Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF MIGAŁA"

Próba oceny perspektyw rozwoju instalacji słonecznych na Dolnym Śląsku


  Artykuł jest próbą analizy rynku kolektorów słonecznych na Dolnym Śląsku. Liczba sprzedanych i wykonanych instalacji jest trudna do bezpośredniej oceny. Znaczne utrudnienie stanowi brak danych dotyczących sprzedaży instalacji słonecznych, jak również możliwość ich zakupu poza granicami województwa lub nawet kraju. Dlatego podjęto próbę oceny tego stanu na podstawie danych przedstawiających liczbę nowo powstałych budynków jednorodzinnych (GUS) oraz liczbę kredytów udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska. Podjęto także próbę oceny perspektyw rozwoju instalacji słonecznych, z uwzględnieniem takich czynników, jak potencjalne korzyści ekonomiczne, ekologiczne, a także tempo powstawania nowych inwestycji na terenie Dolnego Śląska.W OKRESIE kryzysu oraz przy groźbie wzrostu cen energi[...]

Wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza z instalacji do uzyskiwania ciepłej wody użytkowej pracujących w domach jednorodzinnych


  W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wielkością emisji zanieczyszczeń atmosferycznych pochodzących z instalacji przygotowujących ciepłą wodę użytkową (c.w.u) pracujących w domach jednorodzinnych. Przedstawiono również dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego obrazujące liczbę budynków jednorodzinnych znajdujących się na terenie poszczególnych województw.EMISJA do atmosfery zanieczyszczeń pochodzących z różnych źródeł stanowi temat licznych rozważań i analiz. Jednak skupiają się one głównie na emisji skoncentrowanej, tj. z różnych gałęzi przemysłu, transportu itd. Wielkość tych emisji jest skrupulatnie monitorowana, a nawet rozliczana. Wspomnieć należy tu o międzynarodowych normach ograniczających emisję oraz o zagadnieniu handlu emisjami. Natomiast emisja z drobnych rozsianych źródeł, jak indywidualne instalacje domów jednorodzinnych, jest zdecydowanie słabiej rozpoznana. Może być to spowodowane pewnymi trudnościami w jej oszacowaniu i monitorowaniu. Jednak w czasach, gdy zależy nam na ograniczeniu emisji całkowitej zanieczyszczeń, należałoby zastanowić się czy właśnie w tym sektorze nie znajdzie się możliwość ograniczenia emisji zanieczyszczeń atmosferycznych. W niniejszym artykule skoncentrowano się na zagadnieniu ilości emitowanych zanieczyszczeń z instalacji służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) pracujących w domach jednorodzinnych w województwie dolnośląskim. Źródła danych i ich opracowanie W każdym zamieszkanym budynku jednorodzinnym znajdują się różne instalacje służące do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. W instalacjach tych zwykle wykorzystuje się tradycyjne nośniki energii. Wyróżnić można kotły gazowe, olejowe oraz węglowe. W każdym z nich ciepło pochodzi ze spalania nośnika energii, któremu towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmosfery. W celu oszacowania wielkości emisji zanieczyszczeń emitowanych z instalacji pracujących w domach jednorodz[...]

 Strona 1