Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ LASKOWSKI"

Wpływ błędów fazy sygnałów radiolokacyjnych na ich parametry użytkowe

Czytaj za darmo! »

Podział sygnału na składowe I/Q (ang. Inphase, Quadrature) jest stosowany w elektronice od dłuższego czasu [2,3].Wprowadzenie cyfrowej obróbki sygnału spowodowało zainteresowanie podziałem sygnału na składowe o mniejszej częstotliwości próbkowania. Zastosowanie mniejszej częstotliwości próbkowania umożliwia zastosowanie tańszych elementów oraz upraszcza konstrukcję układu. Dodatkową zaletą [...]

Wpływ krzywej łamanej modulacji FM na odstęp listka głównego od bocznych w sygnałach radiolokacyjnych

Czytaj za darmo! »

Zastosowanie krzywej łamanej modulacji FM w sygnałach radiolokacyjnych typu chirp nie jest rozwiązaniem nowym. Rozwiązania takie były badane [12] do tej pory w dość wąskim zakresie i dotyczyły pojedynczych przypadków, realizowanych z użyciem linii z akustyczną falą powierzchniową. Niniejszy artykuł jest rozszerzeniem tych badań, obejmującym pewien zakres zmian nachylenia segmentów bocznych oraz zastosowanie różnych funkcji wagowych podczas detekcji sygnału. Zastosowanie krzywej łamanej dynamiki modulacji FM w detekcji listka głównego zostało opisane w literaturze [12]. Analizy dokonano dla sygnału o paśmie 7,35 MHz i czasie trwania 10 µs. W przedstawionym przykładzie uzyskano 12 dB redukcję listków bocznych spowodowanych efektem obcięcia i zjawiskiem Fresnela. Opis sygn[...]

Analiza błędów amplitudowego ważenia sygnałów radiolokacyjnych


  Są dwa cele w pracach dotyczących badania funkcji wagowych: pierwszym jest maksymalny odstęp listka głównego od bocznych, a drugim jest minimalizacja szerokości listka głównego. Pierwszy ze wspomnianych celów jest związany z możliwością pomiaru obiektów słabo odbijających sygnał pomiarowy, drugi jest związany z dokładnością pomiaru czasu powrotu sygnału sondującego, a przez to z dokładnością w pomiarze odległości. Uzyskanie odstępu rzędu 70…85 dB listka głównego od bocznych pozwala na zmniejszenie zjawiska maskowania obiektów słabo odbijających promieniowanie fali radarowej w pobliżu obiektów dobrze odbijających wiązkę promieniowania. Niestety zastosowanie funkcji wagowej umożliwiającej otrzymanie dużego odstępu listka głównego od bocznych skutkuje poszerzeniem listka głównego sygnału po kompresji, co zmniejsza dokładność pomiaru. Jednym z czynników, który może wpływać na odstęp listka głównego od bocznych są zmiany amplitudy sygnału poddawanego kompresji. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowych odstępu listka głównego od bocznych z zastosowaniem dwóch schematów zniekształcenia amplitudy. Oprogramowanie oraz warunki przeprowadzenia symulacji Symulacje zostały przeprowadzone przy użyciu autorskiego oprogramowania napisanego pod systemem Linux z wykorzystaniem bibliotek fftw, Qt, qwt. Wyniki obliczeń zostały zgromadzone w bazie danych PostgresQL dla ułatwienia zarządzania nimi. Aby zautomatyzować proces symulacji, w oprogramowaniu wprowadzono automatyczne wyszukiwanie listka głównego. W przeprowadzonych badaniach kryterium detekcji listka głównego określono jako: - do listka głównego jest zaliczana próbka sygnału po kompresji o największej amplitudzie, - od tej próbki następuje porównanie wartości dwóch sąsiednich próbek do momentu, gdy następna próbka jest większa od poprzedniej w przedziale czasu od próbki maksymalnej do końca trwania sygnału, przy czym wszystkie te próbki są zaliczane do listka g[...]

 Strona 1