Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Przybysz"

Effect of emulsification parameters on the product quality Wpływ parametrów emulgowania na jakość produktu DOI:10.15199/62.2017.2.23


  Size distribution of com. vegetable oil droplets dispersed in aq. phase (oil content 5-40% by vol., stirring rate 12 000 rpm at 23°C, stirring time 10-180 s) was studied by optical microscopy (magnification ×40) coupled with digital camera. The increasing stirring time resulted in decreasing droplet size. The emulsions with higher oil concns. showed a larger diameter of the droplets. Wytwarzanie emulsji powinno być tak zoptymalizowane, by przy zadanych parametrach emulgacji (czas, energia mieszania) uzyskać układy o określonych właściwościach. Szczególnie istotnym parametrem określającym jakość emulsji jest rozkład rozmiarów kropel wewnętrznej fazy emulsji oraz średnia średnica kropel reprezentująca ten rozkład. Dokonano analizy zależności pomiędzy rozkładem rozmiarów kropel fazy wewnętrznej emulsji typu olej w wodzie a ilością energii zużytej w procesie emulgowania. Na podstawie własnych rozważań teoretycznych oraz danych eksperymentalnych zaproponowano zależność modelową pozwalającą przewidzieć nakłady energetyczne konieczne do uzyskania emulsji o określonych właściwościach, udziale cieczy wewnętrznej i ciągłej oraz wymaganym średnim rozmiarze kropel oleju. Analizie poddano pięć emulsji o różnym stężeniu przy pięciu różnych czasach homogenizacji. Określono także zależność średniej średnicy kropel olejowych od czasu trwania tego procesu. Układy emulsyjne są wytwarzane i przetwarzane w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w przemyśle petrochemicznym, farbiarskim,spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Emulsje są to układy dwufazowe, w których jedna ciecz jest rozproszona w drugiej w formie kropel1-4). Określono5), że wielkość takich kropel nie powinna przekraczać 50 μm. Na jakość emulsji wpływa m.in. stopień homogeniczności kropel fazy wewnętrznej. Z praktycznego punktu widzenia istotne jest wytworzenie emulsji o pożądanym rozkładzie rozmiarów kropel przy określonej średniej średnicy reprezentującej ten rozkład. N[...]

Rola zjawiska podczerwieni w procesie detekcji wycieków chłodniczych


  Światło z zakresu podczerwieni ma długość zbliżoną do długości wiązań chemicznych. Przechodząc przez próbkę badanej substancji promieniowanie to jest selektywnie pochłaniane na skutek wzbudzania drgań wiązań chemicznych o długości odpowiadającej długości pochłanianej fali. Dzięki temu w widmie występuje wiele ostrych sygnałów odpowiadających drganiom określonych wiązań. Wartości te są stablicowane, zatem widmo IR umożliwia ustalenie, jakie wiązania występują w analizowanej próbce [Kazicyna, Kupletska 1976, Silverstein i in. 2008, Szczepaniak 2008]. Obecnie wiele urządzeń wykorzystujących podczerwień znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach życia [Alpert i in. 1974, Rzeczkowski i in. 2005, Chou 2000]. Generalnie są one bardzo przydatne przy wykrywaniu substancji toksycznych, łatwopalnych oraz szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Czujnik IR składa się ze źródła podczerwieni, filtru i kuwety optycznej. Główną zaletą tych urządzeń jest to, że nie oddziałują bezpośrednio z gazami, które mają być wykryte. Warto podkreślić fakt, że detekcja w podczerwieni silnie zależy od rodzaju analizowanego związku. Złożoność cząsteczki gazu określa ilość pików na widmie absorpcyjnym. Im więcej atomów tworzy cząsteczkę, tym więcej pasm widocznych jest na widmie. Ponadto na wynik analizy danego związku w podczerwieni wpływa bardzo wiele czynników i zjawisk, do których należy temperatura, wilgotność, czułość i żywotność detektora. Syntetyczne czynniki chłodnicze, stosowane powszechnie w chłodnictwie, mają negatywny wpływ na środowisko naturalne. Najistotniejszymi zjawiskami wywołanymi ich obecnością są destrukcja warstwy ozonowej [Andrews i in. 1999, O’Neil 1997, Vockenhuber 1995] i pogłębianie efektu cieplarnianego [Smith i in. 2005, Sutton i in. 2007, Ruddiman 2005, Schmidt 2004, Hansen 2006]. Ograniczanie oraz eliminacja emisji do atmosfery szkodliwych czynników chłodniczych jest ważnym zagadnieniem techniki chłodnicz[...]

 Strona 1