Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa"

Wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza z instalacji do uzyskiwania ciepłej wody użytkowej pracujących w domach jednorodzinnych


  W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wielkością emisji zanieczyszczeń atmosferycznych pochodzących z instalacji przygotowujących ciepłą wodę użytkową (c.w.u) pracujących w domach jednorodzinnych. Przedstawiono również dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego obrazujące liczbę budynków jednorodzinnych znajdujących się na terenie poszczególnych województw.EMISJA do atmosfery zanieczyszczeń pochodzących z różnych źródeł stanowi temat licznych rozważań i analiz. Jednak skupiają się one głównie na emisji skoncentrowanej, tj. z różnych gałęzi przemysłu, transportu itd. Wielkość tych emisji jest skrupulatnie monitorowana, a nawet rozliczana. Wspomnieć należy tu o międzynarodowych normach ograniczających emisję oraz o zagadnieniu handlu emisjami. Natomiast emisja z drobnych rozsianych źródeł, jak indywidualne instalacje domów jednorodzinnych, jest zdecydowanie słabiej rozpoznana. Może być to spowodowane pewnymi trudnościami w jej oszacowaniu i monitorowaniu. Jednak w czasach, gdy zależy nam na ograniczeniu emisji całkowitej zanieczyszczeń, należałoby zastanowić się czy właśnie w tym sektorze nie znajdzie się możliwość ograniczenia emisji zanieczyszczeń atmosferycznych. W niniejszym artykule skoncentrowano się na zagadnieniu ilości emitowanych zanieczyszczeń z instalacji służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) pracujących w domach jednorodzinnych w województwie dolnośląskim. Źródła danych i ich opracowanie W każdym zamieszkanym budynku jednorodzinnym znajdują się różne instalacje służące do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. W instalacjach tych zwykle wykorzystuje się tradycyjne nośniki energii. Wyróżnić można kotły gazowe, olejowe oraz węglowe. W każdym z nich ciepło pochodzi ze spalania nośnika energii, któremu towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmosfery. W celu oszacowania wielkości emisji zanieczyszczeń emitowanych z instalacji pracujących w domach jednorodz[...]

 Strona 1