Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piot r Nikończuk"

Neuronowy model efektywności energetycznej urządzenia ziębniczego


  W artykule przedstawiono utworzony model neuronowy efektywności energetycznej oraz ziębniczej urządzenia ziębniczego z rekuperacją ciepła skroplin (pochodzących z procesu oziębiania i odwilżania powietrza) w zależności od trzech parametrów: temperatury wewnątrz komory, temperatury na zewnątrz komory, strumienia masowego skroplin. Model utworzono za pomocą relatywnie prostej sieci neuronowej zawierającej jedną warstwę dziesięcioneuronową w warstwie ukrytej. Będzie on wykorzystany w przyszłości przy tworzeniu bardziej złożonego modelu efektywności urządzenia ziębniczego. Neural mod el of energy eff iciency of a refrigerating device The paper presents the neural model of energy efficiency and COP of a refrigerating device with the recovery of heat from dew condensate (from the process of cooling and dehumidifying the moist air) depending on three parameters: temperature inside the chamber, ambient temperature and condensate mass flux. The model was created using a relatively simple neural network containing one ten-neuron layer in the hidden layer. It will be used in future development of a more complex model of energy efficiency of refrigerating devices.Sieci neuronowe stosuje się do modelowania zjawisk, zachowań maszyn i urządzeń. Najczęściej stosuje się modele neuronowe takich procesów lub zjawisk, które trudno opisać matematycznie. Modelowanie za pomocą sieci neuronowych stosuje się praktycznie we wszystkich dziedzinach nauki: ekonomii, medycynie, naukach technicznych, itp. [7, 9]. Jednym z takich zjawisk, dla którego trudno utworzyć model matematyczny jest efektywność energetyczna urządzenia ziębniczego. Przykładami wykorzys[...]

 Strona 1