Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"JERZY KALENIK"

Zastosowanie klejów anizotropowych w postaci folii w technologii flip chip oraz montażu paneli wyświetlaczy ciekłokrystalicznych

Czytaj za darmo! »

Koncepcja przewodnictwa jednokierunkowego znana jest już od kilkudziesięciu lat, bowiem już na początku lat 60. ubiegłego wieku takie firmy, jak IBM, 3 M oraz Chomerics opatentowały anizotropowe warstwy przewodzące. Ale dopiero w latach 90. nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania tymi klejami. Anizotropowe kleje przewodzące są obecnie szeroko stosowane w wielu technologiach [1-4], gdzie wy[...]

Temperature control for disposable lab-on-chip microsystems


  The rapid development of lab-on-chip microsystems for chemical or biochemical analysis have taken place for last years. Many of analytical reactions should be carried out at defined temperature so they need temperature stabilization. The microsystems for biochemical analysis of human fluids should be disinfected thoroughly or used only once. The disposable parts of microsystem need to be very simple, cheap and environment friendly because of the large number of these components applied and disposed, for example microsystems for dialysis monitoring. The aim of this work was to elaborate very simple, cheap and environment friendly system for temperature stabilization of disposable postdialysate fluids analysis microsystem. Temperature measurement methode for lab-on-chip application In typical temperature control applications two separate elements are used - heater and temperature sensor. The disadvantage of such approach in microsystem technology is necessity of applying tw[...]

Investigation of multiple degradation and rejuvenation cycles of electroluminescent thick film structures


  Copper doped zinc sulfide displays electroluminescent prosperities and it is used as a phosphor in thick film light emitting structures. Such electroluminescent structures, or alternating current electroluminescent devices (ACEL), are used as backlight for liquid crystal displays in portable electronic devices (cell phones, notebooks, PDAs, etc.) and as a source of light in the advertising industry. Unfortunately such structures are prone to degradation and have a limited life time [1, 2]. Degraded electroluminescent thick film structures can be rejuvenated by annealing [1]. An attempt to investigate the possibility of repeated rejuvenation of degraded EL lamps was undertaken. The goal of this investigation is to better understand the mechanism of degradation and rejuvenation of thick film EL lamps and prolong their life time. Alternating Current Electroluminescent Devices (ACEL) Typical EL lamps are fabricated as a multi-layer thick film structures. A layer of phosphor, for examp[...]

Stabilność wybranych właściwości bezołowiowych połączeń lutowanych w grubowarstwowych układach hybrydowych

Czytaj za darmo! »

W 2003 r. Parlament Europejski uchwalił dyrektywy RoHS orazWEEE które ograniczają dopuszczalną zawartość szkodliwych substancji takich jak: ołów, kadm, rtęć i sześciowartościowy chrom w sprzęcie elektronicznym. Od tego momentu prowadzone są liczne prace nad lutami bezołowiowymi. Mimo dużych nakładów przeznaczonych na te prace, termin zakazu stosowania lutów bezołowiowych był wielokrotnie prz[...]

High voltage power supply for excitation of cold emission of electrons from a carbon nanotube cathode


  The goal of the Nanocafe project is preparation of a new type of cold cathode based on nanocomposite material that is nanostructural carbonaceous film. This film consists of composite nanostructural material built of carbon nanotubes, carbonaceous and metal nanocrystals. Also, a prototype of light source, using this new type of a cathode, as a source of electrons, is to be constructed. A special high voltage direct current power supply was designed and constructed. This power supply is used to power and test nanocarbon electron emitters. This device consists of four sections, al[...]

Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnych


  Istota układu ogrzewania próbki cieczy. Ważnym zagadnieniem badawczym jest wieloparametryczna ocena parametrów cieczy biologicznych. Umożliwia ona klasyfikację stanu organizmu, który ją wyprodukował, np. w weterynarii stan zapalny gruczołów mlecznych jest określany na podstawie badań mleka [1]. Obecnie badana i optymalizowana jest metoda klasyfikacji ośrodków ciekłych, polegająca na poddawaniu cieczy, wypełniającej krótki odcinek kapilary optycznej, wymuszonym cyklom termicznym [2]. Cykle te powstają na skutek lokalnego ogrzania fragmentu kapilary wykorzystując grzejnik oporowy - rys. 1. Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki jest istotna ze względu na możliwości interpretacji wyników otrzymywanych z cykli pomiarowych oraz ze względu na określenie zakresu możliwych do zbadania cieczy, jak i ze względu na optymalizację konstrukcji głowicy. Popularne w metodach analitycznych przybliżenie rozwinięcia warstwowego układu kapilara-grzejnik dla badanych układów prowadzi do znacznych odchyłek, które praktycznie uniemożliwiają projektowanie i optymalizację wieloparametrycznego czujnika kapilarnego.Parametry i technologia grzejników Praktyczne aplikacje czujnika kapilarnego związane są z wymiennością optrod[...]

