Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF CZAJKA"

Analiza przydatności odpadów komunalnych do termicznego przekształcania, na przykładzie badań odpadów komunalnych w województwie świętokrzyskim


  Autorzy proponują, w miejsce spalania zmieszanych odpadów komunalnych, podjęcie działań zmierzających do rozwoju sieci instalacji produkujących paliwa alternatywne. Pozwoli to na podniesienie i ustabilizowanie parametrów energetycznych odpadów, paliw z odpadów oraz przyczyni się do dywersyfikacji rynku tych paliw. W artykule przedstawiono zakres badań i interpretacje wybranych wyników, istotnych dla procesu spalania. Badania były przeprowadzone w okresie od lipca do grudnia 2011 roku na terenie województwa świętokrzyskiego, które, pomimo relatywnie małego obszaru może być reprezentatywne dla całego kraju.WYTWARZANIE odpadów komunalnych i wzrost ich ilości, to proces uwarunkowany zamożnością społeczeństwa, ale jednak proces ciągły. Artykuł ten jest krótką analizą przydatności odpadów komunalnych do termicznego przekształcania, uzasadnionego ekonomicznie. Analiza ta jest wykonana na podstawie badań odpadów komunalnych w całym województwie świętokrzyskim i pomija aspekty możliwych kierunków zagospodarowania odpadów, a skupia się na rzeczywistych zbadanych parametrach fizykochemicznych i morfologicznych. Badania zainicjowano przez "Fabrykę Kotłów Sefako SA", a wykonano dzięki "Świętokrzyskiemu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o." oraz Firmie "Gospodarka Odpadami - Ochrona Środowiska - Zespół Ekspertów". Analizy fizykochemiczne zostały wykonane przez laboratorium kredytowe WESSLING POLSKA sp. z o.o.. Założenia do badań Badania przeprowadzono z bieżąco dostarczanych odpadów komunalnych ze wszystkich 15 czynnych składowisk odpadów komunalnych w województwie świętokrzyskim. Próbki pobrano w 2011 roku w 2 sezonach: letnim oraz jesienno-zimowym (rys. 1). Badania przeprowadzono również dla kilku frakcji odsiewanych odpadów komunalnych, w ramach prób przemysłowych, na składowiskach Janik i Jańczyce oraz na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Próbom przemysłowym poddawano każdorazowo od 10 do 25 Mg zmieszanych odpadó[...]

 Strona 1