Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA SOBCZAK"

Novel herbicide active substances on the Polish market Nowe substancje aktywne herbicydów stosowane w Polsce DOI:10.15199/62.2017.1.31


  A review with 14 refs. Pelargonic acid was the only herbicide with a new mode of action. Ponad 25% substancji aktywnych herbicydów stosowanych obecnie w Polsce (25 z 93) została wprowadzona na rynek w XXI w. Chociaż ostatnie lata przyniosły wzrost liczby grup chemicznych herbicydów dostępnych dla polskich rolników, to liczba substancji aktywnych oraz ich mechanizmów działania zmalała odpowiednio z 98 do 93 i z 22 do 20. W analizowanym okresie na rynek trafiła tylko jedna substancja (kwas pelargonowy) posiadająca nowy mechanizm działania. Jedną z grup agrochemikaliów stosowanych w produkcji roślinnej są środki ochrony roślin. Mogą one być toksyczne dla określonych grup organizmów żywych. Preparaty te są w sposób celowy uwalniane do środowiska. Zarówno ze względu na przesłanki merytoryczne, jak i na presję opinii publicznej sprzedaż i stosowanie środków ochrony roślin zostały bardzo ścisłe obwarowane przepisami prawa1). Przed dopuszczeniem do obrotu środki ochrony roślin są dokładnie badane pod kątem bezpieczeństwa stosowania i skuteczności działania, a ich wprowadzenie na rynek jest rejestrowane. Jednostką odpowiedzialną za dopuszczanie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania w Polsce jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Od strony chemicznej każdy środek ochrony roślin jest mieszaniną wielu różnych związków. Głównym składnikiem, odpowiedzialnym za działanie preparatu, jest substancja aktywna (czynna). Firmy agrochemiczne starają się wprowadzać na rynek nowe substancje aktywne, poszukując preparatów bardziej skutecznych, bardziej selektywnych, bezpieczniejszych dla środowiska naturalnego oraz posiadających nowe mechanizmy działania przydatne w zwalczaniu agrofagów, które z biegiem czasu mogą wykształcić odporność na substancje stosowane dotychczas2-4). Wraz z narastaniem odporności agrofagów oraz wzrostem wymogów dotyczących bezpieczeństwa, stare substancje aktywne są sukcesywnie wycofywane ze stosowania. Celem o[...]

Nowe substancje aktywne insektycydów stosowane w Polsce DOI:10.15199/62.2017.6.30


  Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin jest ściśle regulowane przepisami zarówno unijnymi, jak i polskimi. Jednostką odpowiedzialną za ich dopuszczanie do stosowania w Polsce jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Dostępność środków ochrony roślin na rynku ulega nieustannym zmianom. Zmiany te wynikają zarówno z inicjatywy firm agrochemicznych, które poszukują preparatów skuteczniejszych i lepiej odpowiadających potrzebom rolnictwa, jak i ze względów regulacyjnych, gdyż środki niespełniające kryteriów bezpieczeństwa, a także środki, na które organizmy szkodliwe się uodporniają są stopniowo wycofywane z użycia. Od strony chemicznej każdy środek ochrony roślin jest mieszaniną wielu różnych związków. Głównym składnikiem odpowiedzialnym za działanie preparatu jest substancja aktywna (substancja czynna). Celem badań było przedstawienie zmian liczebności oraz mechanizmów działania substancji aktywnych insektycydów w Polsce na przełomie XX i XXI w. Insektycydy to preparaty do zwalczania szkodników, głównie owadów. Ze względu na różnice w interpretacji pojęcia insektycydy w pracy przyjęto, że należą do nich środki owadobójcze oraz preparaty przeznaczone do zwalczania pajęczaków (akarycydy) i nicieni (nematocydy). Nie uwzględniono natomiast rodentycydów przeznaczonych do zwalczania gryzoni i moluskocydów stosowanych przeciw ślimakom. Analiza objęła tylko i wyłącznie środki ochrony roślin stosowane w rolnictwie. Nie uwzględniono preparatów stosowanych w Polsce poza rolnictwem (np. muchozol, produkty do ochrony mebli przeciw kornikom), wprowadzanych do obrotu na mocy odrębnych przepisów.Analizując dostępność insektycydowych substancji aktywnych posłużono się metodyką zastosowaną w[...]

