Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"SŁAWOMIR JANISZEWSKI"

Porównanie pracy kotła centralnego ogrzewania na paliwa stałe sterowanego przez sterownik adaptacyjny i sterownik bistabilny


  Celem artykułu jest przedstawienie wyników testów porównawczych poprawności pracy samoczynnego sterownika adaptacyjnego oraz sterownika bistabilnego nadzorowanego przez operatora wspomaganego aparaturą badawczo - pomiarową, sterujących automatycznym kotłem c.o. małej mocy i zasilanym paliwem stałym.STEROWNIKI adaptacyjne, zastosowane do samoczynnego prowadzenia procesu spalania w kotłach automatycznych zasilanych paliwami stałymi z założenia powinny dostosowywać strumień paliwa oraz dobrany do niego strumień masy powietrza tak, aby utrzymywać moc kotła na poziomie zapotrzebowania na ciepło po stronie jego odbioru. Sygnały wejściowe do takiego sterownika muszą zawierać informacje możliwe do przetworzenia zgodnie z algorytmem wewnętrznym i umożliwić tym samym wygenerowanie prawidłowych wyjściowych sygnałów sterujących. Ponieważ strumień mocy paliwa stałego nie jest jednorodny, zatem niezbędne są okresowe zmiany wielkości dawki jednostkowej i odstępu czasu między kolejnymi podaniami paliwa. Do tych zmian powinien być dobierany strumień objętoś[...]

Koszty energii elektrycznej zużywanej przez automatyczne kotły c.o. zasilane paliwami stałymi


  Autorzy przedstawiają wyniki badań jednostkowego i sumarycznego zużycia energii elektrycznej oraz jej kosztów przez urządzenia wspomagające i sterujące pracą automatycznych kotłów c.o. na paliwa stałe. Sugerują również aby w obliczeniach sprawności energetycznej takich kotłów uwzględniana była energia elektryczna zużywana w trakcie ich eksploatacji.1. Wstęp Materiały promocyjne kotłów c.o. zasilanych paliwami stałymi zawierają wiele informacji technicznych i technologicznych dotyczących tych jednostek grzewczych. Producenci i dystrybutorzy zachęcają do kupna tych wyrobów, epatując niekiedy potencjalnych nabywców wysokimi wartościami sprawności energetycznej, niskiej wrażliwości na jakość paliwa, wysokim stopniem automatyzacji, niskimi kosztami eksploatacji i wieloma innymi zaletami, trudnymi do weryfikacji przez użytkownika. Brak jest tam natomiast ważnej informacji o dodatkowych kosztach związanych z potrzebą zapewnienia nieprzerwanego zasilania energią elektryczną, niezbędną do niezakłóconej pracy układów napowietrzania, nawęglania, oraz sterowania, mimo, że wynika to z zapisów norm [1], [2]. OGRZEWNICTWO 470 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 44/11 (2013) Autorzy niniejszego artykułu przeprowadzili badania określające jednostkowe i sumaryczne zużycie energii elektrycznej przez urządzenia zasilane energią elektryczną - zabudowane w kotle c.o. na paliwa stałe oraz koszty z tym związane. W tym celu wykorzystano układ pomiarowy zbudowany przez jednego z autorów (W.O.) z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych Voltcraft Energy Logger 4000 oraz Extech EX 542 True RMS Datalogger. Zestaw ten umożliwia obserwację oraz rejestrację mierzonych zmiennych wartości napięcia, natężenia prądu oraz współczynnika przesunięcia fazowego cos φ. Stąd - zdaniem autorów - wyższość takiego układu pomiarowego w stosunku do standardowego watomierza rejestrującego sumaryczne zużycie energii elektrycznej przez kocioł w badanym okresie, b[...]

 Strona 1