Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"A. Gach"

WPŁYW ZWIĄZKÓW POWIERZCHNIOWO-CZYNNYCH NA PROCES KATODOWEGO WSPÓŁOSADZANIA MIEDZI I NANORUREK WĘGLOWYCH DOI:10.15199/67.2017.1.3


  W artykule przedstawiono wyniki badań elektrochemicznego współosadzania miedzi i wielościennych nanorurek węglowych z roztworu siarczanowego (pH 2), w obecności związków powierzchniowo-czynnych: kationowego CTAB i anionowego SDS (0,27-2,7 mM). Pomiary metodą woltamperometrii cyklicznej wykazały, że oba dodatki zwilżające, wpływają na kinetykę redukcji jonów miedzi, lecz obecność CNT ogranicza ich działanie na powierzchni katody, wskutek większej tendencji CTAB i SDS do adsorpcji na hydrofobowej powierzchni cząstek materiału węglowego w głębi elektrolitu. CTAB sprzyja wbudowywaniu się CNT w osnowę miedzi, ułatwiając ich adsorpcję na powierzchni katody i dodatkowe zarodkowanie miedzi na nanorurkach. Skutkuje to zabudowywaniem CNT między ziarnami metalicznymi, tworzeniem osadów o wysokiej porowatości i uzyskiwaniem wysokich wydajności prądowych 95 ± 2%. SDS hamuje adsorpcję CNT na elektrodzie, prowadzi do wbudowania nanorurek wewnątrz kryształów metalu i tworzenia osadów katodowych o mniej rozwiniętej powierzchni, przy wydajności prądowej procesu 61 ± 7%. Słowa kluczowe: elektroliza; kompozyt; miedź; nanorurki węglowe; związki powierzchniowo-czynne INFLUENCE OF SURFACTANTS ON CATHODIC CODEPOSITION OF COPPER AND CARBON NANOTUBES The paper presents electrochemical codeposition of copper and multiwalled carbon nanotubes from sulfate solution (pH 2) in the presence of surfactants: cationic CTAB and anionic SDS (0.24-2.7 mM). Cyclic voltammetry showed that both additives affect the kinetics of copper ions reduction, but CNT hinder the action of surfactants on the cathode surface due to higher affinity of CTAB and SDS to adsorption on hydrophobic nanotubes in the bulk of the electrolyte. CTAB favors incorporation of CNT into the copper matrix, improves their adsorption on the cathode surface and enhances additional copper nucleation on nanotubes. It results in the incorporation of CNT between metal crystals, formation of high porous deposit[...]

 Strona 1