych na bazie GaN pod tym względem wydaje się być jak najbardziej zasadne, zważywszy na ich bardzo dobre parametry dynamiczne oraz statyczne. Elementy te cechują się niewielkimi pojemnościami pasożytniczymi, bardzo krótkimi czasami przełączenia oraz dobrą przewodnością elektryczną - niewielka wartość rezystancji przewodzenia [1,2]. Kolejnym ich atutem jest bardzo mała energia załączania oraz wyłączania [5,6], co dodatkowo wpływa pozytywnie na redukcję generowanych strat mocy. Taki stan rzeczy pozwala na osiągnięcie wysokiej sprawności przekształtnika. Ze względu na bardzo krótkie czasy przełączeń oraz niewielką energię przełączenia możliwe jest uzyskanie bardzo wysokich częstot[...]

 Strona 1