Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"EWA ZABOROWSKA"

Analiza wpływu parametrów budynku i źródeł ciepła na zapotrzebowanie na energię pierwotną budynku mieszkalnego wielorodzinnego


  Przedstawiono analizę parametrów, które mogą wpływać na charakterystykę energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Analizą objęto stopień ochrony cieplnej budynku, rodzaj źródła ciepła oraz wyposażenie lokali mieszkalnych określające wymagane strumienie powietrza wentylacyjnego. Wskazane zostały uwarunkowania uzyskania wartości wskaźnika EP, kWh/(m2·rok), budynku poniżej wartości granicznych, określonych w przepisach techniczno-budowlanych.WPROWADZENIE obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków postawiło przed projektantami, audytorami i inwestorami nowe wyzwania i nowe problemy. Określone w sposób rygorystyczny wymagania w zakresie ilości energii pierwotnej dostarczanej do budynku wymagają przewartościowania dotychczasowych metod pro[...]

Analiza zapotrzebowania na energię pierwotną budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego


  W artykule przedstawiono analizę wpływu wybranych parametrów na zapotrzebowanie na energię pierwotną (charakterystykę energetyczną) budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. W poszczególnych wariantach obliczeń uwzględniono funkcję budynku, rodzaj źródła ciepła, sposób wentylacji budynku oraz elementy ochrony przed promieniowaniem słonecznym. Zidentyfikowano wielkości dominujące w strukturze wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP oraz decydujące o utrzymaniu tego wskaźnika na poziomie referencyjnym, zdefiniowanym w przepisach techniczno-budowlanych. Wskazano kierunki działań wspomagające realizację postawionego zadania.NINIEJSZY artykuł stanowi kontynuację rozważań podjętych przez autorkę na łamach numeru 3/2010 Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji [9]. Przybliżono wówczas problematykę związaną z osiąganiem wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną budynków mieszkalnych poniżej wartości referencyjnej. Budynki zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej stanowią kolejną grupę, dla której warto rozpoznać parametry kształtujące charakterystykę energetyczną. Celem artykułu jest wskazanie kierunków w projektowaniu i eksploatacji budynków wraz z ich wyposażeniem instalacyjnym, prowadzących do spełnienia wymagań obecnych przepisów techniczno-budowlanych [6], w zakresie rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W analizie posłużono się przykładem budynku biurowego i budynku hotelowego bez gastronomii (część noclegowa). Obliczenia przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej [7], zarówno dla budynków wyposażonych w instalację chłodzenia, jak i nie mających takiej instalacji. Wybrane do rozważań warianty obliczeń obejmują: - rodzaj źródła ciepła, - sposób wentylacji, - elementy ochrony przed promieniowaniem słonecznym. Dane budynków W przykładzie obliczeniowym przyj[...]

Energetyczne aspekty działania komunalnej oczyszczalni ścieków


  W pracy omówiono gospodarkę cieplno-energetyczną wybranej oczyszczalni ścieków. Na przykładzie oczyszczalni w Grudziądzu pokazano możliwości wykorzystania odnawialnych zasobów energii (biogazu), odzysku ciepła ze ścieków oraz kogeneracji, wraz z oszacowaniem oszczędności paliw kopalnych. Przedstawiono wpływ procesu suszenia osadów ściekowych na energochłonność i strukturę bilansu energii elektrycznej i ciepła obiektu. Prezentowane rezultaty pochodzą z pomiarów wykonanych w ciągu siedmiu lat eksploatacji.Wprowadzenie Obecnie obserwuje się zmianę tradycyjnego podejścia do projektowania, sterowania procesami oraz oceny funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Poza parametrami technologicznymi związanymi z jakością odpływu i skutecznością usuwania zanieczyszczeń, w wielowymiarowej analizie należy uwzględnić cały obszar działania oraz związane z nim procesy odbywające się wewnątrz i na zewnątrz oczyszczalni [1, 3, 10]. Gospodarowanie energią stanowi ważny aspekt oceny efektywności działania danego obiektu, związany z kosztami eksploatacyjnymi, zużyciem zasobów oraz emisją zanieczyszczeń do atmosfery. Emisja gazów cieplarnianych jest obecnie w analizach przypisywana odbiorcy końcowemu, a nie sektorowi energetycznemu [1]. Koszty energii mają wpływ nie tylko na bieżący rachunek ekonomiczny, ale i na przyszłe zastosowanie w praktyce przemysłowej zasad zrównoważonego rozwoju, obejmujących oszczędność paliw kopalnych i zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko [2]. Przedmiotem poszukiwań są rozwiązania, które będą stanowiły kompromis pomiędzy jakością odpływu, kosztami, kryteriami prawnymi i środowiskowymi [3]. W różnych krajach europejskich średnie zapotrzebowanie oczyszczalni na energię elektryczną wynosi 0,36-0,64 kWhe na metr sześcienny ścieków [5]. Wartości uzyskiwane w poszczególnych obiektach zależą m.in. od wielkości oczyszczalni, stosowanej technologii, charakterystyki dopływu i odpływu. W niektórych przypadkach zapotrz[...]

 Strona 1