Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARD ZWIERZCHOWSKI"

Zastosowanie akumulatorów ciepła w miejskich systemach ciepłowniczych

Czytaj za darmo! »

OBECNIE W POLSCE, w większości miejskich systemów ciepłowniczych procesy modernizacyjne dotyczące wytwarzania jak i przesyłu ciepła są znacząco zaawansowane, a niekiedy nawet uznane za zakończone. Procesy modernizacyjne w źródłach ciepła mają zazwyczaj za zadanie zwiększenie sprawności i niezawodności wytwarzania ciepła, zmniejszenie uciążliwości tego procesu dla środowiska, a także zwiększenie udziału wytwarzania ciepła w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej oraz wytwarzania ciepła ze źródeł odnawialnych. Z kolei procesy modernizacyjne dotyczące przesyłu i dostawy ciepła dla odbiorców mają zwykle za zadanie zmniejszenie energochłonności i niezawodności przesyłu ciepła systemem sieciowym do odbiorców i wprowadzenie regulacji ilościowo-jakościowej wody sieciowej. Dział[...]

Zastosowanie akumulatorów ciepła w miejskich systemach ciepłowniczych szansą na zwiększenie efektywności i pewności zasilania odbiorców w ciepło i energię elektryczną DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono charakterystykę i podział akumulatorów ciepła stosowanych w systemach ciepłowniczych, podano schematy dotyczące sposobów ich włączania w system, a także informacje na temat budowy trzech pierwszych dużych akumulatorów ciepła w Polsce.W MIEJSKICH systemach ciepłowniczych występują znaczne wahania zapotrzebowania na moc cieplną zarówno w sezonie ogrzewczym, jak i w sezonie letnim. Wahania te rozpatrujemy przede wszystkim w skali doby. W sezonie ogrzewczym związane są one z szybkimi zmianami warunków meteorologicznych, takich jak spadek lub przyrost temperatury powietrza zewnętrznego, wielkości nasłonecznienia i prędkości wiatru, zaś w sezonie letnim głównie ze zmiennym zapotrzebowaniem odbiorców na ciepłą wodę użytkową (c.w.u.). Typowy rozkład dobowy zużycia c.w.u. w poszczególnych dniach tygodnia w miejskich systemach ciepłowniczych w Polsce przedstawiono w [9]. W dni robocze tygodnia rozkład ten jest w zasadzie identyczny, różni się zaś w dni wolne od pracy, tj. w soboty i niedziele. Wahania zapotrzebowania na moc cieplną sprawiają znaczące problemy w eksploatacji, wymuszając częste zmiany mocy cieplnej kotłów w źródłach ciepła, tj. zarówno ciepłowni, jak i elektrociepłowni, co z kolei wpływa na spadek sprawności wytwarzania energii, pewności produkcji i dostawy ciepła do odbiorców. W przypadku gdy miejski system ciepłowniczy zasilany jest z elektrociepłowni, problemy te są nawet większe, bo te wahania zapotrzebowania na ciepło znacząco utrudniają stabilną produkcję energii elektrycznej z wysoką sprawnością ogólną. Tylko z uwagi na powyższe problemy, wprowadzenie do systemu ciepłowniczego dodatkowej pojemności cieplnej w postaci akumulatora ciepła wydaje się być działaniem uzasadnionym. Zastosowanie akumulatorów ciepła ma istotne znaczenie zarówno w procesie modernizacji istniejących źródeł ciepła, jak też przy budowie nowych źródeł energii. Planując budowę nowego źródła energii, lub nawet kotła c[...]

Produkcja chłodu w miejskich systemach ciepłowniczych z akumulatorem ciepła DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono charakterystykę bromolitowych absorpcyjnych agregatów chłodu, strukturę potrzeb cieplnych odbiorców ciepła na potrzeby c.w.u. i odbiorców ciepła na potrzeby produkcji chłodu. Podano także krótką charakterystykę akumulatorów ciepła i sposób ich włączenia w trójgeneracyjny system ciepłowniczy, dostarczający ciepło na potrzeby c.w.u. i produkcji chłodu.W SEZONIE letnim w miejskich systemach ciepłowniczych (msc), pracujących na potrzeby ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) i rzadziej również ciepła technologicznego (c.t.), występują znaczne wahania zapotrzebowania na moc cieplną przez odbiorców. Wahania te rozpatrujemy przede wszystkim w skali doby, a związane są one głównie ze zmiennym zapotrzebowaniem odbiorców na c.w.u. W ostatnich latach w Polsce prowadzone są intensywne prace związane z produkcją chłodu z central zasilanych ciepłem systemowym. Obecnie, najkorzystniejsze rezultaty można uzyskać przez zastosowanie bromolitowych Absorpcyjnych Agregatów Chłodu (AAC) [7]. Dodatkowa produkcja ciepła na potrzeby wytwarzania chłodu, pogłębi wahania w skali doby, zapotrzebowania na moc cieplną przez odbiorców tym razem ciepła (c.w.u. + c.t.) i chłodu. Dzięki szeregowi zalet środowiskowych i eksploatacyjnych, bromolitowe agregaty absorpcyjne zyskują coraz większe znaczenie w zastosowaniach komercyjnych, tj. dla obiektów typu biurowce, hotele, szpitale, odbiorcy indywidualni bądź komunalni czy przemysł. Trwają prace nad określeniem ekonomicznie i technicznie uzasadnionym, podniesieniem latem temperatury wody zasilającej miejskie sieci ciepłownicze i wpływie zastosowania agregatów absorpcyjnych na pracę sieci oraz możliwości wytwórcze źródeł. Struktura pracy agregatów absorpcyjnych sprawia, że ich zastosowanie w budynkach charakteryzujących się dużą zmiennością zapotrzebowania na energię chłodniczą, jest efektywne i często zużycie energii pierwotnej jest w nich mniejsze niż w agregatach sprężarkowych. Wahania z[...]

