Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Kostowski"

Systemy gazowe państw Grupy Wyszehradzkiej


  Zapewnienie bezpieczeństwa i opłacalności dostaw gazu do Polski wymaga nie tylko budowy terminalu LNG w Świnoujściu lecz także budowy nowych połączeń lądowych. Budowane obecnie połączenie systemowe z Czechami, a w dalszej perspektywie połączenia ze Słowacją, otworzą przed Polską dostęp do południowo-wschodniego kierunku zasilania. Budowa nowych połączeń wymaga spojrzenia na systemy krajów sąsiednich jako całość. Ważnym aspektem integracji w ramach Unii Europejskiej jest także otwarcie rynków zgodnie z zasadą swobodnego przepływu towarów i usług, która umożliwia działalność polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, zaś firm zagranicznych - na rynku polskim. Obecnie niezbędna staje się zatem znajomość struktur gazownictwa w krajach sąsiednich. Specyfikę położenia Polski na szlaku tranzytowym z Rosji do Niemiec omówiono obszernie w artykule [10]. Artykuł ten koncentruje się natomiast na strukturze organizacyjnej i technicznej gazownictwa w krajach grupy Wyszehradzkiej, tj. w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Przeobrażenia rynku gazu We wszystkich omawianych krajach trwają przeobrażenia strukturalne gazownictwa związane z liberalizacją europejskiego rynku gazu. Procesy te wynikają z zapisów kolejnych Pakietów Energetycznych, w szczególności z Dyrektywy 55/WE/2003 [5] a następnie Dyrektywy 2009/73/WE [6]. Istotą przeobrażeń jest rozdział przesyłu i dystrybucji oraz rozdział działalności sieciowej od handlowej, co ma stwarzać możliwość wyboru dostawcy gazu przez odbiorcę. Uproszczony model rynku zliberalizowanego (bez uwzględnienia działalności wydobywczej, magazynowej i rynku LNG) ilustruje rys. 1. W nowej dyrektywie 2009/73/WE położono nacisk na całkowite wyłączenie OSP z integracji pionowej (rozdział właścicielski). W przypadku OSD wymaga się natomiast, żeby operatorzy ci byli niezależni w zakresie organizacji i decyzji, lecz nie ma wymagań wydzielania aktywów OSD z przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo [6[...]

 Strona 1