Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW GOMÓŁKA"

Bezinwazyjna diagnostyka uzwojeń magnesujących przy użyciu sztucznych sieci neuronowych

Czytaj za darmo! »

W artykule zaproponowano ideę bezinwazyjnej metody dedykowanej wykrywaniu zwarć w uzwojeniach transformatorów. Metoda oparta jest o wykorzystanie modelu matematycznego transformatora toroidalnego oraz sztucznych sieci neuronowych. Bazując na polowoobwodowym modelu toroidu wyodrębniono sygnały diagnostyczne w postaci odkształconych przebiegów prądu uzwojenia magnesującego, które użyto w procesie uczenia sieci neuronowych. Zamieszczone wyniki testów potwierdzają wysoką skuteczność neuronowego układu diagnostycznego. Abstract. In the article the idea of non-invasive method dedicated to detecting faults in a transformer windings is presented. The method is based on the use of a mathematical model of toroidal transformer and artificial neural networks. On the basis of the semi-field model of the toroid the diagnostic signals, as the distorted current waveforms in the magnetizing windings, were separated and it was used in the learning process of neural networks. Included test results confirm the high efficiency of the neural diagnostic system. (Noninvasive diagnosis of magnetising coil using artificial neural networks). Słowa kluczowe: równania pola elektromagnetycznego, transformator toroidalny, sygnał diagnostyczny, sztuczne sieci neuronowe. Keywords: electromagnetic field equations, toroidal transformer, diagnostics signal, artificial neural networks. Wstęp Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych w których występują uzwojenia magnesujące może prowadzić do ich uszkodzeń, zaś jednym z typowych defektów mogą być zwarcia międzyzwojowe. Tego typu defekty mogą wystąpić także w procesie produkcji. Dlatego ważnym wydaje się być opracowanie odpowiedniej metody, która pod tym kątem pozwoli ocenić stan uzwojenia nowego lub używanego w sposób bezinwazyjny, bez konieczności żmudnego poszukiwania miejsca wystąpienia zwarcia. Ważnym jest również, aby w pewnych przypadkach było możliwe wykrywanie symptomów uszkodzeń, co pozwoliłoby na odpowiednio[...]

Prediction mechanism for the face tracking algorithm

Czytaj za darmo! »

The paper presents a modified version of the algorithm dedicated for face tracking in video stream. The detection procedure involves gradient technique and the prediction of the face coordinates by the modified adaptive Kalman filter. The proposed combination of face contour detection and coordinates extraction can be used in modern interfaces to facilitate user interaction with the computer. Streszczenie. W pracy przedstawiono zmodyfikowaną wersję algorytmu śledzenia twarzy w strumieniu video z wykorzystaniem techniki gradientowej macierzy oraz predykcji współrzędnych twarzy poprzez zmodyfikowany adaptacyjny filtr Kalmana. Zaproponowana metoda wyodrębniania konturu i współrzędnych twarzy może znaleźć zastosowanie w nowoczesnych interfejsach ułatwiających interakcję użytkownika z komputerem. (Algorytm śledzenia twarzy z wykorzystaniem mechanizmu predykcji) Keywords: face tracking, Kalman filter, prediction. Słowa kluczowe: śledzenie twarzy, filtr Kalmana, predykcja.With the accelerating growth of information technology, growing interest in new techniques of human interaction with computers and machines (HCI). One such example is the idea of a traffic control in a virtual 3D scene by tracking the position of the observer's face. Known in the literature, face-tracking algorithms utilize two basic modules: gradient detection module and matrix of hits also referred to as the hit-matrix which is the certain form of the Hough's accumulator space. In this paper w will try to improve the speed up hit-matrix computations by using Kalman filter. Assumed edge detection method The first stage of a classical algorithm for face detection is to determine the matrix of gradients, which will include local changes of illumination in the image obtained in early processing step. Besides determination of the gradients matrix in the vertical and horizontal directions, the suitable gradient matrices for angles of 45o and 135o is calculated, as shown on t[...]

Idea rozszerzonego filtru Kalmana wspomaganego sztuczną siecią neuronową

Czytaj za darmo! »

Modele zanieczyszczeń organicznych w rzece przedstawiane są - w zależności od różnego stopnia złożoności - zarówno w postaci równań różniczkowych zwyczajnych, jak i równań różniczkowych cząstkowych. Problematyka czystości wody w rzekach ciągle jest aktualna i jak dotychczas brak jest opracowań zapewniających utrzymanie wymaganych warunków ekologicznych. Pomimo wzrostu poziomu technologiczneg[...]

 Strona 1