Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"CZESŁAW KOZAK"

Hydrogen profiling in rapidly solidified Al-Fe alloy foils

Czytaj za darmo! »

Elemental composition of rapidly solidified Al-0.2 at.% Fe alloy has been examined using elastic recoil detection technique and Rutherford backscattering spectroscopy to investigate the changes in hydrogen depth distribution under heat treatment. It was found that hydrogen was limited to near-surface region (400 nm) of as-cast foils. Most detected hydrogen was localized in the subsurface regions and estimated to be 3.6 at.%. Strong hydrogen segregation on air-side surface was observed in alloy annealed at 500°C and showed increase in its content up to 9.6 at.%. Streszczenie. Zbadano skład pierwiastkowy szybko zestalonego stopu Al. 0.2 at.%-Fe przy użyciu metod elastycznego odrzutu (ERD) oraz rozpraszania wstecznego Rutherforda (RBS) w celu zanalizowania zmian rozkładu głębokościowego wodoru zachodzących w trakcie obróbki termicznej. Stwierdzono, że koncentracja wodoru była ograniczona do obszaru przypowierzchniowego (400nm) nowowytworzonych powłok. Większość zawartości wykrytego wodoru była umiejscowiona w obszarach podpowierzchniowych i została oszacowana na 3.6 at.%. Dla stopu wygrzewanego w temperaturze 500oC zaobserwowano silną segregację wodoru na zewnętrznej stronie powierzchni oraz wzrost jego zawartości do 9.6 at.%. (Profilowanie wodoru w szybko zestalonych foliach ze stopu Al-Fe). Keywords: Rapid solidification, IBA techniques, Al-Fe alloy, hydrogen. Słowa kluczowe: szybkie zestalanie, techniki analizy wiązki jonowej (IBA), stop Al-Fe, wodór. Introduction Rapid solidification processing (RSP) is an advanced technique that results in alloys with beneficial modifications of microstructure and properties compared with conventionally processed counterparts [1]. Therefore Al based alloys modified through RSP have attracted attention as structural materials as well as versatile materials for electrical engineering. In spite of extensive studies of surface segregation phenomena of alloying elements in rapidly solidified (RS) Al alloy[...]

Pattern formation in centrifugal rapid solidification of Al-Zn alloys

Czytaj za darmo! »

The microstructure including layer-by-layer elemental composition of rapidly solidified Al-6.0; 9.4; 15.0 Zn (at %) alloys has been examined. Three distinct types of microstructure are found out in a transverse cross-section of the foils. Nonuniform Zn depth distribution shows depletion of thin (0.02 μm) surface layers by Zn. The zone at contact foil surface has the highest microhardness value. The effect of Zn content on pattern formation in rapid solidification of the alloys with respect to microhardness on foil transverse cross-section was summarized. Streszczenie. Mikrostruktura stopów Al-6.0; 9.4; 15.0 Zn (w%) otrzymanych w procesie szybkiego zestalania została zbadana włącznie z analizą składu pierwiastkowego warstwa po warstwie. W przekroju poprzecznym folii wyróżniono trzy różne typy mikrostruktur. Nierównomierny rozkład głębokościowy Zn wykazuje zubożenie cienkich (0,02m) warstw powierzchniowych w Zn. Strefa na powierzchni styku folii charakteryzuje się najwyższą wartością mikrotwardości Omówiono wpływ zawartości Zn na powstawanie struktur krystalicznych w procesie szybkiego krzepnięcia tych stopów w odniesieniu do mikrotwardości na przekroju poprzecznym. (Sieci krystaliczne powstające w wirowym procesie szybkiego krzepnięcia stopów Al-Zn) Keywords: rapid solidification, microstructure, rutherford backscattering, microhardness. Słowa kluczowe: szybkie krzepnięcie, mikrostruktura, rozpraszanie wstecznie Rutherforda , mikrotwardość Introduction Nowadays rapid solidification processing (RSP) of Al alloys is a well established method for the preparation both of materials with improved properties and novel alloy compositions because of exceptionally high cooling rates [1,2]. This research presents selected rapidly solidified (RS) foils of Al binary alloys with Zn. At present, RS alloys based on Al-Zn system have received significant attention as new high-performance materials in mechanical and electrical engineering [3[...]