Nowe substancje aktywne fungicydów stosowanych w Polsce DOI:10.15199/62.2017.6.39


  Środki ochrony roślin mogą być toksyczne dla określonych grup organizmów żywych. Jednocześnie są one w sposób celowy uwalniane do środowiska. Zarówno ze względu na przesłanki merytoryczne, jak i na presję opinii publicznej sprzedaż i stosowanie środków ochrony roślin zostały bardzo ścisłe obwarowane przepisami prawa. Ich wprowadzanie do obrotu odbywa się po wielostronnych badaniach i ocenie bezpieczeństwa1). Jednostką odpowiedzialną za dopuszczanie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania w Polsce jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dostępność środków ochrony roślin na rynku ulega nieustannym zmianom. Zmiany te wynikają zarówno z inicjatyw firm agrochemicznych, które poszukują preparatów skuteczniejszych i lepiej odpowiadających potrzebom rolnictwa, jak i ze względów regulacyjnych, gdyż środki niespełniające ciągle rosnących kryteriów bezpieczeństwa są stopniowo wycofywane ze stosowania. Rosną także możliwości wykrywania pozostałości środków ochrony roślin w zebranym materiale roślinnym oraz glebie2-4). Od strony chemicznej każdy środek ochrony roślin jest mieszaniną wielu różnych związków. Głównym składnikiem, odpowiedzialnym za działanie preparatu jest substancja aktywna (substancja czynna). Celem opracowania było przedstawienie zmian w dostępności substancji aktywnych będących podstawowymi składnikami fungicydów, czyli środków przeznaczonych do zwalczania chorób grzybowych roślin, w Polsce w XXI w. Analizując dostępność fungicydowych substancji aktywnych posłużono się metodyką zastosowaną wcześniej przez Matyjaszczyk i Sobczak5, 6) dla analizy zmian dostępności herbicydów (środków chwastobójczych) oraz insektycydów (środków służących zwalczaniu szkodników). Analiza objęła okres od stycznia 2001 r. do stycznia 2017 r. Przeanalizowano ponadto rynek polski pod kątem dostępności fungicydowych substancji aktywnych z końcem XX w. (czyli w 2000 r.). Sporządzono wykaz wszystkich substancji aktywnych fungicydów, które w X[...]

Prośrodowiskowe metody wentylacji obiektów inwentarskich


  Konieczność ochrony środowiska naturalnego jest potrzebą i wymogiem dotyczącym produkcji rolnej - szczególnie hodowli zwierząt. Dlatego zaprojektowano i podjęto badania nad systemami wentylacji grawitacyjnej w budynkach inwentarskich. Badania prowadzone są w ramach projektu badawczego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 i zakładają dalsze doskonalenie rozwiązań technicznych oraz kontrolę chemiczną uzyskanej masy roślinnej.INTENSYWNA produkcja zwierzęca charakteryzuje się tworzeniem obiektów i ferm o dużej obsadzie zwierząt i znacznym ich zagęszczeniem na powierzchni użytkowej budynku. Sytuacja taka wymaga doskonale dopracowanych systemów technologicznych, zgodnych z kierunkiem chowu zwierząt, a także bezbłędnie zaprojektowanej i działającej niezawodnie wentylacji budynku. Niezawodność wymiany powietrza w budynkach, dostosowana do temperatury i wilgotności zewnętrznej oraz wewnątrz budynku jest podstawą powodzenia cyklu produkcyjnego w obiekcie. Wymagania związane z wymianą powietrza w budynkach dotyczą szczególnie utrzymania trzody chlewnej, a najbardziej rygorystyczne są w produkcji drobiarskiej. Charakteryzują się ponadto ciągłą zmiennością zależnie od wieku, masy ciała, typu użytkowego, pory roku oraz rozwiązań technologicznych procesów żywienia i usuwania odchodów. W przypadku chowu kur, latem (w celu usunięcia nadmiaru ciepła), przy dopuszczalnej prędkości przepływu powietrza do 1 m/s, w ciągu godziny, system wentylacyjny musi zapewnić wymianę powietrza wynoszącą 6 m3/h·kg masy ciała ptaka. Tak intensywna wentylacja pomieszczeń wymaga dużych nakładów energetycznych oraz wymusza istnienie zasilania awaryjnego (obowiązek). Nie jest ona jednak obojętna dla środowiska naturalnego, powodując znaczne jego zanieczyszczenie gazami i pyłem usuwanym z kurnika. Zwiększona koncentracja NH3 (odchody) i CO2 jest szkodliwa dla środowiska w szerokim pojęciu (wyniszczenie roślinności, ocieplenie klimatu itp.), ale może być niebe[...]

 Strona 1