Deterioration of cathodoluminescent lamps properties DOI:10.15199/13.2015.3.7


  The need for energy conservation forces trials to elaborate new energy effective light sources for lighting purposes. Traditional luminescent lamps are more effective than conventional, incandescent light bulbs. They still use filamentary cathodes as an electron source. Heated cathode consumes energy that is not converted to light. Field emission is the way of effective electrons generation. The authors carried out attempts to construct a luminescent lamp based on field emission cathode. Nickel-carbon film containing carbon nanotubes was applied as the top layer of the cathode for electron emission enhancement. Carbon nanotube films (CNT) are used in many electronic and optoelectronic devices due to their electronic properties. One of these properties is efficient field emission. Stability of field emission is connected to the adhesion of CNT film to a substrate and to the possibility of dense distribution of nanotubes on the surface of a film. Recently, many applications of carbon materials of various form of carbon, as well as carbon coatings of metal and semiconductor for field emitters and arrays have been reported [1, 2].Carbon layers containing carbon nanotubes have interesting feature - high and long lasting field emission [3, 4]. The layers were applied as cathodes in electronic valves and as electron sources in flat displays. Luminescent lamp construction Luminesce[...]

Wieloparametryczna klasyfikacja właściwości użytkowych biopaliw ciekłych – głowica współpracująca z optrodami kapilarnymi


  Biopaliwa ciekłe obecnie występują najczęściej w postaci mieszanin przetworzonych i nieprzetworzonych cieczy pochodzenia roślinnego z cieczami otrzymanymi z paliw kopalnych (ropa naftowa). Ze względów ekologicznych obecnie bardzo interesującą grupę stanowią mieszaniny (BDF - Bio-Diesel Fuel) olejów napędowych (DF - Diesel Fuel) z estrami metylowymi (FAME - Fatty Acid Methyl Ester) lub olejem rzepakowym [1]. Należy zauważyć, że oleje napędowe są skomplikowanymi mieszaninami węglowodorów parafinowych, naftenowych, aromatycznych oraz ich pochodnych o liczbie atomów węgla w cząsteczce 11…25. Dla porównania nieprzetworzony olej rzepakowy ma cząsteczki zawierające do 57 atomów węgla a FAME do 23 atomów węgla [2], wobec czego biopaliwa ciekłe mogą charakteryzować się innymi parametrami niż paliwa klasyczne [3] - tab. 1. Skład węglowodorowy DF zależy przede wszystkim od charakterystyki ropy i od zastosowanych procesów rafineryjnych. Głównymi komponentami oleju napędowego są destylaty atmosferyczne z ropy naftowej, a także frakcje uzyskane w katalitycznych procesach rozkładowych. Paliwa handlowe zawierają niewielkie ilości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Komponenty z destylacji pierwotnej zawierają przeważnie układy 2-3- pierścieniowe, zaś z procesów rozkładowych 4-6-pierścieniowe. Oleje napędowe zawierają także liczne dodatki uszlachetniające, które można podzielić na dwie grupy: działające w systemie dystrybucji paliwa, lub działające w układzie paliwowym i silniku. Do pierwszej grupy należą: depresatory, inhibitory korozji, deemulgatory, dodatki przeciwpienne, dodatki przeciwstarzeniowe i biocydy. Do drugiej grupy zalicza się: detergenty, dodatki zwiększające liczbę cetanową, dodatki poprawiające proces spalania, dodatki smarnościowe, barwniki i znaczniki. Obecnie do szybkiej oceny właściwości użytkowych paliw dla silników wysokoprężnych stosowane są sensory lepkości. Niestety, biorąc pod uwagę skomplikowany[...]

 Strona 1