Wpływ biegunowości napięcia stałego na wartość energii łuku elektrycznego palącego się na stykach łącznika W10

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu biegunowości napięcia stałego na wartość energii łuku palącego się w przerwie międzystykowej łącznika w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych styków. Abstract. The article presents results of investigations the effect of direct voltage polarity on the value of electric arc burning in an inter-contact gap of a switch depending on the switch design solutions. (The effect of direct voltage polarity on the value of electric arc burning on the W10 switch contacts). Słowa kluczowe: styki, łuk elektryczny, energia łuku, prąd stały. Keywords: contacts, electric arc, arc energy, direct current. Wstęp W pracy przedstawiono wyniki zmian wartości energii łuku łączników W10 produkcji polskiej w zależności od biegunowości napięcia zasilającego. Obecnie w celu poprawy jakości i trwałości styków stosowanych w łącznikach stosuje się kilka metod ich modyfikacji. Należą do nich: srebrzenie galwaniczne, stosowanie nakładek stykowych oraz implantacja jonowa z zastosowaniem metody dynamicznego mieszania jonowego [1-3]. Do badań użyte były łączniki W10 produkcji polskiej ze stykami miedzianymi srebrzonymi galwanicznie. Stanowisko pomiarowe Badania przeprowadzono na komputerowym stanowisku badawczym opisanym w [4, 5] składającym się z następujących elementów:  układu mechanicznego pozwalającego na sterowanie cyklicznym załączaniem i wyłączaniem łącznika za pomocą elektromagnetycznego układu sterującego z zastosowaniem mikroprocesorowych sterowników czasowych  multimetru Metrahit 29S połączonego z komputerem i rejestrującego temperaturę styku nieruchomego rozłącznego badanego łącznika  układu pomiaru spadku napięcia na zestykach łącznika przy pomocy multimetru Keithley 2000 połąc[...]

Protective coatings based on Zr-Ti-Si-N their physical and mechanical properties and phase composition

Czytaj za darmo! »

Hard and super hard coatings of Zr-Ti-Si-N of from 2.8 to 3.5 μm thickness were fabricated using vacuum arc source with (HF) stimulation. Six series of samples with various Zr and Ti content were studied. The samples were annealed in vacuum and in air at 1200oC. It was found that films with a high Zr and Ti content were thermally stable up to 1180oC. At the same time, a thin oxide layer of 180 to 240nm was found in the surfaces, which protected the sample from destruction. A size of grains of a substitution solid solution (Zr, Ti)N varied from (10 - 12)nm to 25nm, but Ti concentration in the solid solution increased. In the process of annealing, hardness of the best series of samples increased from 39.6 ± 1.4GPa to 53.6GPa, which seemed to indicate that a spinodal segregation along grain interfaces was finished. Tribotechnical characteristics of coatings were measured for various contents of basic elements Zr, Ti, and Si. The work was funded by the project of NAS of Ukraine “Nanomaterials, Nanotechnologies, Nanosystems". Streszczenie. Twarde i supertwarde powłoki Zr-Ti-Si-N o grubości od 2,8 do 3,5 μm zostały wytworzone wykorzystując próżniowe źródło łuku ze stymulacją HF. Przebadano sześć serii próbek o różnej zawartości Zr oraz Ti. Próbki zostały wygrzane w próżni i w powietrzu w temperaturze 1200oC. Wykazano, że warstwy z wysoką zawartością Zr oraz Ti były stabilne termicznie do temperatury 1180oC. W tym samym czasie cienka warstwa tlenku o grubości od 180 do 240nm została zidentyfikowana w obrębie powierzchni, które ochraniały próbkę przed zniszczeniem. Rozmiar ziaren substytutu roztworu stałego (Zr, Ti)N zmieniał się od (10 - 12)nm do 25nm, jednakże koncentracja Ti w roztworze stałym wzrastała. W procesie wygrzewania twardość najlepszej serii próbek wzrosła od 39,6 ± 1,4GPa do 53,6GPa, co wydaje się wskazywać, że oddzielanie spinodalne wzdłuż interfejsu ziaren zostało zakończone. Charakterystyki trybo techniczne[...]

Badanie właściwości powłok ochronnych naniesionych metodą jednowiązkowego dynamicznego mieszania jonowego na powierzchnie styków łączników powszechnego użytku

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawione zostały badania rezystancji przejścia, temperatury i energii łuku palącego się w przerwie międzystykowej, w zależności od rodzaju naniesionej powłoki ochronnej. Abstract. The paper presents testing of transition resistance, temperature and energy of an arc occurring in the contact gap depending on the kind of an applied protective coating. (Testing of properties of prot[...]

Wpływ grubości powłok ochronnych ze srebra na parametry eksploatacyjne łączników powszechnego użytku

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań szybkości degradacji warstwy ochronnej ze srebra o danej grubości naniesionej na styki. Sformułowano odpowiednie wnioski dotyczące doboru odpowiedniej grubości pokrycia srebrem dla danych warunków pracy łącznika. Abstract. The paper presents results of testing of the damage rate of protective silver coating spread on the switch contacts. There have been for[...]