Możliwość modernizacji sprężarkowej maszynowni chłodniczej na absorpcyjną zasilaną z miejskiej sieci ciepłowniczej z buforem w budynku biurowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości zamiany konwencjonalnej sprężarkowej maszynowni chłodniczej, wykorzystującej chillery elektryczne, zainstalowanej w budynku biurowym na maszynownię z agregatami absorpcyjnymi zasilanymi za pomocą węzła cieplnego, podłączonego do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jako dane źródłowe wykorzystano rzeczywiste zużycia energii oraz parametry urządzeń zainstalowanych w węzłach cieplnych i chłodniczych eksploatowanych w budynkach biurowych, na podstawie których przeprowadzono dobór agregatów absorpcyjnych. W celu optymalizacji pracy powstałego węzła cieplno - chłodniczego, system wzbogacono o zbiornik buforowy (akumulator ciepła) wody gorącej.Zasadność stosowania technologii absorpcyjnej W ciągu ostatniej dekady zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce systematycznie wzrasta [12]. Jej głównymi odbiorcami są duże aglomeracje miejskie, takie jak Warszawa, Łódź, Poznań lub Wrocław. W ich przypadku szczyt zapotrzebowania przypada na okres letni i związany jest w dużej mierze z zasilaniem konwencjonalnych, tj. wykorzystujących energię elektryczną urządzeń chłodniczych, pracujących na potrzeby centralnego wytwarzania chłodu, np. dla biur, szpitali, hoteli lub supermarketów [1]. Właśnie w tym okresie, na terenie Warszawy w ciągu ostatnich lat doszło do dwóch poważnych awarii systemu elektroenergetycznego, w trakcie których zabrakło energii, m.in. do napędu tramwajów i metra. W dużych aglomeracjach miejskich tempo wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną jest znacząco większe niż na obszarach mniej zurbanizowanych, co bezpośrednio przekłada się na stałą tendencję wzrostową ceny chłodu pochodzącego z konwencjonalnych urządzeń sprężarkowych [7]. W aglomeracji warszawskiej tempo wzrostu cen energii elektrycznej jest dwukrotnie większe niż na innych obszarach, a jej cena w ciągu ostatnich siedemnastu lat wzrosła siedmiokrotnie i należy przyjąć, że energia elektryczna będzie stawała się coraz droższa. Jedno[...]

Wpływ produkcji chłodu z ciepła sieciowego na sektory energetyki i ciepłownictwa systemowego w Polsce DOI:10.15199/9.2018.2.1

Czytaj za darmo! »

W Miejskich Systemach Ciepłowniczych (MSC) w Polsce występują znaczne różnice zapotrzebowania na moc cieplną przez odbiorców w sezonie letnim w porównaniu z sezonem grzewczym. Zazwyczaj moc cieplna odbiorców w sezonie letnim stanowi ok. 10%-15% zapotrzebowania na moc cieplną w sezonie grzewczym. W konsekwencji w okresie letnim sprzedaż ciepła w Przedsiębiorstwach Energetyki Cieplnej (PEC) drastycznie spada. Ponadto, względne straty przesyłania ciepła w MSC, zaprojektowanych na warunki obliczeniowe sezonu grzewczego, znacząco wzrastają w sezonie letnim w stosunku do sezonu grzewczego. Zwykle w sezonie letnim straty te rosną do 25%-40%. Wskazane wyżej czynniki powodują, że większość Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej w Polsce notu44 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/2 (2018) je straty operacyjne w swej działalności właśnie w tych, wskazanych okresach letnich [12], [15]. Według prognozy Agencji Rynku Energii, zużycie ciepła sieciowego wzrośnie w latach 2010-2030 o 15%. Największego wzrostu można się spodziewać w sektorze usług i handlu, natomiast umiarkowanej zwyżki w przemyśle, rolnictwie oraz gospodarstwach domowych. Ta prognoza oznacza odwrócenie spadkowej tendencji, która wystąpiła w niedalekiej przeszłości. W latach 2001-2007 zapotrzebowanie na ciepło sieciowe w Polsce spadło o 26%, przede wszystkim dzięki termomodernizacji budynków. Obecne prognozy niewielkiego wzrostu zużycia ciepła w sektorze ciepłownictwa w Polsce w nadchodzących latach wiążą się ze zmniejszającym się potencjałem dalszych termomodernizacji budynków odbiorców, a także intensyfikacji działań w zakresie rozbudowy sieci ciepłowniczych w celu przyłączenia nowych klientów i uwzględniają już wykorzystanie ciepła do produkcji chłodu, czyli szczególnie wdrażanie systemów trigeneracji, tj. jednoczesnej produkcji chłodu, ciepła i energii elektrycznej (CCHP - Combined Cooling, Heating and Power systems) [4]. Od prawie 30 lat wielokrotnie analizowano[...]

 Strona 1