Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Ryńska"

Czynniki chłodnicze - co nowego w prawie piszczy?

Czytaj za darmo! »

Rok 2010 to czas znacznych zmian w polskim prawie i praktyce w zakresie pochodnych węglowodorów, pełniących funkcję czynników chłodniczych. Od początku roku obowiązują zupełnie nowe zasady stosowania czynników z grupy HCFC do serwisu i konserwacji, a do końca tego roku ma wreszcie szansę wejść w życie polska ustawa tzw. F-gazowa, określająca zasady postępowania z proekologicznymi czynnikami HFC. Najważniejsza z punktu widzenia chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła zmiana to kolejny kamień milowy w procesie wycofywania substancji zubożających warstwę ozonową. Mowa tu o czynnikach z grupy wodorochlorofl uorowęglowodorów, znanych jako HCFC, a przede wszystkim o bardzo popularnym w istniejących instalacjach - ze względu na bardzo dobre własności termodynamiczne - czynniku[...]

Po warstwie ozonowej czas na klimat PROZON Fundacja Ochrony Klimatu

Czytaj za darmo! »

Kiedy Krzysztof Grzegorczyk (Liquid Carbonic Polska) i Marek Wawryniuk (Termo Products) powoływali w roku 1995 Fundację Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON, globalna rzeczywistość ochrony środowiska była diametralnie różna od dzisiejszej. Polska dopiero debiutowała w międzynarodowych zobowiązaniach środowiskowych.Rok 1995. Polska od pięciu lat jest sygnatariuszem Protokołu Montrealskiego. Dopiero kształtuje się świadomość problemu zanikania warstwy ozonowej, nie mówiąc już o technicznych sposobach jej ochrony. Liquid Carbonic Polska i Termo Products - wiodący gracze branży czynników chłodniczych - dokonują przełomu. Powołują Fundację Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON i rozpoczynają tworzenie krajowej sieci odzysku i regeneracji czynników chłodniczych (Sieć 3R). Jej celem staje się - obowiązkowe dla Polski z racji sygnowania Protokołu - ograniczenie zużycia i emisji do atmosfery substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO). Firmy serwisowe nie muszą już martwić się o prawidłowe postępowanie z czynnikami chłodniczymi. Od Fundacji otrzymują wsparcie w postac[...]

Ustawa F-gazowa od 26 września 2015 roku DOI:


  We wrześniu 2015 roku weszły w życie kolejne zapisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Jak zmiany te wpływają na funkcjonowanie polskiej branży chłodniczo-klimatyzacyjnej?Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2015.881 z dnia 25 czerwca 2015 r.) obowiązuje od 10 lipca 2015 roku i wprowadza do polskiego porządku prawnego postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. Ze względu na konieczność przygotowania rozporządzeń wykonawczych do ustawy, terminy wejścia w życie niektórych artykułów Ustawy zostały ustalone na 26 września i 26 grudnia 2015 roku. Od 26 września 2015 roku weszły w życie artykuły Ustawy, określające obowiązki i odpowiedzialność branży chłodniczej (zarówno wykonawców, jak i firm ich zatrudniających) oraz jej klientów - operatorów (osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie instalacji chłodniczych na konkretnych obiektach) w następujących zakresach: - obowiązek wykonywania instalacji, konserwacji i serwisu (w tym odzysku czynnika i kontroli szczelności) stacjonarnych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających gazy fluorowane przez personel odpowiednio uprawniony, czyli dysponujący tzw. certyfikatem F-gazowym (art. 20 ust. 1-5); - obowiązek posiadania certyfikatu do przedsiębiorstw (art. 29), konieczny m.in. do przyjmowania dostaw substancji kontrolowanych i F-gazów, czyli pisemnego potwierdzenia przyjęcia pojemników zawierających tę substancję lub gaz na stan magazynowy przedsiębiorcy (art. 10 ust. 1-3); - obowiązek odbycia szkolenia, potwierdzonego zaświadczeniem, przez personel odzyskujący czynnik z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach si[...]

Relacja z Walnego Zebrania Członków Krajowego Forum Chłodnictwa 2010

Czytaj za darmo! »

Tegoroczne Walne Zebranie Członków Krajowego Forum Chłodnictwa odbyło się w Warszawie, w Hotelu Mercure Fryderyk Chopin. Początkowo planowane na połowę kwietnia, w ostatniej chwili zostało przełożone na 10 maja. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób. Delegaci podsumowali ciekawe i intensywne półtora roku działalności Związku oraz zapoznali się z ważnymi zagadnieniami przedstawionymi przez ekspertów z zaprzyjaźnionych i partnerskich organizacjiW zebraniu obok członków Forum tradycyjnie uczestniczyli goście - przedstawiciele instytucji rządowych, organizacji biznesowych, mediów i świata nauki. Wszystkich przywitał Prezes Zarządu KFCh Grzegorz Michalski, który po krótkim przedstawieniu reprezentacji Forum oddał głos prowadzącemu zebranie, doświadczonemu w roli przewodniczącego, Andrzejowi Sadowskiemu. Do Komisji Skrutacyjnej jednogłośnie wybrano Józefa Kisielnickiego oraz Mariana Marka Czarnackiego. Tegoroczny porządek obrad obejmował m.in. ocenę ustępującego Zarządu oraz wybór władz na kolejną, VI już kadencję. Obok spełnienia obowiązków statutowych, zebrani mieli możliwość dyskusji oraz kontaktu z ekspertami prezentującymi zagadnienia istotne nie tylko dla Związku, lecz dla całej branży[...]

 Strona 1