Stabilizacja temperatury pracy łączników przy zastosowaniu powłok wieloskładnikowych wytwarzanych metodą dynamicznego mieszania jonowego

Czytaj za darmo! »

Podczas pracy łącznika jego parametry eksploatacyjne pod wpływem powstającego między rozchodzącymi się stykami łuku elektrycznego ulegają znacznemu pogorszeniu. Związane jest to z degradacją powierzchni styczności, która staje się chropowata i pokrywa się warstwą nalotową. Jedną z metod poprawy właściwości styków jest galwaniczne nanoszenie warstw ochronnych wykonanych np. ze srebra. Przebieg zmian rezystancji zestykowej i temperatury pracy takiego łącznika zarejestrowanych za pomocą stanowiska do badań łączników, opisanego w pracy [1] przedstawia rys. 1. W początkowym okresie badań łącznik charakteryzuje się niską wartością rezystancji przejścia i temperatury łuku. Stan ten utrzymuje się dopóki z powierzchni styku pod wpływem palącego się łuku nie nastąpi odparowanie srebra. [...]

Badania szybkości degradacji powłok ochronnych styków łączników prądu przemiennego za pomocą elektronowej mikroskopii skaningowej i mikroanalizy rentgenowskiej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań zmian koncentracji powierzchniowej srebra zachodzących w trakcie eksploatacji w powłokach ochronnych naniesionych galwanicznie na styki miedziane łączników powszechnego użytku. Abstract. The paper presents results of investigations into operating changes in the surface concentration of silver of protective coatings electroplated onto copper contacts of commonl[...]

Zastosowanie sensorów termoelektrycznych do analizy gazów

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach dużo uwagi poświęcono opracowaniu mikroelektronicznych przetworników (czujników) pomiarowych różnych wielkości fizycznych i chemicznych, takich jak czujniki temperatury, ciśnienia, przyspieszenia, indukcji pola magnetycznego, natężenia promieniowania, wilgotności oraz składu chemicznego gazów. Czujniki gazów mają duże zastosowanie w przemyśle chemicznym, elektronicznym, l[...]

Morphotropic phase boundary in Bi1-xCaxFe1-x/2Nbx/2O3 multiferroics

Czytaj za darmo! »

Investigation of crystal structure, magnetic and piezoelectric properties of polycrystalline Bi1-xCaxFe1-x/2Nbx/2O3 system was performed by X-ray diffraction, Mössbauer spectroscopy, Vibrating Sample Magnetometry (VSM), and Piezoresponse Force Microscopy (PFM). It is shown that increasing niobium content induces a polar-to-nonpolar morphotropic boundary near the x=0.19. The piezoresponse is significantly enhanced near the morphotropic boundary. The piezoelectric properties of parent antiferromagnet BiFeO3 with a cycloidal spatially modulated spin structure and polar weak ferromagnet Bi0.82Ca0.18Fe0.91Nb0.09O3 are compared and analyzed. Streszczenie. Struktura krystaliczna oraz właściwości magnetyczne i piezoelektryczne polikryształu Bi1-xCaxFe1-x/2Nbx/2O3 zostały zbadane przy użyciu dyfrakcji rentgenowskie, spektroskopii Mosswbauera, magnetometrii z wibrującą próbką (VSM) oraz mikroskopii odpowiedzi elektrycznej (PFM). Wykazano, że rosnąca zawartość niobu wymusza powstanie granicy morfotropowej pomiędzy obszarem polarnym i nie polarnym w pobliżu x=19. Odpowiedź piezoelektryczna jest znacząco lepsza w pobliżu granicy morfotropowej. Zbadano i porównano właściwości piezoelektryczne macierzystego antyferromagnetyka BiFeO3 z cykloidalnym modulowanym przestrzennie momentem spinowym oraz słabego ferromagnetyka polarnego Bi0.82Ca0.18Fe0.91Nb0.09O3. (Morfotropowa granica fazowa w multiferroikach Bi1-xCaxFe1-x/2Nbx/2O3). Keywords: multiferroics, morphotropic phase boundary, piezoelectricity, magnetization. Słowa kluczowe: multiferroiki, morfotropowa granica fazowa, piezoelektryczność, magnesowanie. Introduction BiFeO3 is a single phase material in which both magnetic and ferroelectric orderings occur at temperatures much higher than room temperature. Antiferromagnetic ordering arises at TN=643 K whereas dipole ferroelectric ordering appears at much higher temperature of about 1100 K [1]. Below 1100 K the unit cell is described by the polar space [...]

 Strona 1  Następna strona »