Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF HOINKA"

Przegląd technologii kogeneracyjnych w krajowym systemie cieplno-energetycznym DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analizy energetycznej i ekonomicznej krajowych technologii dużej kogeneracji. Wykonano prze- gląd sprawności egzergetycznej wytwarzania ciepła w węglo- wych blokach ciepłowniczych z turbinami przeciwprężnymi i upustowo-kondensacyjnymi, uciepłownionej elektrowni węglowej oraz bloku ciepłowniczym gazowo-parowym. Wy- konano również analizę wskaźnika PES (Primary Energy Sa- ving) w tych technologiach. Zwrócono uwagę na możliwość poprawy efektywności ekonomicznej elektrociepłowni przez zastosowanie zasobników ciepła. Keywords: high cogeneration technology, heating blocks, Pri- mary Energy Saving Abstract Presents the results of energy and economic analysis of the national high cogeneration technology. A review is presented concerning the efficiency of heat exergy production of coal- fired district heating blocks with the back pressure and extrac- tion-condensing turbines, coal-fired power station adapted for the production of heat feeding and gas/steam generation unit. An analysis has also been carried out concerning the PES (Pri- mary Energy Saving) indicator used in these technologies. At- tention is drawn to the possibility of improving the economic efficiency of power plants by applying heat reservoirs. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Prof. dr hab. inż. Andrzej Ziębik; Instytut Techniki Cieplnej, Poli- technika Śląska; andrzej.ziebik@polsl.pl **) Dr inż. Krzysztof Hoinka; Instytut Techniki Cieplnej, Politechni- ka Śląska; krzysztof.hoinka@polsl.pl ***) Dr inż. Marcin Liszka; Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska; marcin.liszka@polsl.pl Przegląd technologii kogeneracyjnych w krajowym systemie cieplno-energetycznym [...]

Aplikacja CHP_strateg do kreowania strategii dużej wysokosprawnej kogeneracji


  Zamieszczono opis działania programu komputerowego CHP_Strateg, narzędzia informatycznego z wbudowanym interfejsem graficznym, za pomocą którego możliwa jest kompleksowa analiza techniczno-ekonomiczna układów kogeneracyjnych oraz przedstawiono sposób pracy z aplikacją.APLIKACJA CHP_Strateg powstała jako produkt finalny Projektu Badawczego Rozwojowego pod tytułem "Opracowanie dedykowanej aplikacji komputerowej dla kreowania strategii wysokosprawnej dużej kogeneracji, przy uwzględnieniu kryteriów ekonomicznych i środowiskowych, w tym emisji CO2". Projekt był finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu było opracowanie algorytmów i programu komputerowego wspomagającego decyzje w zakresie wyboru przez przedsiębiorstwa energetyczne optymalnej technologii wysokosprawnej dużej kogeneracji. Głównymi projektantami i wykonawcami aplikacji byli pracownicy Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Wszelkie aktualne informacje na temat projektu znajdują się na stronie domowej: www.itc.polsl.pl/CHP_Strateg. Za pomocą programu komputerowego CHP_Strateg możliwa jest kompleksowa analiza energetyczno-ekonomiczna podstawowych układów dużej kogeneracji. Aplikacja ta pełni funkcję programu doradczego dla potencjalnych inwestorów obiektów dużej kogeneracji. Wynikiem jej zastosowania jest przedwstępne studium wykonalności układu wysokosprawnej dużej kogeneracji. Oprogramowanie CHP_Strateg zostało zaprojektowane dla warunków otoczenia prawno-ekonomicznego Polski. Analizy i modele symulacyjne programu umożliwiają rozpatrywanie następujących technologii na poziomie komercyjnej dostępności: ● elektrociepłownia parowa z turbiną przeciwprężną i upustowo-przeciwprężną, ● elektrociepłownia parowa z turbiną upustowo-kondensacyjną, ● elektrociepłownia gazowo-parowa z kotłem odzyskowym, ● elektrociepłownia gazowa ze spalinowym wymiennikiem ciepła, ● elektrociepłownia parowa z instalacją usuwa[...]

 Strona 1