Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MAREK SZYMCZAK"

Spalanie wysuszonego osadu ściekowego wymieszanego z korą sosnową


  Zaproponowano sposób wykorzystania wysuszonego osadu ściekowego o 90% udziale s.m., jako paliwa do współspalania z korą sosnową. Zastosowanie takiego paliwa ma na celu uzyskanie dodatkowego, odnawialnego źródła energii. Przedstawiono wyniki badań.PODPISANIE przez Polskę w 2002 roku Protokołu z Kyoto wprowadza obowiązek zredukowania emisji gazów cieplarnianych i pyłów. Takie działanie wspiera Unia Europejska przez wprowadzenie Dyrektywy 2001/77/WE w sprawie produkcji energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii. Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki socjalnej z 30 maja 2003 roku w sprawie szczegółowego obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, co w efekcie daje możliwość współspalania paliw stałych. Na świecie zasoby biomasy szacowane są na poziomie 280 EJ/rok i są o około 6 razy wyższe niż stopień ich wykorzystania. Natomiast zwiększenie produkcji biomasy wiąże się z koniecznością przeznaczenia znacznych powierzchni ziemi pod uprawę roślin energetycznych. Światowe zasoby biomasy obecnie pokrywają od 9 do 13% zapotrzebowania na energię. Dane statystyczne wykazują wyraźną tendencję zwyżkową, jeśli chodzi o ilości osadów komunalnych i przemysłowych do zagospodarowania. Szacuje się, że w roku 2010 strumień masy osiągnie wartość 62 tys. Mg s.m./rok, a w roku 2015 720 Mg s.m./rok. Zagospodarowanie osadów ściekowych sprowadzało się dotychczas do jego składowania, kompostowania, ponownego zagospodarowania w rolnictwie, jako nawozu [...]

Zastosowanie aktywnych filtrów EMI do redukcji zaburzeń przewodzonych generowanych przez falownik DOI:10.15199/48.2018.03.28

Czytaj za darmo! »

Rozwój nowoczesnych przekształtników, działających na wysokich częstotliwościach, paradoksalnie doprowadził do tego, że waga i rozmiar filtrów EMI w nich użytych, mogą być większe niż sam przekształtnik [1, 2]. W związku z tym od kilkunastu lat prowadzi się badania nad możliwością zastosowania rozwiązań aktywnych do tłumienia zaburzeń przewodzonych, zastępując filtry pasywne lub znacznie poprawiając ich właściwości [3, 4, 5, 6]. Dzięki układom aktywnym możliwe jest zredukowanie rozmiaru, wagi i ceny filtrów. We wcześniejszym artykule [7] zostały przeanalizowane podstawowe struktury filtrów aktywnych ze wskazaniem ich wad i zalet oraz warunków poprawnej pracy. Kolejna publikacja [8] przedstawiała wyniki badań eksperymentalnych dwóch z sześciu możliwych konfiguracji filtrów, prezentując ich charakterystyki tłumienności wtrąceniowej oraz potwierdzając kryteria doboru odpowiedniej struktury do danych warunków pracy. Niniejszy artykuł natomiast omawia wyniki badań z zastosowania dwóch typów filtrów (typ III - detekcja napięcia i usuwanie prądu zaburzeń i typ IV - detekcja i usuwanie napięcia zaburzeń) oraz ich kaskadowego połączenia, do tłumienia zaburzeń wspólnych CM (common mode), generowanych przez falownik DC/AC. Filtry aktywne EMI Rys.1. Schemat zastępczy z filtrem przeciwzaburzeniowym Zadaniem filtru jest detekcja i redukcja zaburzeń generowanych przez źródło (odbiornik), tak aby nie przedostawały się one do sieci zasilającej (rys. 1). Filtry aktywne można podzielić ze względu na typ sprzężenia oraz sposób detekcji i kompensacji zaburzeń. Zgodnie z tym, ze względu na zastosowane sprzężenie można wyróżnić dwie grupy filtrów: ze sprzężeniem zwrotnym (feedback-type) oraz bez sprzężenia (feedforward-type). Współczynnikiem określającym stopień redukcji zaburzeń EMI przez filtr jest tłumienność wtrąceniowa IL (oznaczana też α) i definiowana (w skali decybelowej) jako (1) stosunek wartości skutecznej napięcia na zaciskac[...]

Sterownik dwukierunkowego wielomodułowego przekształtnika DC//DC zrealizowany na platformie FPGA DOI:10.15199/48.2018.03.07

Czytaj za darmo! »

Rosnące zapotrzebowanie na "czystą" energię elektryczną, wymaga zmiany tradycyjnego sposobu jej przetwarzania i zarządzania. Integracja odnawialnych źródeł energii (OZE) z systemem elektroenergetycznym, opartym głównie na konwencjonalnych źródłach energii niesie za sobą konieczność stosowania dodatkowych pośrednich stopni jej przetwarzania, w celu zapewnienia najwyższego stopnia niezawodności całego systemu. Nowa wizja systemu elektroenergetycznego przewiduje zastosowanie inteligentnych mikrosieci (w literaturze anglojęzycznej określanych jako smart grids i microgrids) skupiających lokalnie rozproszone źródła, magazyny i odbiorców energii elektrycznej [1]. W obecnej fazie prowadzonych prac badawczych, szczególnie ciekawa i obiecująca jest koncepcja rozwoju mikrosieci prądu stałego, której centralną magistralę stanowi linia prądu stałego charakteryzująca się średnim napięciem [2]. Do linii tej dołączone są zarówno źródła OZE jak również stacjonarne magazyny energii i jej odbiorcy. Mikrosieci DC (rys.1), wyposażone w nowoczesne przekształtniki energoelektroniczne oraz inteligentne czujniki mogą zapewnić wysoki stopień niezawodności, łatwość rekonfiguracji i rozbudowy oraz wygodne zarządzanie przepływem tej energii, dopasowanym do aktualnego zapotrzebowania [1]. Ze względu na konieczność zapewnienia sprzęgu DC//DC o odpowiednio dużej przekładni napięciowej i dużej mocy, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej częstotliwości łączeń tranzystorów, przy obecnej technologii łączników półprzewodnikowych, uzasadnione jest stosowanie układów modułowych [3]. Przekształtniki wielomodułowe mogą występować w różnych konfiguracjach połączeń (rys. 2), dzięki czemu mogą być łatwo dopasowywane do różnych potrzeb, bez konieczności zmiany parametrów pojedynczego modułu. Główne korzyści płynące z modułowej struktury sprzęgu to: zwiększenie mocy układu, możliwość zwielokrotnienia przekładni napięciowej oraz wzrost niezawodności np. przez zasto[...]

 Strona 1