Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA KRAWCZYK"

Eutrofizacja wody i występowanie toksycznych zakwitów sinicowych w zbiorniku Jeziorsko DOI:


  Do wód zbiornika Jeziorsko dopływają liczne zanieczyszczenia, w tym biogeny, których nadmierna ilość powoduje nasilenie procesu eutrof izacji w akwenie. Konsekwencją tego są pojawiające się zakwity f itoplanktonu, doprowadzające do zaburzenia równowagi ekologicznej w środowisku wodnym, do zmniejszenia ilości światła docierającego do głębszych warstw wody oraz do zachwiania równowagi tlenowej, przez co mogą powodować masowe śnięcie ryb. Oprócz tego sinice mogą wydzielać groźne toksyny, szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia zarówno zwierząt, jak i ludzi. Dlatego bardzo ważne jest monitorowanie akwenu pod kątem symptomów eutrof izacji oraz występowania toksyn sinicowych. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na zbiorniku Jeziorsko w sezonie 2014, potwierdzających zły stan wód tego akwenu, występowanie w nim nadmiernych zakwitów oraz niebezpiecznych toksyn, w tym głównie mikrocystyny- LR.Z biornik Jeziorsko, obok ważnych funkcji gospodarczych, stwarza także warunki do rekreacji i turystyki. Pełni również funkcje ekologiczne. W jego południowej części utworzono rezerwat ornitologiczny ,,Jeziorsko", który jest objęty programem ochrony przyrody Natura 2000 (PLB 100 002). W rezerwacie zajmującym powierzchnię 2351 ha występuje ok. 25 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz trzy gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi, dlatego celem ochrony jest zachowanie ze względów dydaktycznych, naukowych i krajobrazowych siedlisk ptaków wodno-błotnych, a zwłaszcza gatunków rzadkich i chronionych. Zbiornik Jeziorsko jest narażony na wiele oddziaływań będących wynikiem silnej antropopresji. Do jego wód trafiają liczne zanieczyszczenia i ścieki znacznie obniżające ich jakość. Głównymi źródłami ścieków dopływających do akwenu są pobliskie oczyszczalnie. Wśród nich można wymienić obiekt zlokalizowany w miejscowości Jeziorsko. Ponadto rzeką Pichną do zbiornika traf iają zanieczyszczenia z gminnej oczyszczalni w [...]

 Strona 1