Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"A. Styk"

Narodowe i regionalne geoportale krajów unii europejskiej i europejskiego obszaru gospodarczego. Kierunki rozwoju w latach 2010-2015 DOI:10.15199/50.2015.9.2

Czytaj za darmo! »

Wzrost zapotrzebowania na informację przestrzenną i jej szybkie upowszechnienie, rozwój technologii informatycznych, jak również uwarunkowania prawne związane z wprowadzeniem dyrektywy INSPIRE przyczyniły się na przestrzeni ostatnich lat do znacznej intensyfikacji prac w zakresie rozwoju geoportali narodowych i regionalnych na terenie krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem pracy była analiza trendów i stanu zaawansowania rozwoju tych geoportali w latach 2010 - 2015, z uwzględnieniem rozwiązań organizacyjnych związanych z zakresu tematycznego udostępnianych zbiorów danych przestrzennych, funkcjonalnością i dostępności metadanych. Przeprowadzone badanie zmian dotyczących 31 geoportali narodowych oraz 146 geoportali regionalnych pozwoliło również na aktualizację ich topologii. Słowa kluczowe: geoportale narodowe, geoportale regionalne, INSPIRE, Unia Europejska, Europejski Obszar Gospodarczy Increasing need for a spatial information and it fast distribution, technical development, as well as legal determinants related to the INSPIRE directive has resulted during last years in a considerable intensification of the development of the national and regional geoportals in EU and European Economic Area Countries. The goal of this work was an analysis of trends and recent state of development of these geoportals in 2010 - 2015 period, including aspects concerning the organization, thematic scope of published spatial data, functionality and metadata queries. The carried research on changes concerning the 31 national geoportals and 146 regional geoportals allowed also to update its topologies. Keywords: national geoportals, regional geoportals INSPIRE, EU, EEA.Wzrost zapotrzebowania na szybki dostęp do wiarygodnej, wyczerpującej i zharmonizowanej informacji przestrzennej na temat środowiska oraz rozwój technologii informatycznych przyczyniły się na przestrzeni ostatnich 15 lat w krajach Unii Europejskiej oraz Eur[...]

 Strona 1