Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN KLIMCZAK"

Symulacja pracy lokalnych źródeł ciepła w budynkach


  W artykule przedstawiono fragment przeprowadzonych prac badawczych realizowanych w ramach jednej z części projektu badawczego finansowanego przez NCBiR. Przedstawiono i krótko scharakteryzowano oprogramowanie symulacyjne Polysun, opisano stworzone modele symulacyjne układów technologicznych źródeł ciepła oraz wskazano przyjęte założenia wejściowe symulacji. W końcowej części scharakteryzowano otrzymane wyniki oraz na ich podstawie przeanalizowano przydatność wygenerowanych profili zużycia energii do dalszych badań, a także wyciągnięto wnioski dotyczące zaimplementowanych funkcjonalności oprogramowania Polysun.WŁAŚCIWY i optymalny, z punktu widzenia efektywności energetycznej, dobór źródła ciepła do budynku mieszkalnego nie jest zagadnieniem prostym. Jakość pracy źródła ciepła, jego sprawność, efektywność energetyczna oraz emisje substancji obciążających środowisko naturalne zależą od wielu, często trudnych do jednoznacznej oceny, czynników, takich jak temperatura zewnętrzna, wewnętrzne zyski ciepła lub nasłonecznienie. Dodatkowym elementem, który coraz częściej należy uwzględniać, jest konieczność integracji źródła ciepła z systemami pozyskiwania energii odnawialnej, takimi jak kolektory słoneczne lub pompy ciepła. Właściwy dobór takiego układu hybrydowego oraz jego integracja z istniejącym lub projektowanym budynkiem wymaga znajomości rozwiązań technicznych i parametrów konwencjonalnych źródeł ciepła, systemów OZE, charakterystyki energetycznej budynku, profilu zużycia ciepłej wody użytkowej, a także danych klimatycznych w miejscu, w którym zlokalizowany jest obiekt. Metoda projektowania i doboru hybrydowych źródeł ciepła uzależniona jest od stopnia złożoności systemu oraz od wiedzy i doświadczenia projektantów. Proste instalacje mogą być projektowane na podstawie nomogramów, tabel katalogowych i wytycznych producentów sprzętu, natomiast bardziej skomplikowane systemy, łączące w sobie wiele wariantów zaopatrzenia w ciepło[...]

Efektywność energetyczna lokalnego systemu ogrzewczego zaopatrującego w ciepło budynki mieszkalne


  Przedstawiono analizę wyników pomiarów zużycia ciepła w zespole wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Na podstawie czteroletnich obserwacji scharakteryzowano sezonową zmienność zużycia, jak i udział poszczególnych rodzajów odbioru ciepła w ogólnym bilansie.DZIAŁANIA zmierzające do podwyższania efektywności energetycznej są w obszarze zainteresowania zarówno państwa, przedsiębiorstw energetycznych, zarządców nieruchomości, jak i samych odbiorców ciepła. Wynika to bezpośrednio z Prawa energetycznego [1], jak i innych uwarunkowań, nie tylko ze sfery przepisów prawnych. Sprzyjają temu: ● polityka ochrony środowiska w skali Unii Europejskiej, która jest jedną z kluczowych polityk Wspólnoty, ● polityka energetyczna państwa, ● polityka energetyczna gmin, ● certyfikacja [2] i auditing budynków, ● tendencje do obniżenie kosztów eksploatacji. Jest to więc kierunek, który przekłada się również na badania naukowe, podejmujące różne aspekty, zarówno w skali globalnej, jak i pojedynczych obiektów lub instalacji. Charakterystyka systemu Badany system zaopatruje w ciepło kompleks 4 budynków mieszkalnych. Obiekty te zostały wybudowane w latach 2003-2004. Każdy z budynków to obiekt 4 - kondygnacyjny, z halą garaży podziemnych i wydzieloną częścią zagospodarowaną na komórki lokatorskie. Budynki charakteryzują się podobnymi rozwiązaniami architektonicznymi, konstrukcyjnymi i cieplnymi. W dwóch budynkach wydzielone są po dwie klatki schodowe, w dwóch - po trzy klatki. Łącznie w skład kompleksu wchodzą 253 mieszkania i dwa lokale usługowe [3, 4]. Według projektu budowlanego budynków dwuklatkowych, zlokalizowano w nich 63 mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej równej 3 088 m2. Do wymiarowania układu przygotowania c.w.u. przyjęto liczbę mieszkańców równą 180 osób. Wskaźniki jednostkowe kształtują się więc następująco: 2,9 osoby/mieszkanie oraz 17,1 m2 powierzchni użytkowej na osobę. W budynkach trzyklatkowych [...]

 Strona 1