Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ ARVANITI"

Wzmacniacz mocy dla pasma VHF


  Pasmo VHF jest zakresem częstotliwości rzadko stosowanym w radiolokacji. Powodem tego stanu rzeczy są znaczne rozmiary anten, oraz stosunkowo niska rozróżnialność i precyzja zlokalizowania obserwowanego obiektu. Tym niemniej ostatnio wzrasta zainteresowanie tym zakresem częstotliwości, zwłaszcza w kontekście radarów z aktywną anteną. Z tego względu postanowiono wykonać i przebadać wzmacniacz o mocy wyjściowej rzędu 1-2 kW. Wzmacniacze takie w paśmie VHF z reguły są realizowane w układzie push - pull [4, 5], czyli przez parę tranzystorów pracujących w klasie AB lub B. Schemat blokowy takiego układu przedstawiono na rys. 1. Układ bazuje na dwóch tranzystorach LDMOS z reguły pracujących w głębokiej klasie B. Nie stanowią one pary komplementarnej, lecz są to dwa identyczne tranzystory. Oznacza to, że tranzystory mogą wzmacniać jedynie “dodatnie" połówki sygnału wejściowego. W takim układzie wejściowy sygnał mikrofalowy należy poddać symetryzacji oraz transformacji impedancji. W ten sposób sygnał rozszczepiany jest na dwa tory, w których sygnały są w przeciwfazie. Po przejściu przez obwody dopasowujące impedancję, sygnały w obydwu [...]

Mechaniczne przestrajanie filtrówmikrofalowych przy użyciu bezkontaktowego strojnika pojemnościowego

Czytaj za darmo! »

Rozwój radiowej sieci teleinformatycznej zarówno w zastosowaniach militarnych jak i w cywilnych często wymaga zastosowania radiolinii do łączności dupleksowej. Realizacja analogowych torów nadawczo odbiorczych wobec szeroko dostępnej bazy elementowej nie stanowi obecnie problemów technicznych. Występuje tu jednak istotny wyjątek. Wielokrotnie w tych systemach tory nadawcze i odbiorcze pracuj[...]

Ultraszerokopasmowy radar do poszukiwania improwizowanych urządzeń wybuchowych


  Radary do penetracji gruntu s. obszarem badawczym w zakresie radioelektroniki rozwijanym od ponad dziesi.ciolecia, zarowno w aspekcie teoretycznym, sprz.towym, jak i aplikacyjnym [1]. Urz.dzenia typu GPR dzi.ki swoim w.a.ciwo.ciom nale.. do cennych narz.dzi badawczych wykorzystywanym przez naukowcow i in.ynierow reprezentuj.cych wiele ro.nych specjalno.ci naukowych. Radary te stosowane s. w in.ynierii geotechnicznej, w badaniu stopnia zanieczyszczenia wod podpowierzchniowych, w glacjologii, budownictwie oraz archeologii. Do.wiadczenia uzyskane podczas eksploatacji urz.dze. typu GPR pozwalaj. zak.ada., i. bezinwazyjne techniki radarowej penetracji gruntu mog. by. niezwykle u.yteczne z punktu widzenia bezpiecze.stwa narodowego i obronno.ci. Jest to jedna z nielicznych technik detekcji min niemetalowych oraz innych niebezpiecznych obiektow znajduj.cych si. w ziemi, a tak.e pustek i sztucznych nieci.g.o.ci gleby. Motywacj. do podj.cia prac w zakresie opracowania urz.dzenia do wykrywania min i improwizowanych urz.dze. wybuchowych (IED) jest stale rosn.ce zagro.enie ze strony terrorystow wykorzystuj.cych ten sposob walki z .o.nierzami si. NATO w Afganistanie [7]. Bardzo wysoki stopie. zagro.enia, jaki stwarza wykorzystanie urz.dze. typu IED, wymusza stosowanie nowoczesnych rozwi.za. zarowno w szkoleniu .o.nierzy, taktyce walki (zachowanie na polu walki), jak i w uzbrojeniu i sprz.cie wojskowym. Problemy te w sposob szczego.owy zosta.y omowione w [10]. Przedstawiane urz.dzenie nale.y traktowa. jako element techniczny wspomagaj.cy przeciwdzia.anie improwizowanym urz.dzeniom wybuchowym. Opisywany radar typu GPR istnieje w postaci demonstratora technologii. Rownolegle trwaj. prace nad rozwojem koncepcji sensora, jako ca.o.ci oraz prace nad poszczegolnymi podzespo.ami i podsystemami. IED s. najcz..ciej wykonane w postaci kad.uba wype.nionego .adunkiem wybuchowym. .adunki IED ukrywane s. w obudowach w postaci pociskow artyleryjskich,[...]

Wybrane problemy nieinwazyjnych pomiarów poziomu glukozy we krwi człowieka za pomocą technik mikrofalowych w zastosowaniu cywilnym i wojskowym

Czytaj za darmo! »

Obserwacja rozwoju współczesnej medycyny pozwala wyodrębnić istotny kierunek zmierzający do zastosowania bezinwazyjnego pomiaru parametrów biomedycznych człowieka. Kierunek ten uwidacznia się w hospitalizacji, telemedycynie oraz w przypadkach, kiedy pacjent znajduje się w ruchu. Ta ostatnia sytuacja dotyczy nie tylko analizy stanu biomedycznego, lecz także stanu psychofizycznego człowieka znajdującego się w sytuacji stresogennej, takiej jak np. szkolenie w ekstremalnie trudnych bądź niebezpiecznych warunkach (żołnierz na polu walki, strażak podczas akcji ratunkowej, itp.). Ocena stanu zdrowia oraz ogólnej sprawności człowieka może być dokonana na podstawie znajomości wartości zestawu parametrów opisujących funkcje życiowe organizmu ludzkiego, takich jak ciśnienie krwi, saturac[...]

 Strona 1